วันที่ พุธ มกราคม 2564

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สันนิบาตสหกรณ์ แจงข่าวหนี้เผื่อสงสัยจะสูญ ทยอยตั้งได้ 5 ปี


นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า จากกรณี ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มีประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรพ.ศ2563 นั้น สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  นับว่าเป็นข่าวดีจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

โดยในประกาศดังกล่าวได้ระบุให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญป็นไปตามข้อ26 ของระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ. ศ. 2563 เมื่อดำเนินการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ดังกล่าว ข้อ 26 แล้ว ให้จัดชั้นคุณภาพลูกหนี้และถือใช้อัตราประมาณการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้ พ.ศ. 2544 นอกจากนี้ ยังกำหนดให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอาจจะทยอยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทุกปีให้เสร็จสิ้นภายใน 5 ปี ทั้งนี้ ระหว่างกฎกระทรวงเรื่องการจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสำรองยังไม่มีผลใช้บังคับ

โดย โรสกีญ่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net