วันที่ พฤหัสบดี กันยายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประกาศ:ประมูลรถของกลางที่กรมศุลกากร


ประมูลรถยนต์ที่กรมศุลกากรวันที่ 26 กันยายน 2550

           กรมศุลกากรจะทำการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง ที่ถูกจับกุมมาจากการลักลอบหนีศุลกากร ในวันที่ 26 กันยายน 2550  สนใจโปรดติดต่อที่     ฝ่ายเก็บรักษาและจำหน่ายของกลาง 1      ส่วนของกลาง   กรมศุลกากร     โทร. 02-2249-3668 หรือ 086-541-3772    หรือที่เว็บไซด์          www.customs.go.th หรือเว็บไซด์        www.katha.co.th

         รายละเอียดครับ  http://www.katha.co.th/category.php?id=ALL

                                  

             

          ประกาศ ส่วนของกลาง สำนักสืบสวนและปราบปราม
                            เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง
                                        วันพุธที่  26  กันยายน  2550 

  --------------------------------------------

     ด้วยกรมศุลกากร จะทำการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

   ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2550 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง

1. ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลถือว่าได้รับทราบ ยอมรับ และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประมูลฯ ตามที่กรมศุลกากรกำหนด

2. การประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางของกรมศุลกากร เป็นการประมูลขายของกลาง          ตามสภาพที่เป็นอยู่ และเป็นการประมูลด้วยวาจา ผู้ชนะการประมูลหมายถึงผู้ที่เสนอราคาสูงสุดและได้รับการประกาศอนุมัติการขายรถยนต์ของกลาง จากคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประมูลขายทอดตลาดรถยนต์    ของกลางในวันประมูลทันที

3. ผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลจะต้องลงทะเบียนและวางเงินค้ำประกันการประมูล เป็นแคชเชียร์เช็ค ของธนาคารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สั่งจ่ายกรมศุลกากร คันละ 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาท)    ได้ที่เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน  ณ. ฝ่ายเก็บรักษาและจำหน่ายของกลางที่  1  ส่วนของกลาง   กรมศุลกากร     ในวันที่     24 - 25  กันยายน   2550   เวลา 09.00  – 16.30 . และในวันที่   26  กันยายน   2550  เวลา 09.00 .เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการประมูล  ตามจำนวนรถยนต์ที่ต้องการประมูล โดยไม่ต้องระบุว่าเป็นคันใด

               4. ผู้ประสงค์จะลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลจะต้องนำหลักฐาน เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ ยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน

                  

                     5. กรมศุลกากร จะให้ผู้สนใจชมสภาพภายนอกรถยนต์ของกลางที่จะขายทอดตลาดได้ ตั้งแต่วันที่            24 - 25  กันยายน   2550 ในเวลา 09.00 – 18.00 .  ณ ลานจอดรถหน้าส่วนของกลาง  กรมศุลกากร

                   6.   ผู้ลงทะเบียนและวางเงินค้ำประกันการประมูลแล้วเท่านั้นจึงจะได้รับสิทธิเข้าร่วมเสนอราคา          ณ บริเวณสถานที่ประมูล โดยผู้เข้าร่วมประมูลจะได้รับไม้ยกเสนอราคาตามจำนวนรถยนต์ที่ตน ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลไว้ หากผู้เข้าร่วมประมูลชนะการประมูลรายใดแล้ว กรมศุลกากรจะยึดไม้ยกประมูลดังกล่าวคืนและผู้ประมูลได้จะต้องเซ็นสัญญาการซื้อรถยนต์ของกลางกับกรมศุลกากรทันที  ในการยกไม้เสนอราคา        แต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์ที่ราคาประมูลน้อยกว่า 500,000.- บาท   (ห้าแสนบาท) จะต้องเสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 2,000.-บาท (สองพันบาท)  หากราคาประมูลตั้งแต่ 500,000.- บาท  (ห้าแสนบาท) ขึ้นไป     การยกไม้เสนอราคาในแต่ละครั้งจะเพิ่มขึ้นครั้งละ10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาท) แต่ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถเสนอราคาเพิ่มเองได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นนี้ นอกจากนี้ผู้ชนะการประมูลแต่ละคันจะต้องชำระเงินค่าช่วยดำเนินการประมูลฯให้กับบริษัท  คฑา  คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในอัตราคันละ 3,600.- บาท  (สามพันหกร้อยบาท)   ทันทีที่ จบการประมูลแต่ละรายการ

                   7. คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการขายรถยนต์ของกลาง ให้กับผู้เสนอราคาสูงสุด และคำตัดสินของคณะอนุกรรมการฯ ถือเป็นเด็ดขาด ในกรณีมีเหตุจำเป็น คณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจสั่งยกเลิกผลการอนุมัติ หรือยุติ หรือเลื่อนการประมูลออกไป รวมทั้งออกคำสั่งหรือประกาศอื่น ๆที่เกี่ยวกับการประมูล

8. ผู้เข้าร่วมประมูลจะได้รับเงินค้ำประกันการประมูลคืน หลังเสร็จสิ้นการประมูลหรือวันทำการถัดไป      ยกเว้นผู้ที่ชนะการประมูลและได้รับการอนุมัติขายรถยนต์ดังกล่าวจากคณะอนุกรรมการฯ จะได้รับเงิน          ค้ำประกันการประมูลคืนเมื่อได้ชำระเงินค่าซื้อรถยนต์ของกลางครบถ้วนแล้ว โดยจะต้องไปติดต่อขอชำระเงินค่าซื้อรถยนต์ของกลางเป็นแคชเชียร์เช็คของธนาคารในเขตกรุงเทพฯหรือปริมณฑล  สั่งจ่ายกรมศุลกากร       ที่ฝ่ายเก็บรักษาและจำหน่ายของกลางที่  1   ส่วนของกลาง สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร           ภายใน  7  วันทำการนับแต่วันประมูล หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว ผู้ชนะการประมูลยังไม่ชำระเงินค่าซื้อรถยนต์ของกลางให้ครบถ้วน กรมศุลกากรจะริบเงินค้ำประกันการประมูลของผู้ชนะการประมูลดังกล่าว และหากปรากฏว่าเมื่อนำรถยนต์ของกลางคันดังกล่าวออกขายตามวิธีการที่กรมศุลกากรกำหนดอีก และได้รับราคาเมื่อรวมกับเงินค้ำประกันการประมูลที่ยึดไว้แล้วน้อยกว่าราคาอนุมัติการขายเดิม    ผู้ชนะการประมูลที่ละเลยไม่ชำระเงินค่าซื้อรถยนต์ของกลางดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบและชดใช้เงินในส่วนที่ขาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 516

                9. ผู้ชนะการประมูลจะต้องรับมอบรถยนต์ของกลางและนำออกไปจากกรมศุลกากร ภายใน            7 วันทำการนับแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วนแล้ว มิฉะนั้นผู้ชนะการประมูลจะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าฝากรถยนต์ให้กับกรมศุลกากร และกรมศุลกากรจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆที่เกิดกับรถยนต์ของกลางนั้น

              10. การประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางในครั้งนี้ เป็นการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์              ของกลางตามสภาพที่เป็นอยู่ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าร่วมประมูลที่จะต้องพิจารณาและตรวจสอบสภาพของรถยนต์ของกลางเอง    รายละเอียดของรถยนต์ของกลางอาทิเช่น ยี่ห้อ เกียร์ รุ่น ปี  สี  ตามที่แนบท้ายประกาศนี้               เป็นรายละเอียดเพียงเพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเท่านั้น หากมีการประกาศอนุมัติการขาย       ให้กับผู้ชนะการประมูลไปแล้ว กรมศุลกากรถือว่าผู้ประมูลพอใจ และยอมรับในสภาพของรถยนต์ของกลางดังกล่าว โดยไม่มีการโต้แย้งใด ๆ ในภายหลัง

         11.  กรมศุลกากรได้รับแจ้งจากบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ว่าหากนำรถยนต์   เมอร์เซเดส-เบนซ์ ที่ประมูลจากกรมศุลกากรไปเข้ารับบริการตรวจเช็คเกี่ยวกับเรื่องระบบความปลอดภัย บริษัทฯจะไม่สามารถกระทำการแก้ไขใด ๆได้

12. กรมศุลกากรจะออกหลักฐานการประมูลที่จำเป็น ให้กับผู้ที่มีชื่อลงทะเบียนไว้เท่านั้น กรณีที่         ส่งตัวแทนเข้าร่วมประมูล จะต้องทำใบมอบอำนาจยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ในขณะลงทะเบียนด้วย

13. ผู้ชนะการประมูลสามารถขอรับใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) และเอกสารต่าง ๆ เพื่อนำไป     จดทะเบียน ได้ที่ ส่วนของกลาง กรมศุลกากร ในวันและเวลาราชการ

                ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเก็บรักษาและจำหน่ายของกลางที่ 1 ส่วนของกลาง กรมศุลกากร โทร. 0-2249-3668 ในวันและเวลาราชการ หรือที่บริษัท คฑา คอมมิวนิเคชั่น จำกัด โทร. 0-2911-9995, 086-541-3772

                                                               รูปรถยนต์ตัวอย่างครับ

              

                

              

              

              

โดย เป๊ปซี่

 

กลับไปที่ www.oknation.net