วันที่ อาทิตย์ กันยายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เรารักในหลวง


พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          "........ไม่ว่าจะประพฤติการสิ่งใด  ทหารจะต้องยึดมั่นในผลประโยชน์ของชาติแผ่นดินเป็นใหญ่  ทั้งจะต้องระมัดระวัง  กาย, ใจให้มั่นคงเที่ยงตรงในความสัตย์สุจริต  และความสมัครสมานสามัคคี  มีความกล้าหาญเข้มแข็ง  อดทน  และอดกลั้น  มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ทั่วถ้วนพร้อมกันนั้น  ก็จะต้องขวนขวายศึกษาวิชาการให้ชัดเจนชำนาญทันการณ์ทันสมัยไม่ยอมตัวเป็นคนล้าหลังหากมีอุปสรรคข้อขัดข้องอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น  จะต้องปรองดองปรึกษาพิจารณากันด้วยเหตุผล  หลักวิชา  และความมีสติให้รู้เท่าทันปัญหาอย่างแจ้งจริง  แล้วร่วมกันปฏิบัติแก้ไขให้คลี่คลายหมดสิ้นไปโดยมิชักช้า......"

          (พระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์  ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน  และสวนสนามของทหารรักษาพระองค์  วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๓๔  ณ ลานพระราชวังดุสิต)

โดย ตะวันฉายแสง

 

กลับไปที่ www.oknation.net