วันที่ เสาร์ สิงหาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ที่เชียงใหม่ กับการประชุมกรอบการวิจัยและแผนปฏิบัติการกฎบัตรสุขภาพ


ข้อสรุปการประชุมกรอบการวิจัยและแผนปฏิบัติการกฎบัตรสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่

: วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานกฎบัตรเชียงใหม่

 

บทความโดย ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย

 

1. ภาคีเครือข่ายยืนยันการพัฒนาเขตส่งเสริมสุขภาพ 3 บริเวณ (ขนาดพื้นที่จะกำหนดอีกครั้ง)

1.1 มหาวิทยาลัยพายัพ และพื้นที่โดยรอบ ใช้โรงพยาบาลแมคคอร์มิคเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงบริการทางการแพทย์ ซึ่งมีคณะพยาบาลแมคคอร์มิคสนับสนุนงานวิจัยด้านบริการสุขภาพชุมชน และ คณะเภสัชศาสตร์ สนับสนุนการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพการแพทย์ทางเลือกที่มีมูลค่าสูง โดยมีศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม (IIC) มหาวิทยาลัยพายัพ ทำการวิจัยและพัฒนารูปแบบแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อให้บริการสุขภาพและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชียงใหม่เมืองสุขภาพ ซึ่งกระบวนการวิจัยและพัฒนา จะร่วมดำเนินการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร)

1.2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้และพื้นที่โดยรอบ ใช้โรงพยาบาลสันทราย เป็นศูนย์กลางบริการการแพทย์ โดยมีคณะวิชาที่เกี่ยวเนื่องให้บริการด้านวิจัยและพัฒนา การตรวจวัด รับรองคุณภาพ ด้านการเกษตรอาหารปลอดภัย สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สารสกัด อาหารการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ความงาม และให้บริการผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ

1.3 เขตเมืองเก่าเชียงใหม่ (ตามแนวกำแพงเมือง) ใช้โรงพยาบาลของเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นศูนย์บริการการแพทย์ มีภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนา สำหรับศูนย์บริการทางการแพทย์ ทีมวิจัยและกรรมการกฎบัตรจะหารือรายละเอียดกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อขอการสนับสนุนด้านวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ

 

ที่ประชุมได้สรุปบทบาทของเขตบริการส่งเสริมสุขภาพทั้ง 3 เขตและกำหนดบทบาทความเป็นเลิศและความสามารถในอนาคต 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ การรับรองมาตรฐาน การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะแก่เครือข่าย และการให้บริการ และการบริหารจัดการด้านการตลาด

 

กฎบัตรแห่งชาติ ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และทีมงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาลมหายใจ สมาคมด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบการสปา ฯลฯ ที่จะส่งนักวิจัยเข้าร่วมทีมกฎบัตรสุขภาพ และเข้าร่วมประชุมในวันนี้

 


โดย SmartGrowthThailand

 

กลับไปที่ www.oknation.net