วันที่ ศุกร์ กันยายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กว่าจะได้ป้ายร.พ.คุณภาพมาประกาศและมีประโยชน์ต่อผู้มาใช้บริการอย่างไร
WEBSITE FOR THAI BUDDHISTS AND FUTURE GENERARION

นำบทความที่ผมไปโพสท์ใน"เวบบอร์ดเสวนาประสาพุทธ"

http://www.budpage.com/forum/index.php

นำมาโพสท์ในOKNATIONของผมด้วยเพื่อให้ความรู้กระจายออกได้กว้างขวางขึ้น

...........................................................................

คำนำ เมื่อเข้ามาใน OKNATION นี้แล้ว จะพบกับบทความที่ได้เก็บสะสมข่าว ไว้ เพื่อจะนำมาใช้อ้างอิงในวันหน้า เมื่อต้องการจะนำมาอ้างอิงจะได้เข้ามาค้นหา ผู้เข้ามาเยี่ยมชมก็สามารถเข้ามาค้นหาและนำไปอ้างอิงได้ เพราะ เป็นข่าวที่เผยแพร่ เป็นสาธารณะ ใครจะนำไปใช้ เพียงขอให้อ้างอิงที่มาว่าได้มาจากที่ใดก็ไม่น่าจะมีปัญหา

..................................................................................................

ผมเข้ามาอ่านกระทู้
"ทางดีไม่มีคนเดิน" ในเวบ www.budpage.com 
มีเนื้อหาว่า "ทางดี" หรือ คำสอนที่มุ่งให้
"เสียสละประโยชน์ส่วนตัว เพื่อประโยชน์ของคนส่วนรวม เพื่อให้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข ไม่เบียดเบียนกัน"
มีในทุกศาสนา แต่ทุกศาสนา ยังไม่สามารถทำให้เกิดเป็นจริงตามคำสอนได้ ยังมีการเบียดเบียนเอาเปรียบกันดังคำที่ว่า
"ปลาใหญ่ กิน ปลาเล็ก"

ปัจจุบันจึงเกิดมีแนวทางเพื่อทำให้คนต้องปฏิบัติตามแนวทาง
"ทางดีที่ไม่มีคนเดิน"ได้แล้ว เป็นรูปธรรม ปฏิบัติได้จริง โดย
แนวคิดเรื่อง"วงจรคุณภาพของเดมมิงส์"William Edwards Deming (October 14, 1900–December 20, 1993) was an American statistician, college professor
ดูประวัติของท่านได้ที่

http://en.wikipedia.org/wiki/W._Edwards_Deming

ดูผลงานเรื่องวงจรคุณภาพที่

http://www.balancedscorecard.org/bkgd/pdca.html

วงจรคุณภาพ เป็นกุศโลบายที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ทุกๆ คนในหน่วยงานทำสิ่งที่มีคุณภาพได้ โดยนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นรูปธรรมขึ้น โดย มี ระบบการรับรองคุณภาพ โดยบริษัทภายนอก ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรับจ้างหน่วยงานที่ต้องการ พัฒนา และ รับรองคุณภาพ และ ให้ป้ายรับรองว่า เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพ โดยบริษัทที่เข้ามารับพัฒนารับรองคุณภาพให้

ในต่างประเทศ มีหลายบริษัทให้เลือกแล้วแต่ความเชื่อถือ บริษัทที่ได้รับความเชื่อถือราคาในการเข้ามาพัฒนาและรับรองให้ป้ายประกาศจะแพง
แต่สำหรับเรื่อง คุณภาพของโรงพยาบาลในประเทศไทย มีหน่วยงานของไทยเอง ไม่ต้องไปพึ่งบริษัทต่างชาติ ชื่อ"สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล พรพ."
ดูเพิ่มเติมได้ที่เวบบ์

http://www.ha.or.th/

ที่ทำงานผมเป็นโรงพยาบาลได้รับการรับรองจากสถาบันข้างต้นแล้ว ได้ใบประกาศรับรอง เพื่อให้ความมั่นใจกับผู้มาใช้บริการ
                                                                                                      -จะขอย้อนความเดิมให้เข้าใจว่าในระบบประกันสุขภาพ จะมีระเบียบว่า สถานพยาบาลที่จะเข้ามารับเงินงบประมาณ การรักษาฟรี จากกระทรวงสาธารณสุขได้จะต้องมีใบรับรองคุณภาพจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ พรพ.ก่อน           ดังนั้นทุกโรงพยาบาลจะต้องพัฒนาโดยว่าจ้าง พรพ.เข้ามาพัฒนาและรับรองให้ป้ายรับรองคุณภาพ ให้ไว้แสดงกับประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการ
-โรงพยาบาลที่พร้อมว่าสามารถรับการพัฒนา เพื่อให้ได้รับการรับรอง เพื่อจะได้ป้ายประกาศรับรองมาประกาศโชว์ ให้ประชาชนเห็น และ กระทรวงสาธารณสุขเลือก เพื่อให้เงินงบประมาณ มาดำเนินการ ร.พ.ทั้งเงินเดือน และ ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ โดย
-ขั้นตอนแรก คือ หัวหน้าหน่วยงาน หรือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล จะต้องแจ้งความจำเป็นที่จะต้องทำให้ได้ป้ายรับรองของ พรพ.ให้ได้ ถ้าไม่ได้ จะไม่ได้รับเงินงบประมาณรักษาฟรี จากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีผลกับความเป็นอยู่หรือรายได้ของเจ้าหน้าที่ทุกคน เมื่อเจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจเรื่องความจำเป็นที่จะต้องมีป้ายรับรองคุณภาพ ของ พรพ.แล้ว ผู้อำนวยการและกรรมการบริหาร ร.พ.จะต้องร่วมกันคิดนโยบายคุณภาพ เพื่อเสนอ พรพ.เมื่อพร้อมจะให้ พรพ.เข้ามาพัฒนา โรงพยาบาลที่ผมทำงานเป็นหัวหน้างานเวชกรรมชุมชนที่เวบ

http://www.cco.moph.go.th/p/

เมื่อพร้อมให้พัฒนา ได้เชิญ พรพ. เข้ามาร่วมพัฒนา โดย ผอก.และ คณะกรรมการบริหารร่วมกันกำหนด นโยบายซึ่ง พรพ.ให้การรับรองเป็นนโยบายที่ครอบคลุมกิจกรรมคุณภาพได้ มีใจความว่า
"มุ่งมั่นบริการ มาตรฐานสากล ส่งเสริมสุขภาพ"
ผ่านขั้นตอนแรก เรื่องมีนโยบาย แล้ว ขั้นต่อไป คือ ทุกฝ่ายทุกงาน จะนำนโยบาย ของ ร.พ.ที่ได้ นำไปเป็นแผนการดำเนินงาน (Work In) ในส่วนที่รับผิดชอบ โดยมี พรพ.เข้ามาร่วมดูแผนการดำเนินการ เขียนเป็นเอกสารการดำเนินการเพื่อใช้ตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบ ทั้งภายใน และ ภายนอก ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง
เมื่อ พรพ.ดูว่า แผนการดำเนินการ ครอบคลุม คุณภาพ ของจุดทำงานนั้นได้ก็จะให้การรับรองเอกสาร นั้น และ ให้เก็บเอกสาร นั้น เป็นหลักฐาน เพื่อไว้ให้การการตรวจสอบภายใน ของ ร.พ.เอง ที่ได้รับการอบรม จาก พรพ.ว่า เป็นตัวแทนของ พรพ.ในการตรวจสอบคุณภาพ ได้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จะคอยตรวจการดำเนินงาน ของแต่ละฝ่าย แต่ละงาน ว่าเป็นไปตามเอกสารที่รับรอง ทุกประการ หรือ ไม่
ถ้าไม่เป็นไปตามที่เอกสารที่รับรอง(เอกสารอ้างอิง)ก็จะได้รับใบให้แก้ไขให้เป็นไปตามเอกสารอ้างอิง ตามระยะเวลา ที่ กรรมการตรวจสอบภายใน กำหนด ซึ่งต้องทำให้เสร็จตามกำหนด ส่วนใหญ่ จะทำได้เพราะ เอกสารอ้างอิงนั้น เป็นเอกสารที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นๆ ร่วมคิดร่วมเขียนขึ้นมากันเอง และ ให้ พรพ.รับรอง ดังนั้น จะเขียนในสิ่งที่ทำได้ ถ้าไม่ทำส่วนใหญ่ จะเป็นการลืม แนวทาง ทำไปตามความสบาย เมื่อได้รับใบแก้ไข(CAR)มักไม่มีปัญหาแก้ได้
เมื่อ พรพ.พอใจ แนวทางการดำเนินงานที่แต่ละฝ่ายละงานเขียนเป็นเอกสารแล้ว ก็จะมีระยะเวลา ให้ดำเนินงานตามเอกสารอ้างอิงที่เขียนขึ้นปฏิบัติจริง โดยมี คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ใน ร.พ.นั้นเอง คอยตรวจสอบ ว่าเป็นไปตามเอกสารทุกประการ เมื่อ กรรมการตรวจสอบภายใน รวมทั้ง ผอก.และ คณะกรรมการบริหาร เห็นว่าทุกอย่างเป็นไปตามเอกสารอ้างอิงทุกประการไม่บกพร่อง ก็จะเชิญ พรพ.มาตรวจซ้ำว่าเป็นจริงตามคณะกรรมการตรวจสอบภายใน แจ้งไป
เมื่อมาตรวจสอบถ้าเป็นจริงตามเอกสารอ้างอิง ก็จะให้ใบรับรองคุณภาพ ให้ ร.พ.ไว้ประกาศเป็น
โรงพยาบาลคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(พรพ.)
ให้ผู้ใช้บริการมั่นใจ ว่ามาใช้บริการจะได้รับบริการที่ดี ที่มีประสิทธิภาพ

ดังนั้น เมื่อการกระทำต่างๆ ในแต่ละฝ่าย แต่ละงาน ใน ร.พ.มีแนวทางที่แน่นอนตามเอกสารอ้างอิงที่ พรพ.ตรวจสอบ ก็จะทำให้คุณภาพคงที่ตามที่ นโยบาย และ แนวทางการปฏิบัติงานระบุไว้ แน่นอน
หมายเหตุ สามารถขอเสนอเปลี่ยน นโยบาย หรือ แผนได้ตลอด ถ้าเห็นว่า จะปรับปรุงงานให้มีคุณภาพ ขึ้น ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติ ให้เปลี่ยนได้จาก พรพ.เมื่อพิจารณาว่าการเปลี่ยนทำให้การบริการดีขึ้น
..................................

สรุป : ทางดีที่ไม่มีคนเดิน สามารถทำให้คนเดินได้ โดย ระบบคุณภาพ มีองค์กรภายนอก มาพัฒนา และ รับรองคุณภาพองค์กรให้ ซึ่งองค์กร ที่จะได้ป้ายรับรองคุณภาพ จะต้องมีเอกสารขั้นตอนการดำเนินการไว้ให้กรรมการตรวจสอบทั้งภายใน และ ภายนอก เข้ามาตรวจสอบคุณภาพว่ายังคงเป็นเหมือนเอกสารที่ให้การรับรอง ตลอดไปหรือไม่

             จึงทำให้ทุกคนต้องเดินตามทางดี ที่เขียนเป็นเอกสารอ้างอิงอย่างเคร่งครัด ทำให้ทางดีที่ไม่มีคนเดิน เป็นทางที่จำเป็นจะต้องเดินเพื่อให้คงได้รับป้ายรับรองคุณภาพ ไว้ไม่ถูกยึดคืนนั่นเอง


 

โดย samrotri

 

กลับไปที่ www.oknation.net