วันที่ อาทิตย์ สิงหาคม 2564

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มีทรัพย์น้อย ไม่มีโอกาสไปวัด จะทำบุญอย่างไร??
ในทางพระพุทธศาสนา ได้กล่าวถึง ทางแห่งกรรมดี คือ กุศลกรรมบถ และบุญกิริยาวัตถุ ไว้ดังนี้

***กุศลกรรมบถ  ทางแห่งกรรมดี, ทางทำดี, ทางแห่งกรรมที่เป็นกุศล, กรรมดีอันเป็นทางนำไปสู่สุคติมี ๑๐ อย่าง คือ

ก. กายกรรม ๓ได้แก่

๑. ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากทำลายชีวิต

๒. อทินนาทานา เวรมณี เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้

๓. กาเมสุมิจฉาจาร เวรมณี เว้นจากประพฤติผิดในกาม

 

 

ข. วจีกรรม ๔ได้แก่

๔. มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากพูดเท็จ

๕. ปิสุณาย วาจาย เวรมณี เว้นจากพูดส่อเสียด

๖. ผรุสาย วาจาย เวรมณี เว้นจากพูดคำหยาบ

๗. สัมผัปปลาปา เวรมณี เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ

 

ค. มโนกรรม ๓ได้แก่

๘. อนภิชฌา ไม่โลภคอยจ้องอยากได้ของเขา

๙. อพยาบาท ไม่คิดร้ายเบียดเบียนเขา

๑๐. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบตามคลองธรรม สัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบคือ เห็นอริยสัจจ์ ๔,

เห็นชอบตามคลองธรรมว่า ทำดีมีผลดี ทำชั่วมีผลชั่ว มารดาบิดามี (คือมีคุณความดีควรแก่

ฐานะหนึ่งที่เรียกว่ามารดาบิดา) ฯลฯ,

เห็นถูกต้องตามที่เป็นจริงว่า ขันธ์ ๕ ไม่เที่ยงเป็นต้น

 

***บุญกิริยาวัตถุ  สิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ, เรื่องที่จัดเป็นการทำบุญ,

ทางทำความดี, หมวด ๓ คือ

๑.ทานมัย ทำบุญด้วยการให้

๒.สีลมัย ทำบุญด้วยการรักษาศีลและประพฤติดี

๓.ภาวนามัย ทำบุญด้วยการเจริญภาวนา

 

; หมวด ๑๐ คือ

๑.ทานมัย ทำบุญด้วยการให้

๒.สีลมัย ทำบุญด้วยการรักษาศีลและประพฤติดี

๓.ภาวนามัย ทำบุญด้วยการเจริญภาวนา

๔.อปจายนมัย ทำบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อม

๕.เวยยาวัจจมัย ทำบุญด้วยการช่วยขวนขวายรับใช้

๖.ปัตติทานมัย  ทำบุญด้วยการเฉลี่ยส่วนความดีให้ผู้อื่น

๗.ปัตตานุโมทนามัย ทำบุญด้วยความยินดี ความดีของผู้อื่น

๘.ธัมมัสสวนมัย ทำบุญด้วยการฟังธรรม

๙.ธัมมเทสนามัย  ทำบุญด้วยการสั่งสอนธรรม

๑๐.ทิฏฐุชุกัมม์ ทำบุญด้วยการทำความเห็นให้ตรง

 

***ในช่วงวิกฤติโรคระบาดนี้ การทำมาหาเลี้ยงชีพค่อนข้างลำบาก

ผู้ที่พอจะมีทรัพย์อาจทำบุญให้ทานตามกำลังทรัพย์ แก่สมณชีพราหมณ์ เช่น การทำบุญตักบาตรฯลฯ

สงเคราะห์คนที่มีกำลังทรัพย์น้อยกว่าหรือผู้ที่กำลังเดือดร้อน หรือบริจาคเงินและสิ่งของแก่

โรงพยาบาลหรือมูลนิธิต่างๆ ฯลฯ  

หรืออาจทำบุญที่ไม่ต้องใช้เงินเลยก็ได้ ดังที่กล่าวในกุศลกรรมบถ ๑๐

และบุญกิริยาวัตถุ ทำจิตใจให้สะอาด อยู่ในศีลในธรรม คิดดี พูดดี ทำดี

เจริญเมตตาในจิต ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข ไม่ปรารถนาทุกข์แก่กัน

 

บางคนอาจไม่มีกำลังที่จะทำบุญด้วยทรัพย์จำนวนมาก แต่แค่ตั้งความปรารถนาว่า

จะเลิกดื่มสุราหรือยาเสพติด และจะตั้งตนอยู่ในศีลในธรรม ก็นับว่าเป็นการทำกรรมดีอย่างหนึ่ง

 

                                                               ****************************

โดย someone_in_somewhere

 

กลับไปที่ www.oknation.net