วันที่ อังคาร พฤศจิกายน 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2563 (กันยายน 2563)


           มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นการดำริของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ตั้งแต่สมัยที่เป็นกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยดำเนินการครั้งแรกในปี 2543 และ ดร.โสภณ ก็เป็นผู้รับผิดชอบงานนี้มาโดยตลอด แต่ในช่วงปี 2556 สมาคมฯ ไม่ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างเพิ่มเติม ดร.โสภณ จึงรับดำเนินการในนามของมูลนิธิฯ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ สมาคมฯ ได้กลับมาดำเนินการเพิ่มเติมอีก แต่คงมีการปรับปรุงราคาเป็นรายปี หรือเป็นรายสะดวก มูลนิธิฯ จึงยังดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินค่าทรัพย์สิน และสำหรับประชาชน และนักลงทุนทั่วไปได้ใช้ต่อไป

          

            ในการดำเนินการของมูลนิธิฯ มูลนิธิฯได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลจากทางราชการและภาคสนามมาดำเนินการจัดทำราคาค่าก่อสร้าง และต่อไปนี้เป็นรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้างล่าสุด (กันยายน 2563)

 

            ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้                         7.27%

            ซิเมนต์                                       12.86%

            ผลิตภัณฑ์คอนกรีต                       16.24%

            เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก               19.95%

            กระเบื้อง                                      7.06%

            วัสดุฉาบผิว                                   3.65%

            สุขภัณฑ์                                       2.11%

            อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา               12.84%

            วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ                        18.20%

            รวม                                        100.00%

 

           สำหรับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563-กันยายน 2563 (ไตรมาสที่ 2 ปี 63-ไตรมาสที่ 3 ปี 63) สรุปว่ามีการลดลงของวัสดุต่างๆ เฉลี่ย +0.48% โดยปัจจัยสำคัญก็คือ ซีเมนต์เพิ่มขึ้น + 0.8% เหล็กเพิ่มขึ้น +1.30% วัสดุอื่นๆเพิ่มขึ้น +1.1%  ส่วนวัสดุที่มีราคาคงที่ ได้แก่ ไม้ กระเบื้อง วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนวัสดุที่ราคาปรับลดลง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลง -0.5% โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้:

 

            ดัชนีรวม                                     +0.48%

            ไม้                                               0.00%

            ซีเมนต์                                       +0.80%

            ผลิตภัณฑ์คอนกรีต                       -0.50%

            เหล็ก                                         +1.30%

            กระเบื้อง                                      0.00%

            วัสดุฉาบผิว                                   0.00%

            สุขภัณฑ์                                     0.00%

            อุปกรณ์ไฟฟ้า                              0.00%

            วัสดุก่อสร้างอื่นๆ                         +1.10% 

 

           ค่าวัสดุข้างต้นเป็นส่วนหนึ่ง แต่ราคาค่าก่อสร้างยังประกอบด้วยค่าแรง และภาษีและค่าดำเนินการต่าง ๆ ดังนั้นค่าก่อสร้างที่แท้จริง เพิ่มขึ้น +0.29% ในไตรมาสที่ 2/2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้:

 

            1. ค่าวัสดุ                                   60%           +0.48%            60.29%

            2. ค่าแรง                                    20%             0.00%             20.00%

            3. กำไร ภาษีและค่าดำเนินการ       20%             0.00%             20.00%

                                                            100.00%                             100.29%

            สรุป                                          +0.29%

 

           โดยสรุปแล้วการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของทางราชการของเดือนมิถุนายน 2563 มีผลออกมาดังนี้:

 

สรุปการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ของเดือนกันยายน 63          

            1. พิจารณาโดยเทียบเคียงกับเดือนมิถุนายน63 (มิถุนายน-กันยายน 2563)

            2. จากการเทียบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนมิถุนายน-กันยายน 2563 ปรากฏราคาวัสดุก่อสร้างเมื่อวิเคราะห์แล้ว ปรับเพิ่มขึ้น +0.48% โดยราคาวัสดุที่ปรับราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ซีเมนต์ เหล็ก และวัสดุอื่นๆ ส่วนวัสดุก่อสร้างที่ปรับลดลง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต กลุ่มวัสดุที่ราคาคงที่ ได้แก่ ไม้ กระเบื้อง วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อพิจารณารวมราคาวัสดุทุกกลุ่ม ภาพรวมราคาค่าวัสดุปรับเพิ่มขึ้น +0.48% (ผลจากการปรับเพิ่มขึ้นของกลุ่มซีเมนต์ เหล็ก และวัสดุอื่นๆ)

            3. ค่าแรงงาน พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม

            4. กำไรภาษี ค่าดำเนินการ พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม

            5. เมื่อวิเคราะห์ทั้งค่าวัสดุ และค่าแรงงาน กำไรภาษี ค่าดำเนินการ ทำให้ภาพรวมราคาค่าก่อสร้างอาคารปรับเพิ่มขึ้น +0.29% ทั้งนี้เมื่อทำการนำมาปรับราคาค่าก่อสร้างอาคารแล้ว โดยรวมราคาค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นเล็กน้อย หรือแทบไม่เปลี่ยนแปลง

 

           รายละเอียดของราคาค่าก่อสร้างอาคารเป็นดังนี้:  http://www.thaiappraisal.org/thai/value/value.php

 

 

โดย sopon

 

กลับไปที่ www.oknation.net