วันที่ พฤหัสบดี ตุลาคม 2564

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

BEM ได้รับการประเมินในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาว


BEM ได้รับการประเมินในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาว

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ได้รับการประเมินในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือระดับ 5 ดาว ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021 : CGR) จากบริษัทจดทะเบียน ปี 2564 จำนวน 716 บริษัท สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงคำถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ

............................................................

โดย busaba18a

 

กลับไปที่ www.oknation.net