วันที่ พฤหัสบดี สิงหาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทบาทเอกชน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กรณีศึกษา ซีพี กับ การจ่ายภาษี จ้างงาน


บทบาทเอกชน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กรณีศึกษา ซีพี กับ การจ่ายภาษี จ้างงาน
งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา : POL 1101 Politics and Government

 

Fact from CP Group
บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ตระหนักดีว่า “ภาษี” มีความสำคัญ ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่เพียงส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถทางการแข่งขันของ ภาคธุรกิจ หากยังมีส่วนในการสร้างเสริมผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการพัฒนา ประเทศโดยภาพรวมด้วย บริษัทในเครือฯ จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านภาษี โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน สอดคล้องตามหลักปรัชญา “3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน (ต่อประเทศ ประชาชน และบริษัท)”

ซึ่งบริษัทในเครือฯ ได้มีการกำหนดนโยบายด้านภาษี พร้อมแนวทางปฏิบัติ ที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังตัวอย่างแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

•ปฏิบัติตามข้อกำหนดของประมวลรัษฎากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากร บริษัทได้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของประมวลรัษฎากรและกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด และเสียภาษีอย่างถูกต้อง โดยบริษัทมีที่ปรึกษาด้านภาษีอากรซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎหมาย

• บริษัทมีหน่วยงานบัญชีภาษีอากร มีหน้าที่ในการติดตามนโบายหรือกฎหมายภาษีอากรที่จะออกใหม่ ศึกษาหลักเกณฑ์มาตรการภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษี พิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้น เตรียมความพร้อม และแจ้งให้ผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบของบริษัททราบเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ได้ถูกต้อง

• บริษัทไม่มีนโบายในการโอนผลกำไรไปยังบริษัทในต่างประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำกว่า เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีในประเทศในอัตราที่สูงในการกำหนดราคาโอนของบริษัท สำหรับธุรกรรมระหว่างกันเป็นไปตามหลักการอ้างอิงจากราคาตลาด โดยบริษัทถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของประมวลรัษฎากรและกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง

• บริษัทจะไม่ใช้โครงสร้างทางภาษีไปในแนวทางที่ไม่ถูกต้องอันจะก่อให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษี โดยวัตถุประสงค์การทำธุรกิจใน Tax Havens เพื่อให้คล่องตัวในการบริหารจัดการลงทุนในต่างประเทศ ไม่ใช่วัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีแต่อย่างใด

Apply academic theory match with CP group case study

1. อ้างอิง “ประมวลรัษฎากร”
– บริษัทในเครือปฏิบัติตามประมวลรัษฏากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. อ้างอิง “ปัจจัยและแนวทางป้องกันการหนีภาษีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, พิเชษฐ์ โสภาพงษ์, นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร”        แสดงให้เห็นว่าการหลีกเลี่ยงภาษีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นั้นมีหลายช่องทางอันส่งผลกระทบเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
– บริษัทในเครือฯ ได้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่จะไม่ทำพฤติกรรมดังกล่าว

Food for though
การวางแผนภาษีเพื่อบริหารจัดการให้มีการทำตามข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และไม่หลีกเลี่ยง หรือ ทุจริต ในการทำให้เสียภาษีน้อยลง

การวางแผนภาษีเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับองค์กรไม่ว่าจะขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก เพราะสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจ เช่น การบริจาคเพื่อองค์กรการกุศลต่างๆ, การบริจาคในกรณีเหตุฉุกเฉิน, การใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม, รายจ่ายจากการจ้างงานคนพิการ, รายจ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม, รายจ่ายในการจ้างงานผู้สูงอายุ เป็นต้น

ซึ่งรายจ่ายต่างๆ นั้นเป็นสิ่งที่สอดคล้อง 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน ในการทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร โดยตรงทั้งสิ้น

และสำหรับสิ่งที่ควรมุ่งเน้นนอกจากเรื่องการวางแผนภาษี คือ การสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน ให้เกิดการรับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อไม่ให้เป็นภาระของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง และที่สำคัญ พนักงานในแต่ละส่วนงานยังมีโอกาสได้คิดถึงการใช้จ่ายที่เป็นการตอบแทนสังคมไปพร้อมๆ กับการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีร่วมด้วย

Questions for future research

  1. จะมีกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับการเสียภาษีในภาคธุรกิจได้อย่างไร
  2. การยื่นภาษีให้รวดเร็วและถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กรธุรกิจ
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนภาษีสำหรับองค์กรธุรกิจ
  4. สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและจูงใจให้ภาคธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ

 

ที่มา  : businessmodelcasestudy

โดย ยี่สิบแปดกันยา

 

กลับไปที่ www.oknation.net