วันที่ จันทร์ ตุลาคม 2564

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บอกกล่าวให้ทราบเพื่อความสวัสดี


บอกกล่าวให้ทราบเพื่อความสวัสดี

        ขอความสวัสดีท่านผู้ได้ฟังธรรมบรรยายทุกท่านครับ การนำธรรมบรรยายของหลวงปู่หรือพระครูสุคนธ์คณารักษ์ แห่งวัดหนองริวหนัง อ. หนองกุงศรี จ. กาฬสินธุ์ ที่ sitlangpu thammikawas ได้เผยแผ่ใน youtube เป็นการรวบรวมธรรมบรรยายเท่าที่เห็น (๙๖ เรื่อง) ความจริงอาจมีมากกว่านี้ หากพบเรื่องใดที่ยังไม่ได้นำมาเผยแผ่ก็จะนำมาลงในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

      การเผยแผ่พุทธศาสนาหรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่หลวงปู่นำมาเผยแผ่นั้น ท่านได้แสดงธรรมไปตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยองค์ ๓  คือ

      ๑. มีความงามในตอนต้น คือ มีหัวข้อของธรรมนั้น ๆ

      ๒. มีความงามในตอนกลาง คือ ให้ความหมายของธรรมที่ยกขึ้นมานั้นและจำแนกแตกออกไปตามสายธรรมนั้น ๆ

      ๓. มีความงามในตอนปลาย คือ สรุปผลของการปฏิบัติตามธรรมที่ยกมานั้นว่า หากปฏิบัติตามธรรมนั้น ๆ ก็จะได้รับผลอย่างนั้น ๆ

      หรือจะกล่าวว่า ธรรมบรรยายมีครบทั้ง ๓ ส่วนก็ได้ คือ มีปริยัติ(วิชาการ) มีปฏิบัติ(บอกการปฏิบัติเชิงวิชาการ) และมีปฏิเวธ (ผลที่ได้รับเชิงวิชาการ)

      หลวงปู่ได้เผยแผ่พุทธศาสนาด้วยจิตอันเปี่ยมด้วยเมตตาและมีกำลังภายในมากยิ่ง เพราะได้รู้เห็นความจริงจริง ตามรอยแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

      การวางอารมณ์สำหรับผู้ได้ฟังธรรมบรรยาย ก็ควรเป็นไปตามหลักกาลามสูตรที่ว่า “ท่านทั้งหลายอย่าได้ยึดถือตามถ้อยคำที่ได้ฟังตาม ๆ กันมา ทำสืบ ๆ กันมา การเล่าลือกันมา การอ้างตำรา(หลักสูตร) การตรึกตามเหตุการณ์ การอนุมานโดยนัย ตรึกตามอาการแห่งเหตุผล ตรงกับความเห็นของตน การเห็นรูปลักษณ์ที่ควรเชื่อ  และอย่าเห็นว่าสมณนี้เป็นครูของเรา

      ผู้นำธรรมบรรยายมาเผยแผ่นี้ มีความปรารถนาว่า ขอให้ท่านผู้ได้ฟัง มีความเห็นตรงเห็นถูกตามความเป็นจริงในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงบอกกล่าวให้ทราบเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิตของแต่ละท่าน ๆ ครับ.

 

โดย คนของแผ่นดิน

 

กลับไปที่ www.oknation.net