วันที่ พุธ ตุลาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การแก้ผังเมือง จากสีเขียวเป็นม่วงเพื่อ จะนะเมืองอุตสาหกรรม : ต้องมีการศึกษาก่อนอนุมัติ?การแก้ผังเมือง จากสีเขียวเป็นม่วงเพื่อ จะนะเมืองอุตสาหกรรม : ต้องมีการศึกษาก่อนอนุมัติ?
อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) :เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอำเภอจะนะ
Shukur2003@yahoo.co.uk
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด และสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน
ตามที่ปรากฏข่าวการคัดค้านจากหลากหลายองค์กร(รวมทั้งเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอำเภอจะนะ)
ทั้งจัดเวที แถลงข่าว ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง และจังหวัดสงขลาซึ่งได้ดําเนินการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 โดยมีวาระการประชุม ที่สําคัญคือ การอนุมัติ
แก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2559 ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยอ้างว่าเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรื่องสรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กรมโยธาธิการและผังเมือง และจังหวัดสงขลาดําเนินการปรับปรุง การใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชน 3 ตําบล (ตําบลนาทับ ตําบลสะกอม และตําบลตลิ่งชัน อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา) ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นท่ี ตามแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชนและผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามที่ศูนย์อํานวยการ บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)หรือเรียกสั้นตามสื่อ “แก้ผังเมืองจากสีเขียวเป็นสีม่วง”

สำหรับการแก้ไขผังเมืองรวมเพื่อรองรับโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยง สูงในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และวิถีชีวิตของประชาชน จําเป็นต้องมีการศึกษา ศักยภาพพื้นที่และประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ และต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วน ได้เสียได้รับรู้ข้อมูลและมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางด้วยก่อนการพิจารณาตัดสินใจ หรือไม่ นั้น มูลนิธินิติธิเพื่อสิ่งแวดล้อม(En LAW)ให้ทัศนะว่า
“แม้ว่าการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกําลังดําเนินการจะเป็น การปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี แต่โดยที่การแก้ไขผังเมืองครั้งนี้เป็นที่ชัดแจ้ง แล้วว่าจะนําไปสู่การเปลี่ยนพื้นที่สีเขียวเขตชนบทและเกษตรกรรมให้เป็นพื้นที่รองรับการลงทุนด้าน อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และวิถีชีวิตของ ประชาชน กรณีจึงมีลักษณะเป็น “การดําเนินการของรัฐที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม อย่างรุนแรง” ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 58 ซึ่งบัญญัติกําหนดหน้าที่ให้รัฐต้องดําเนินการให้มี การศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการ รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อนํามาประกอบการพิจารณา ดําเนินการด้วย นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นกฎหมายที่กําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมืองไว้โดยตรง ก็ได้บัญญัติรับรองทั้งเรื่องสิทธิการมีส่วนร่วม ของประชาชนและการคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลักการพื้นฐาน ในการวางและจัดทํา ผังเมือง รวมถึงการแก้ไขผังเมืองรวมเอาไว้ด้วยอย่างชัดแจ้งตามมาตรา 9 วรรคแรก ทบี่ ัญญัติว่า
“การวางและจัดทําผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ตามมาตรา 8 (1) และผังกําหนดการใช้ ประโยชน์ที่ดินตามมาตรา 8 (2) ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วม ของประชาชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการผังเมืองกําหนดโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ โดยให้คํานึงถึงผู้ที่จะได้รับผลกระทบในผังแต่ละประเภท และต้อง มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยวิธีการที่หลากหลายและทั่วถึง โดยมีข้อมูลเพียงพอต่อการที่ประชาชนจะ เข้าใจถึงผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และแนวทางการ เยียวยาความเดือดร้อน หรือความเสียหายแก่ประชาชนหรือชุมชน”
หลังจากนี้เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอำเภอจะนะจะใช้ช่องทางของกฎหมายไม่ว่ารัฐสภา ศาล และอื่นๆในการคัดค้านการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อโครงการจะนะเมืองอุตสาหกรรมเพื่อผลประโยชน์สูงสุดกลับไปสู่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน มั่นคงและมั่งคั่งโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมทั้งอย่างโปร่งใส เป็นธรรม มีส่วนร่วมและตรวจสอบได้
หมายเหตุ
อ้างอิงจาก
https://enlawfoundation.org/newweb/?p=5186
หมายเหตุ
รวบรวมทุกสื่อนำเสนอการขับเคลื่อน เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จะนะ ในการยกระดับการต่อสู้คัดค้าน “จะนะเมืองอุตสาหกรรม” ภายใต้หลักการอิสลามและกฎหมาย
1.ทำไมเราเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาต้องยกระดับการต่อสู้เพื่อคัดค้าน “จะนะเมืองอุตสาหกรรม”อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ http://spmcnews.com/?p=33746
2.https://www.isranews.org/article/south-news/south-slide/92488-uplevel.html?fbclid=IwAR10jw3U522rLQ70nS3S5xCndoQauMdiUhrp8NIWsIYDWFjDw-sTm7624Pc
3.https://www.facebook.com/TheReportersTH/videos/326668165285433/?vh=e&extid=0&d=n
4.https://www.facebook.com/1555698014692688/posts/2668547496741062/?vh=e&extid=0&d=n
5.https://today.line.me/th/v2/article/กลุ่มจะนะรักษ์ถิ่นและเครือข่าย%20จัดเวที%20‘จะนะไม่หายนะ’%20หน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา%20คัดค้านมติการเปลี่ยนผังเมือง-BVxnv2
6.https://thestandard.co/jana-ruk-thin-group-host-event/
7. https://www.facebook.com/147484959306611/posts/669978120390623/?extid=0&d=n
8. https://www.facebook.com/249763755125370/posts/2901502826618103/?extid=0&d=n
9. https://www.facebook.com/362067873875367/posts/3473854839363306/?extid=0&d=n
10. http://www.chaidantai.com/?p=53462
11. https://www.thaipost.net/main/detail/79444?fbclid=IwAR0lFwG17rjtZUJji6PWMi4tt9vNmiKUexa8dBQxyV5skhLkhFdH2v2raZ4
12. https://www.newsaroundthailand.com/uuenewspage/aime-aa-utsaahkrrm

โดย shukur

 

กลับไปที่ www.oknation.net