วันที่ เสาร์ มกราคม 2564

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กระบวนการพัฒนาคุณธรรม สุจริตไทย วัยใสใจสะอาด


กระบวนการพัฒนาคุณธรรม สุจริตไทย วัยใสใจสะอาด

ผศ.ดร.ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม สุจริตไทยวัยใสใจสะอาด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การส่งเสริมคุณธรรม เป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาดที่ ปปช. ได้ตั้งไว้ เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการป้องกันการทุจริตระดับตัวชี้วัดของประเทศ ซึ่งมีการแบ่งเป็นระยะๆ แต่ละช่วง4 ปี จะทำอะไรบ้าง ในส่วนของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ก็มีหลายมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนผ่านการปรับกลยุทธ์นำวิชาศึกษาทั่วไปบางวิชา เพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรู้เรื่องธรรมาภิบาลและการต้านโกงเข้าไป มีชื่อวิชาหลากหลายกันไป บางแห่งมีการนำเนื้อหาบางส่วนเข้าไปแทรกไว้ในวิชาต่างๆ สาขาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดจิตสำนึกการเป็นคนดี ที่เรียกว่าคนสุจริต และมีหน่วยงานภาคประชาชนหรือองค์กรมหาชน อย่างโครงการสุจริตไทย เป็นต้น ที่ทำงานอย่างเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับเรื่องสุจริต มีเปิดเรียนออนไลน์ให้ความรู้ด้านสุจริตแบบฟรี หลายหลักสูตร หลายระดับช่วงอายุ ตอนนี้ได้รับความสนใจมาก  ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป มีการคิดกลยุทธ์เรื่องนี้มาระยะหนึ่ง ที่ต้องการยกระดับความมีจิตสำนึกของนักศึกษา ให้มีมิติมากขึ้นทั้งในมิติการดำเนินชีวิต มิติความรับผิดชอบทางสังคม และขยายไปถึงมิติทางเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะในเรื่องการปกครองสวนท้องถิ่น ดังนั้น เมื่อปี 2558 เป็นต้นมา จึงมีการพัฒนารายวิชาธรรมาภิบาลกับการป้องกันคอร์รัปชั่นขึ้นมาตอบโจทย์กลยุทธ์สร้างคนดี มีความสุจริตซื่อสัตย์ และเป็นจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลแก่นักศึกษาให้กว้างและลึกขึ้น 

ในวิชานี้มีการพูดกันถึงประเด็นหลักๆ คือขั้นพื้นฐานไปจนเรื่องอื่นๆ ด้วย อาทิเช่น ความหมาย รูปแบบ ลักษณะสุจริต ทุจริต ธรรมาภิบาล  การทำความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี การบริหารจัดการ หลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ภาครัฐ เอกชน จิตสานึกความเป็นพลเมือง ตลอดจนสร้างพื้นฐานความเข้าใจเรื่องระบบการปกครองประชาธิปไตย การศึกษาเรื่องระบบอุปถัมภ์ ที่ส่งผลด่้านบวกและด้านลบต่อภาพรวมของสังคม  เพื่อทำให้เกิดเมล็ดพันธุ์ความเป็นสุจริตแก่สังคมโดยวงกว้างต่อไป

โดย dr.nakamon

 

กลับไปที่ www.oknation.net