วันที่ อังคาร กันยายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นโยบายพรรคศิลปิน


พรรคศิลปิน

หลักการและเหตุผล

           เนื่องจากอดีตที่ผ่านมาระบอบประชาธิปไตยไทย   บรรดานักการเมืองไทย ล้วนมาจาก พ่อค้าขี้ฉ้อ เจ้าพ่อผู้มีอิทธิพล  ข้าราชการคดโกง นายพลทหาร-ตำรวจอันธพาล   ที่รวมหัวกันเข้ามา เล่น การเมืองกันเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ จากการใช้อำนาจอธิปไตย ไปกอบโกย คอร์รัปชั่น กุโครงการเพื่อโกงกินงบประมาณแผ่นดิน  ใช้อำนาจ-อิทธิพลเถื่อน วางตนเหนือกฎหมายบ้านเมือง   สร้างแต่ความมั่งคั่งให้แก่ครอบครัว-ญาติมิตรและลูกสมุน ก่อความทุกข์เดือดร้อนไปทั่วทุกหัวระแหง ประชาชนยากจนลง-ชุมชนล่มสลาย วัฒนธรรมดีงามพังทลาย สืบสานวงจรอุบาทว์ทางการเมือง กระทำยำยีเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและศิลปวัฒนธรรม จนย่อยยับ เสื่อมทราม ด้วยความละโมบตะกละ เข่นฆ่า ช่วงชิง อำนาจกันอย่างป่าเถื่อนยิ่ง ขณะเดียวกันก็มอมเมาบิดเบือน ปากอ้างประชาธิปไตยปิดหูปิดตาประชาชน ให้ตกอยู่ในสภาพจำยอมให้ฝูงโจรการเมืองผูกขาดผลัดกันเข้ามาปล้นชาติขายแผ่นดินกันโดยสะดวกสบาย   หากเรานิ่งดูดาย  ปล่อยให้สังคมไทยดำเนินไปด้วยตัวละครการเมืองที่งกโลภ-เห็นแก่ตัว-บ้าอำนาจ ผูกขาดปกครองนำพาสังคมไทยต่อไป บ้านเมืองคงต้องมุ่งตรงไปสู่ความพินาศฉิบหายแน่แท้

        ดังนั้นพรรคศิลปิน จึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อเคลื่อนไหวการเมืองภาคประชาชน มุ่งล้างบางโครงสร้างระบอบการเมืองน้ำเน่า และนักการเมืองโฉดฉลให้สูญพันธุ์  เป็นทางเลือกใหม่ให้สังคมไทย  ร่วมต่อสู้เคียงข้างประชาชนคนทุกข์ยาก ทุกรูปแบบ เพื่อสังคมร่มเย็นเป็นสุขร่วมกัน โดยการนำเสนอแนวทาง-นโยบาย-ค่านิยมใหม่ ที่มุ่งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหลักๆ ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดังนี้

นโยบายพรรคศิลปิน พ.ศ. ๒๕๕๐

๑)       พรรคศิลปิน จะดำเนินการปฏิรูปที่ดินอย่างเป็นรูปธรรมจริงจัง โดยทั่งถึง-เท่าเทียม และจัดการปลดหนี้สินที่ไม่เป็นธรรมทั้งหมดอย่างไม่มีเงื่อนไข เป็นอันดับแรก และกำหนด แนวทางเกษตรกรรม-อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ยุติกระบวนการผูกขาดตัดตอนเอารัดเอาเปรียบที่เป็นดังมะเร็งร้ายทำลายสังคมไทยมาหลายทศวรรษ

๒)      พรรคศิลปิน มีนโยบายปฏิรูปการศึกษา พัฒนาหลักสูตร มีเป้าหมายสร้างเยาวชนให้มีจิตสำนึกรักชาติรักประชาธิปไตยและสิ่งแวดล้อม มีจิตใจรับใช้ประชาชน รักความเป็นธรรมกล้าแสดงออก รับผิดชอบต่อส่วนรวม อย่างมีเหตุผล โดยการจัดเก็บภาษีก้าวหน้าภาษีมรดก ใครมีรายได้มากเก็บมาก เพื่อเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาฟรีกระทั่งจบปริญญาตรี มีหลักประกันในรายได้  และอาชีพการงานรองรับ

๓)      พรรคศิลปินถือนโยบายรัฐสวัสดิการ ทุกคนต้องมีบ้านอยู่อาศัย สุขสบาย เด็กและสตรีได้รับการคุ้มครอง การล่วงละเมิดทางเพศจักต้องรับโทษสถานหนัก ระบบสาธารณูปโภคเพื่อประชาชนจักต้องเป็นไปเพื่อสุขภาพดีโดยถ้วนหน้า  การคมนาคม สื่อสารทั้งเมืองและชนบทจักต้องจัดโครงสร้างให้ทุกคนได้รับความสะดวกสบายรวดเร็ว-เพียงพอและราคาย่อมเยา

๔)      พรรคศิลปิน จักดำเนินการ ปฏิวัติการเกษตร ลด เลิก การใช้สารเคมีพิษ ผลิตโดยวางแผนอย่างมีสติ มิให้กลุ่มนายทุนส่งออก-พ่อค้าคนกลางผูกขาดบงการกำหนดราคา ฟื้นฟูคุณภาพของพื้นดิน  โดยระบบปุ๋ยชีวภาพอย่างจริงจัง ยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินกับต่างชาติที่ทำลายแผ่นดินไทยโดยการปลูกพืชพันธุ์อันตรายเช่น ยูคาฯทั้งหมด

๕)      พรรคศิลปินจักดำเนินนโยบาย เอกราชทางเศรษฐกิจการค้าที่เป็นธรรม มีประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยทบทวนสัญญาการค้าทุกฉบับที่รัฐบาลก่อนหน้าทำมาทั้งหมด และจะฉีกสัญญาการค้าเสรีที่เสียเปรียบ เช่น FTA,กฎหมายแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่หมกเม็ด ยึดเอารัฐวิสาหกิจที่กลุ่มทุนผูกขาดปล้นไป เช่น ปตท.คืนให้เป็นของประชาชน ถือหลักการ ยืนบนขาตนเอง ผลิตเพื่อเลี้ยงดูพลเมืองให้กินอิ่ม-นอนอุ่นทั่งถึง ที่เหลือจึงขายส่งออกบนหลักการยุติธรรม

๖)       พรรคศิลปิน จักดำเนินการจัดตั้งองค์กรประชาชนพื้นฐาน  เพื่อปกป้องดูแลชุมชน  กำจัดเจ้าพ่ออิทธิพลในท้องถิ่น ไม่ยอมให้คนคดโกงชั่วช้ากดขี่มีอำนาจ ค้ายาเสพติด บ่อนพนัน หวยเถื่อน ขูดรีดดอกเบี้ย โกงที่ดินชาวบ้าน โงหัวผงาดอยู่ในชุมชนอีกต่อไป หยุดโครงการสร้างเขื่อนทั้งหมด เลิกโรงไฟฟ้าถ่านหิน-นิวเคลียร์ ส่งเสริมการผลิตพลังงานทางเลือก เช่น พลังลมและแสงอาทิตย์อย่างจริงจัง

๗)      พรรคศิลปิน จักดำเนินการปฏิรูปสื่อมวลชน ให้เป็นองค์ความรู้ ให้การศึกษาชุมชน รายการวิทยุ-โทรทัศน์ที่มอมเมาประชาชนให้ปัญญาอ่อนต้องยกเลิก โดยส่งเสริมสนับสนุนรายการที่มีความคิดสร้างสรรค์ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพการแสดงออกทางความคิด การพูด การเขียน โฆษณา ศิลปะ ภาพยนตร์ สื่อทั้งมวลต้องเผยแพร่ ความรู้ศิลปะวิทยาการ กล้าหาญเปิดโปงคนชั่ว-ปกป้องเชิดชูคนดีมีคุณธรรม สร้างชุมชนให้เข้มแข็งมีสติปัญญา                                                                                                                        

                                                                              

รายนามผู้ก่อตั้งพรรคศิลปิน

๑) นายวสันต์  สิทธิเขตต์                            หัวหน้าพรรค/ผู้ก่อตั้ง

๒) นายมานิต  ศรีวานิชภูมิ                         รองหัวหน้าพรรค/ผู้ก่อตั้ง

๓) นายวิลิต  เตชะไพบูลย์                           รองหัวหน้าพรรค/ผู้ก่อตั้ง

๔) นายไชยพร  เกิดมงคล                            รองหัวหน้าพรรค/ผู้ก่อตั้ง

๕) นายจุมพล  อภิสุข                                  เลขาธิการพรรค/ผู้ก่อตั้ง

๖) นางสาวจรัสศรี  รูปขำดี                         เหรัญญิกพรรค/ผู้ก่อตั้ง

๗) นางนิตยา  บุญประสิทธิ์                        โฆษกพรรค/ผู้ก่อตั้ง

๘) นายวัลลภ  พลเสน                                 โฆษกพรรค/ผู้ก่อตั้ง

๙) นางสาววรรณพร ฉิมบรรจง                    โฆษกพรรค/ผู้ก่อตั้ง

๑๐) นายถาวร  แก้วแหวน                          ผู้ก่อตั้ง

๑๑) นายจามิกร  แสงศิริ                             ผู้ก่อตั้ง

๑๒) นายวิชญ์  พิมพ์กาญจนพงศ์                ผู้ก่อตั้ง

๑๓) นายวีรศักดิ์  ขุขันธิน                           ผู้ก่อตั้ง

๑๔) นายวันชัย  แต่งติพานิช                       ผู้ก่อตั้ง

๑๕) นายกฤษณพล  ศรีบูรพา                      ผู้ก่อตั้ง

๑๖) นายประเสริฐ พุทธสอน                        ผู้ก่อตั้ง

๑๗) นางสาวสรัญญา อรรคราช                  ผู้ก่อตั้ง

โดย วสันต์สิทธิเขตต์

 

กลับไปที่ www.oknation.net