วันที่ ศุกร์ มีนาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เพลงจระเข้หางยาว


เพลง  จระเข้หางยาว

 

---

- ดดด

-ล-ร

ดดดด

รมซล

-ด-ร

มรซํม

-ร-ด

ซํมมม

ซํรรร

ซํมรด

มรดล

ดซซซ

ดลลล

รดดด

มรรร

ซํดรม

รมฟซํ

ฟลํซํฟ

ซํฟมร

ซํรมฟ

ซํฟมร

ซํมรด

มรดล

ซํลํซํม

ซํมรด

ทลซด

มรซํม

รมซํลํ

ลํซํลํม

ลํซํมร

ซํมรด

กลับต้นใช้บรรทัดนี้แทนบรรทัดที่ 1

ซลซด

ทดทด

ทลรล

ทดรด

รมซํลํ

ซํฟมร

มรดล

ดมรด

จระเข้หางยาว 3 ชั้นเป็นเพลงที่ควรฝึกเพื่อเพิ่มความคล่องของนิ้ว

โดย คีตพจน์

 

กลับไปที่ www.oknation.net