วันที่ พุธ ตุลาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

@..โครงการป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ที่ต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐ ...@


กด Play เพื่อ ฟังและดูที่ไปที่มาของโครงการนี้

ประวัติความเป็นมา

เมื่อปี 2545 - 2547 ชาวบ้านหมู่ที่ 5 ต. เคียนซา อ. เคียนซา จ. สุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกับ

อบต. เคียนซา และประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ทำการอนุรักษ์สัตว์น้ำ ที่ทุ่งหนองหลวงเป็นเวลา

3 ปี

ในปี 2547 เกิดความแห้งแล้งอย่างรุนแรง ทำให้น้ำบริเวณอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำเกิดการแห้งขอด

มีน้ำอยู่เป็นแอ่ง เป็นบึง เป็นหนอง ชาวบ้านได้สูบน้ำจากแม่น้ำตาปีไปสู่แหล่งอนุรักษ์พันธ์ปลาโดย

การเรี่ยไรเงินจากชาวบ้านกันเองมาเป็นทุน ขณะที่บูรณะอยู่นั้นได้มีชาวบ้านจากหมู่บ้านอื่นบุกลงมา

จับปลาจนหมด ปริมาณปลาประมาณ 20 ตัน ทางราชการไม่สามารถช่วยเหลือใดๆได้เลย เพราะ

พื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ของกรมธนารักษ์ ชาวบ้านไม่ได้ขออนุญาติอย่างถูกต้อง

****

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ชื่อ นายโสดา จินดาประดิษฐ์ และชาวบ้านได้มาปรึกษากับนายประมวล

ประสมรอด ว่าถ้าต้องการเอาพื้นที่บริเวณตรงนี้ ( ทุ่งหนองหลวง) ไว้เป็นพื้นที่แหล่งทำมาหากิน

ของชาวบ้าน และร่วมกันอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าเอาไว้ จึงได้เขียนเป็นโครงการป่าชุมชนเฉลิม

พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสทรงครองสิริราชครบ 60 ปี

ส่งโครงการขอพื้นที่ดังกล่าว ต่อธนารักษ์เขตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ในปี 2548

**

เป้าประสงค์ของเจ้าของบลอก

1. อนุรักษ์พื้นที่ป่าเพื่อให้สัตว์ป่าได้อยู่อาศัย และคงความอุดมสมบูรณ์ของพันธ์ไม้และ

พืชสมุนไพร เป็นที่วางไข่ของปลาน้ำจืด ในฤดูน้ำหลาก

2. ปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้มีน้ำตลอดปี และเพาะพันธ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้มี

ปลาไว้บริโภคตลอดปี รวมทั้งเป็นรายได้เสริมของประชาชนในหมู่บ้าน

3. ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่นพันธ์ไม้ยืนต้น ที่สามารถนำมาใช้ปลูกบ้าน อยู่อาศัย

ปลูกพืชสมุนไพร เพื่อนำมาบริโภคและผลิตจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล ปลูกพืช

ผักสวนครัวในฤดูแล้ง

4. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศึกษาการดำรงชีวิตของสัตว์ป่า การนำพืชสมุนไพรมา

ใช้ประโยชน์

5. เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ของชุมชน ให้ประชาชนได้นำสัตว์เลี้ยงจำพวกโค กระบือ มาเลี้ยง

ในพื้นที่เพื่อป้องกันการกัดกินของพืชผลในทางการเกษตร เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา

และอื่นๆ

ภาพที่ป่าถูกทำลาย

บลอกนี้ เป็นภาคที่ 1 ยังมีภาคต่อไป ขอความกรุณา

เพื่อนบลอกเกอร์โปรดติดตามภาคต่อไป  ส่วนรายละเอียดของโครงการ

ซักถาม  เพิ่มเติมได้ที่ 

นายประมวล  ประสมรอด

086 - 2662198

โดย กมล

 

กลับไปที่ www.oknation.net