วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2564

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รักชนะ


รักชนะ By ผศ.ดร.ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล เพจรักชนะ 

ร่วมแบ่งปัน ความรักที่จะทำให้ชนะปัญหาและอุปสรรค เข้าถึงความสำเร็จและความสุขที่ยั่งยืนร่วมกัน

ต้องยอมรับว่าขณะนี้ถ้าไม่รักกันจริง อยู่กันอยาก ไม่รอด ความรักจึงสำคัญที่สุด ในยุคเริ่มต้นของสังคม ความรักก็เป็นจุดเริ่มที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นความรักที่พบในศาสนาต่างๆ ทั่วโลก ความรักความเมตตามีความสำคัญที่เป็นจุดเริ่มเป็นปฐมเหตุของการดำเนินเรื่องราวในทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติทั้งในด้านการเมืองการปกครองที่จัดสรรปันส่วนอำนาจหน้าที่ และผลประโยชน์ สร้างระบบทางสังคม มีชั้นชั้นต่าง ๆ ทำหน้าที่กันขึ้นมา แบ่งกันทำงานเกิดระบบเศรษฐกิจแบบรวมศูนย์และกระจายอำนาจทางเศรษฐกิจออกไป พร้อม ๆ กับการค่อย ๆ คลายอำนาจส่วนกลางและแบ่งปันกระจายอำนาจปกครองไปเป็นทางขนานกับเส้นทางเศรษฐกิจ เกิดรูปแบบทางสังคมตามถิ่นฐานบ้านช่องของแต่ละภูมิภาค ที่แตกต่างกันไปตามภูมิศาสตร์และภูมิประเทศจนมาถึงภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน 

การสถาปนาความมั่นคงและความมั่งคั่งก็เพื่อตัวเอง เพื่อตัวเอง ซึ่งที่จริงก็คือเพื่อชีวิตของตัวเอง การรักตัวเอง และคนในสายโลหิตสายตระกูลของตัวเองเป็นด้านหลัก ความรักเช่นนี้เป็นความรักที่มีขอบเขต มักจะไม่ขยายเกินขอบเขตทางพันธุกรรม ระบบเครือญาติออกไป ความรักแบบนี้บางทีคนจะรู้จักกันในความเห็นแก่ตัว และความอยุติธรรมด้วยซ้ำ 

ความรักที่สำคัญ ต้องเป็นความรักที่ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ซึ่งบางทีต้องไปหาในระบบการเมืองที่ให้สิทธิ หน้าที่คนเท่าเทียมกัน ซึ่งบางครั้งบางกาลเวลา แต่ละยุคสมัยก็เป็นเรื่องยากที่จะได้ นี่เป็นเรื่องท้าทายสำหรับคนและสติปัญญา ความรักของคนในสังคม แต่ละยุคสมัย ทางสังคม แต่ละวัฒนธรรมเช่นกันด้วย 

อย่างไรก็ตาม ความรัก ในมิติธรรมชาติ มิติสังคม หรือมิติศาสนา อย่างพุทธศาสนา จัดเป็นเรื่องธรรมชาติที่มนุษย์ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจ ความรักทุกประเภทมีอิทธิพลต่อความเจริญก้าวหน้าและเกิดความสูญเสียได้  ไม่ว่าจะศาสนาและวัฒนธรรมใดก็ตาม  ให้ความสำคัญต่อความรักที่ถูกต้อง ความรักต้องเป็นเรื่องที่ถูกต้อง ดีงาม  มีปัญญาความรู้ดี แยกแยะได้เป็นพื้นฐาน  ความรัก ความสุข ปัญญาที่รู้ดี  ความรักเป็นเรื่องสำคัญ ความรักที่ดีต้องก้าวข้ามความรักที่มีพื้นฐานมาจากอารมณ์หรือความรู้สึก ส่วนความรักบางแง่มุม เป็นความรักที่มีพื้นฐานทางอารมณ์ ความรู้สึก เป็นทางจากความชั่วร้ายได้ รักที่เป็นอกุศลต้องระมัดระวัง  ความรักประเภทนี้เป็นยาพิษที่ทำลายชีวิตและสังคมได้อย่างน่ากลัว ความรักที่สำคัญที่สุดคือความรักที่เป็นเรื่องประโยชน์ สร้างสรรค์ เป็นความรักที่บริสุทธิ์ งดงาม

ความรักที่ฝ่ายหนึ่งร้องขอ และได้มา ความรักแบบนี้จะมีของแถมพ่วงมาด้วย ส่วนใหญ่จะมาพร้อมความสงสาร ซึ่งความสงสารมีกำลังเพิ่ม และสูงขึ้นจนมากกว่ารัก เขาจะไม่เคารพ ไม่ให้เกียรติ สุดท้ายรักก็จะอยู่ไม่ได้

ที่สวนโมกข์ อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี พระพุทธทาสภิกขุ  ท่านได้สร้างรูปแห่งความรักขึ้นมาให้คนได้ประลองปัญญาค้นหาความรักจากเสาหินแกะสลักภาพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร งานศิลปะแบบปาละ การทำรูปอวโลกิเตศวรนั้น เป็นการแสดงสัญญะ “ความรักที่มองเห็น แต่คนไม่เห็น”  เป็นการ “แสดงธรรม” ผ่านประติมากรรมปูนปั้น ที่ส่องสว่างแสงธรรม 3 ประการ คือ ความรักที่เรียกแทนด้วยเมตตา ความสุข  ความฉลาด เมื่อมองให้เห็นธรรมที่หลายคนไม่เห็น ทะลุออกไปได้ก็จะเห็น ความรักที่แท้จริงคือเมตตา ปัญญา และความสุข หรือชื่อที่เรียกกันว่าศานติ นั่นได้

นักวิชาการด้านรักศึกษา หรือจะเรียกชื่ออย่างอื่นได้อีก มาก หลายคน ที่ได้รับความยอมรับ อย่างเช่น คุณผ่องพรรณ พรหมดี หรือ อ.หญิง ได้จัดตั้งศูนย์อนัมคาราเพื่อปัญญา เมตตาและสันติสุข หรือในภาษาอังกฤษว่า Anam Cara Center for Wisdom-Compassion-Peace  ขึ้นมา ก็ได้รับความชื่นชมและมีผู้สนใจอยู่มาก ความจริง คำว่า อนัมคารา แปลว่า เพื่อนแท้ทางจิตปัญญา  ในภาษาแกลิกของชนชาติสก็อตแลนด์แต่เดิมนั้น เขาให้ความหมายของ อนัม-Anam ว่าหมายถึง จิตใจ หรือจิตใจกับปัญญาความรู้  คำว่าคารา-Cara แปลว่าสหาย  จึงเมื่อใช้คำว่า อนัมคารา คงจะเป็นเรื่องที่บอกให้เห็นว่าเป็นเพื่อนใจและคู่คิดด้วยปัญญา  เป็นกัลยาณมิตรช่วยดูแลจิตใจด้วยปัญญา มีเทคนิควิธีหลายอย่างที่จะช่วยให้จิตใจ จิตวิญญาณที่สับสนยกระดับสู่การมีความคิดที่เป็นระเบียบ ช่วยปรับความคิดทางจิตใจให้มีพลังงานที่ดี ถูกต้อง เมื่อมนุษย์เรามีความคิด ความรักและการแบ่งปันในด้านดีมาก ๆ ขึ้น ย่อมแน่นอน ที่จะทำให้ชีวิตและสังคมเดินไปบนเส้นทางแห่งความรัก เมตตา แบ่งปันด้วยปัญญาร่วมกัน สันติกรุณา ก็จะเกิดขึ้นได้ สันติภาพสันติสุขจะงอกงาม  

ความรักเป็นพลัง เป็นจุดเริ่มต้น เป็นทุกสิ่ง เป็นความฝันและเป็นความจริง รักให้เป็น รักให้ดี แล้วจะชนะทุกสิ่งได้

 

Must admit that at the moment, if you do not really love each other, live together, want to not be saved, then love is the most important In the beginning of society Love is the starting point. Whether love is found in religions around the world, compassion is important as the starting point for mankind's historical action, including politics, government, allocation of power and authority. And benefits Create a social system There were layers that acted together. Working together, creating a centralized and decentralized economy, while gradually expanding centralized power and sharing decentralization in parallel with the economic route. The social model was born in the home and the villages of each region. That vary according to geography and topography until it comes to geopolitics today.

Establishing stability and wealth is for oneself, for oneself, which is, in fact, for one's life.Loving oneself and one's bloodline is the main aspect. This love is a love that has boundaries. Usually does not expand beyond the genetic limit. Kinship system out This kind of love is sometimes known for selfishness. And even injustice

Major love It must be love that everyone has equal rights. Which may have to find in the political system that gives the right Equal duties Which from time to time Each era is difficult to get. This is a challenge for people and intelligence. The love of people in each age, social age, each culture as well.

However, love in the natural, social or religious dimensions Buddhist It is a natural matter that human beings have to learn and understand. All kinds of love can influence growth and cause loss. Regardless of religion and culture Value the right love Love must be right, wholesome, wise and knowledgeable. Distinguishing is the basis of love, happiness, and wisdom to know well. Love is important Good love transcends love based on emotions or feelings. As for some aspects of love It is love based on emotions and feelings can be a way from evil. A love that is evil must be careful. This type of love is a poison that horribly destroys life and society. Most importantly, love is healthy, creative, pure, beautiful.

The love that one partner requests and receives, this kind of love comes with a bonus. Most will come with pity Which compassion has strength to add And higher than love He will not respect Disrespectful In the end, love will not be able to live.

At Suan Mokkh, Chaiya District, Surat Thani Province Buddha, slave, Bhikkhu He created the image of love where people can test their wisdom and find love from the stone pillars carved into the image of the Bodhisattva Avalokitesvara. Pala art The creation of the Avalokitesvara. Symbolize "Love to see But people do not see it. ”It is“ Dhamma ”through stucco sculpture That illuminates the three virtues: love that is called instead of mercy, happiness, and wisdom when looking at the dharma that many people do not see. Throughout, you will see True love is kindness, wisdom and happiness, or the name can be called peace.

Academic Love Education Or it can be called many other names. Many people who have been recognized, such as Khun Phongphan Phromdee or A. Ying, have established Anambara Center for Panya. Mercy and Peace Or in English, Anam Cara Center for Wisdom-Compassion-Peace has been admired and has a lot of interest. In fact, the word Anam Kara means true spiritual friend. In the Gaelic language of the Scottish peoples originally He gave the meaning of Anam-Anam as referring to mind or mind with wisdom and knowledge. The word Kara-Cara means companion, so when you use the word Anambara, it is probably said that it is a friend and a partner with wisdom. Is a good friend, helping to take care of the mind with wisdom There are many techniques to help the mind. A confused spirit is raised to an organized mind. Helps to adjust the mind to have good energy, correct when we humans have thoughts. The more positive aspects of love and sharing are surely going to make life and society walk the path of love, compassion, sharing with wisdom, peace and kindness will happen. Peace will flourish.

Love is power It was the beginning, it was everything, it was a dream and it was a reality. Love it as it is. Love it well and it will win everything.

โดย dr.nakamon

 

กลับไปที่ www.oknation.net