วันที่ เสาร์ กุมภาพันธ์ 2564

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

Micro MBA For Smes


Micro MBA For Smes ความเข้มแข็งชุมชน ความเข้มแข็งผู้ประกอบการไทย

ผศ.ดร.ณกมล ปุญชเขตต์ทกุล

ในปัจจุบันนี้ธุรกิจมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในหลายปัจจัย ทั้งจากสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่ทำให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการนำความรู้ในการบริหารจัดการในเชิงยุทธศาสตร์ต่างๆมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ทำให้มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงทั้งกับภายในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งนี้องค์กรชั้นนำต่างๆ จึงได้เตรียมการในการปรับตัวเพื่อให้พร้อมรับมือต่อการแข่งขัน การเตรียมการปรับตัวด้านหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดคือ การเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาผู้บริหารขององค์กร เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับการทำธุรกิจสมัยใหม่ในโลกของยุคดิจิทัล

Micro MBA For Smes  แนวคิดการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการไทย ด้วยหลักสูตรอบรมการบริหารธุรกิจระยะสั้นสำหรับ     ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ที่พร้อมเปิดมุมมอง แนวคิด การวางแผนธุรกิจ และการถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆทางธุรกิจ ให้กับผู้เรียน โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ เช่น การตลาด การจัดการ การเงิน การบัญชี และการวิเคราะห์ธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจในสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจ ตั้งเเต่เริ่มต้น ไปจนถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในธุรกิจ

โดย dr.nakamon

 

กลับไปที่ www.oknation.net