วันที่ เสาร์ กันยายน 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

responsibility and accountability


คำว่า "ความรับผิดชอบ" และคำว่า "สำนึกรับผิดชอบ" มีความแตกต่างกันโดยนัยยะเพียงเล็กน้อย คำว่าความรับผิดชอบในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Responsibility ส่วนคำว่า ความสำนึกรับผิดชอบใช้คำว่า Accountability  ซึ่งในภาษาอังกฤษ 2 คำนี้มีความต่างกัน  คือ responsibility  มาจากคำว่า response แปลว่าตอบสนอง ส่วนคำว่า ability แปลว่าความสามารถ ดังนั้น responsibility จึงแปลว่าความรับผิดชอบที่เป็นการตอบสนองต่อคำสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือการตอบสนองต่อคำสั่งสอนหรือคำแนะนำของผู้บริหารรวมถึงการตอบสนองต่อคำแนะนำคำสั่งสอนของพ่อแม่หรือผู้อาวุโส ขณะที่ accountability  แปล มาจากคำว่า account แปลว่า บัญชี ส่วน ability แปลว่าความสามารถ แปลรวมคำได้ความหมาย คือความสามารถทางการบัญชี accountability จึงเป็นความสำนึกรับผิดชอบที่เชื่อมโยงสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ความสำนึกรับผิดชอบในที่นี้หากกระทำผิดแล้วผู้กระทำผิดพลาดย่อมพร้อมที่จะยื่นอกรับผิดตามสิ่งที่เกิดขึ้นหรือความผิดที่เกิดขึ้นพร้อมที่จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะถูกพิจารณาความผิดตามระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆขององค์กรนั้นเอง

โดย ฺBuddhistPA

 

กลับไปที่ www.oknation.net