วันที่ พุธ ตุลาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จับตา...เมื่อ "สนช." มีหุ้นในสื่อ-เข้าข่ายผิดกฎหมาย!


วีระ สมความคิด

               คุณวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น ได้ยื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบในกรณีมีสมาชิกสนช.(สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)บางคน มีหุ้นส่วนหรือเป็นเจ้าของกิจการสื่อมวลชน ซึ่งอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายได้ แต่ก็มีสนช.บางท่านบอกว่ารัฐธรรมนูญนั้นคุ้มครองให้

               แต่ท่านผู้อ่านลองไปเปิดดูรัฐธรรมนูญในบทเฉพาะกาลสิครับ ในมาตรา 293 วรรค 4 ครับ

               “มิให้นำบทบัญญัติมาตรา 93 มาตรา 94 มาตรา 101 มาตรา 102 มาตรา 106 มาตรา 109 มาตรา 111 มาตรา 113 มาตรา 114 มาตรา 115 มาตรา 119 มาตรา 120 มาตรา 197 วรรคสี่ มาตรา 261 และบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่ห้ามมิให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางการเมือง มาใช้บังคับกับการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ”

               และท่านผู้อ่านมาดูในมาตรา 48 ที่ผมเข้าใจว่าอาจท่านสมาชิกสนช.ที่มีหุ้นหรือเป็นเจ้าของสื่ออาจเข้าข่ายผิดกฎหมายนะครับ

               “ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือโทรคมนาคมมิได้ ไม่ว่าในนามของตนเองหรือให้ผู้อื่นเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นแทน หรือจะดำเนินการโดยวิธีการอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่สามารถบริหารกิจการดังกล่าวได้ในทำนองเดียวกับการเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการดังกล่าว”

               ท่านสนช.ที่เคารพบางท่านบอกว่าถึงแม้ในบทเฉพาะกาลในมาตรา 293 วรรค 4 จะไม่ยกเว้นในมาตรา 48 แต่ความบางตอนในมาตรา 293 วรรค 4 ที่ว่า “และบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่ห้ามมิให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางการเมือง มาใช้บังคับกับการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ”

               ตรง “และบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด...” นี่ล่ะครับที่ท่านสนช.หรือคนบางคนบอกว่าหมายรวมถึง “รัฐธรรมนูญ” ด้วย ที่แม้จะไม่ครอบคลุมถึงมาตรา 48 แต่ตรงนี้ล่ะครับยกเว้นให้แล้ว

               ผมว่าท่านกำลังเข้าใจผิดนะครับ ตรงนี้ท่านตีความผิดเสียแล้ว เพราะ “กฎหมาย” ในมาตรา 193 วรรค 4 ความจริงทางหลักวิชาการนั้นหมายถึง “พระราชบัญญัติ” หรือกฎหมายที่ลำดับรองจากรัฐธรรมนูญ และหากผู้ร่างรัฐธรรมนูญต้องการจะยกเว้นให้ท่าน ก็ต้องระบุไปเลยว่า “และบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญใดที่ห้ามมิให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางการเมือง มาใช้บังคับกับการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ” อย่างนี้เป็นต้น

               ซึ่งสรุปให้ชัดๆง่ายๆเลยนะครับ คือมาตรา 293 วรรค 4 ไม่มีบอกเลยว่ายกเว้นให้ท่านเลยและท่านสนช.ที่มีหุ้นในสื่อก็อาจเข้าข่ายผิดในมาตรา 48 ที่ผมยกมาให้ดู

               ซึ่งคุณวีระ ยกตัวอย่างสมาชิกสนช.บางท่านที่อาจเข้าข่ายผิดในมาตรา 48 เช่น คุณสราวุธ วัชรพล (ไทยรัฐ) คุณสุรางค์ เปรมปรีดิ์ (ช่อง 7) คุณประสาร มาลีนนท์ (ช่อง 3) คุณประภา (เดลินิวส์) เป็นต้น

               ซี่งในขณะนี้มีกฎหมายเกี่ยวกับสื่อมวลชนเข้ามา แล้วเจ้าของสื่อหรือผู้มีหุ้นในสื่อที่เป็นสมาชิกสนช. พากันเข้าไปเป็นกรรมาธิการไปพิจารณากฎหมาย ซึ่งอาจมีส่วนได้ส่วนเสียก็ได้ใครจะไปรู้

               ผมไม่ทราบว่าท่านจะแก้ไขปัญหาอย่างไรดีในกรณีนี้ที่ท่านผิดมาตรา 48 นะครับ แต่ผมคิดว่าท่านมีวุฒิภาวะกันแล้ว ทำอะไรที่เหมาะที่ควรนะครับ.

โดย คนไทรักแผ่นดิน

 

กลับไปที่ www.oknation.net