วันที่ อาทิตย์ มีนาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มารับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผน 10กันดีกว่า


มารับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผน 10 ที่จะมุ่งเน้นการมี

คุณภาพชีวิตที่ดี ที่มีความสุข (Gross Domestic Happiness:GDH)

แทน เน้น ความร่ำรวย ของคนในชาติ (Gross Domestic Product:GDP)

โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้มีคุณภาพ แล้วจะทำให้สังคมมีความสุข

แทนที่จะมุ่งเน้นให้ตนเองร่ำรวย ด้วยการเห็นแก่ตัว เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันในสังคม

ด้วยวงจรคุณภาพ ของ เดมมิงค์ (PDCA) เหมือนที่

หน่วยงานต่างๆ ที่มุ่งสู่ระบบคุณภาพ นำไปใช้กับหน่วยงาน เพื่อให้เกิด

คุณภาพ เช่น ทำโรงพยาบาลให้เป็น"โรงพยาบาลคุณภาพ" ด้วยการนำวงจรดังกล่าวมาใช้มีการกำหนดนโยบาย

(Plan)การดำเนินตามแนวนโยบาย(Do) การตรวจเช็ค การดำเนินการว่ายังเป็นไปตามนโยบาย  (Check)มีการ

ตรวจสอบภายใน และมีหน่วยงานภายนอกมาตรวจสอบและให้การรับรองว่าเป็นร.พ.คุณภาพตามเวบ

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=samrotri&group=12 

การแก้ไขเมื่อพบว่าไม่เป็นไปตามนโยบาย(A-Action)

แล้ว ทำไมไม่นำมาประยุกต์ นำมาพัฒนาตนเองให้เป็น"คนมีคุณภาพ" ดังต่อไปนี้

1.กลางคืน เมื่อมีเวลาว่างหลังอาบน้ำก่อนนอน ก็มานั่ง

ทบทวน(Check:C) ว่าที่ผ่านมา 1วัน ที่ผ่านไป ทำอะไรไปบ้าง ถูก-ผิด หรือ ยังไม่ทำ-ทำอะไร ไปบ้าง

สิ่งที่ทำถูก ก็ไปจดลงในสมุดบันทึกความสุข

http://www.budpage.com/budboard/show_content.pl?b=1&t=16365  

เพื่อไว้ดูเมื่อยามเกิดขาดความสุข จะได้ดูเพื่อเติมความสุขให้กับตนเอง เมื่อได้อ่านสมุดบันทึกความสุข

สิ่งใดที่ทำผิด ก็จำไว้เป็นบทเรียนว่าจะไม่ทำผิด เช่นนั้นอีกและแก้ไข

ข้อคิด คือ เมื่อเราทำผิดจะไม่มีใครกล้าเตือนเรา เพราะ ไม่แน่ใจว่าเตือนแล้ว

จะทำให้มองหน้ากับผู้ที่ไปเตือน หรือ ไม่ จึงไม่เตือนปลอดภัยกว่า   ดังสุภาษิต ที่ว่า

                                                          "ตนของตนเตือนตนให้พ้นผิด

                                               ตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือน

                                               ตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือน

                                               อย่าแชเชือนเตือนตนให้พ้นภัย"2.เมื่อทบทวน แล้วก็จดลงในกระดาษ ที่ต่อไปจะเรียกว่า "กระดาษแผน" เพื่อจะทำวันพรุ่งนี้ เช่น

เช้าต้องไป ทำงาน อยู่หน้าที่ใด ก็วางแผนทำหน้าที่รับผิดชอบให้ดี เมื่อมีงานเพิ่มที่นึกได้ว่า

จะต้องทำก็บันทึกลงเพิ่มไปใน"กระดาษแผน"

3.ทำตาม"กระดาษแผน"(Do:D)จะได้ไม่หลงลืมทำสิ่งที่ต้องทำในวันนี้ โดยเมื่อว่างๆ

ไม่รู้จะทำอะไรก็หยิบแผ่น"กระดาษแผน"นี้ขึ้นมาดู สิ่งใดทำแล้วก็ทำเครื่องหมายว่าทำแล้ว

สิ่งใดที่ยังไม่ทำก็ รีบทำจะได้ไม่ลืมทำสิ่งที่ต้องทำในวันนั้น

4.ก่อนนอน กลางคืนก็มาตรวจสอบ"กระดาษแผน" ที่ทำตามข้อ1.(Check:C) ว่า

วันที่ผ่านมาลืมทำ หรือ ทำไปแล้ว ทำแล้วมีข้อผิดพลาด ต้องแก้ไขอย่างไร(Action:A)

เพื่อนำมาวางแผน(Plan:P)ลงกระดาษแผนสำหรับวันพรุ่งนี้ต่อไป เป็นวงจรคุณภาพ  

PDCA-P:Plan,D:Do,C:Check,A:Act  

เมื่อ วงจรนี้ หมุนวนไปเรื่อยๆ จะทำให้ตัวเราเองเกิดคุณภาพเพิ่มขึ้นไปตลอด 

                    จึงเรียนเสนอกิจกรรมนี้ มาเพื่อให้สมาชิก บล็อก ลองนำมาพิจารณานำ

มาทำเป็นกิจกรรมพัฒนาตนเองต่อไป เพราะใน ทรัพยากร 3 M หรือ 5M ก็ตาม

M-Man : คน คือ ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการพัฒนา เมื่อเราพัฒนาตนเองให้เป็นคนมีคุณภาพแล้ว เรื่อง การที่จะ

ทำให้สังคมเป็นสังคมที่มีความสุข ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ แผน 10 ที่จะมุ่งเน้นคุณภาพชีวิต(Gross

Domestic Happiness:GDH) ข้างต้น จะไม่ไกลเกินเอื้อมถึง

โดย samrotri

 

กลับไปที่ www.oknation.net