วันที่ พฤหัสบดี ตุลาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แบบทดสอบ สุภาษิตพระร่วง


แบบทดสอบวิชาภาษาไทย เรื่อง สุภาษิตพระร่วง จำนวน 10 ข้อ


1. ข้อใดมีเนื้อหาคำสอนต่างจากพวก

    1. อย่าใฝ่ตนให้เกิน

    2. มีสินอย่าอวดมั่ง

    3. รักตนกว่ารักทรัพย์

    4. จงยิ่งยิ่งผู้มีศักดิ์


2. .ใครเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการชำระภาษาถ้อยคำในสุภาษิตพระร่วงฉบับที่นักเรียนอ่าน

    1. พ่อขุนรามคำแหง

    2. ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร

    3. สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส

    4. ราชบัณฑิตยสถานของไทย


3. คำสอนใดบอกให้ปฏิบัติ

    1. อย่ามัวเมาเนืองนิตย์

    2. คบขุนนางอย่าโหด

    3. อย่าใฝ่เอาทรัพย์ท่าน

    4. สร้างกุศลอย่ารู้โรย


4. ข้อใดน่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่สุดที่นำมาให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องนี้

    1. คำสอนที่เป็นสากลนำไปใช้ได้ทุกสมัย

    2. การแต่งโดยใช้คำประพันธ์แภทร่าย

    3. ความงดงามในการใช้ภาษา

    4. เป็นของเก่าที่ควรอนุรักษ์


5. ข้อใดเป็นคำสอนไม่ให้กระทำต่อผู้อื่น

    1. พบศัตรูปากปราศัย

    2. คนพาลอย่าพาลผิด

    3. คนโหดให้เอ็นดู

    4. อย่าถากคนด้วยตา


6. คำสอนข้อใดหากประมาทจะได้รับอันตรายมากที่สุด

    1. เผ่ากษัตริย์เพลิงงู

    2. เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า

    3. ช้างไล่แล่นเลี่ยงหลบ

    4. เข้าป่าอย่าเสียเกือก


7. ข้อใดมีทั้งคำสอนที่เป็นคำสอนแบบตรง ๆ และคำสอนโดยนัย

    1. คนพาลอย่าพาลผิด อย่าผูกมิตรไมตรี

    2. ช้างไล่แล่นเลี่ยงหลบ สุวานขบอย่าขบตอบ

    3. เมื่อน้อยให้เรียนวิชา ให้หาสินเมื่อใหญ่

    4. เป็นคนอย่าทำใหญ่ ข้าไพร่อย่าไฟฟุน


8. ข้อใดกล่าวถึงการแต่งร่ายสุภาพไม่ถูกต้อง

    1. ร่ายสุภาพจะแต่งอย่างน้อย 5 วรรคขึ้นไป แล้วต้องจบด้วยโคลงสองเสมอ

    2.   ถ้าคำส่งเป็นคำเป็นคำรับต้องเป็นคำเป็น และถ้าคำส่งเป็นคำตาย คำรับก็ต้องเป็นคำตาย

    3. นอกจากบังคับสัมผัสตามที่กำหนดแล้ว ในแต่ละวรรคยังบังคับรูปวรรณยุกต์เอกโทอีกด้วย

    4. คำสุดท้ายของวรรคหน้าต้องสัมผัสกับคำที่ 1 , 2 หรือ 3 ของวรรคต่อ ๆ ไป ทุกวรรค และต้องจบด้วย โคลงสอง     


9. .ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

    1. อาสาเจ้าจนตัวตาย อาสานายจงพอแรง สอนในเรื่องการรับราชการ

    2. ยอครูยอต่อหน้า ยอข้าเมื่อแล้วกิจ สอนเรื่องของการทำงาน

    3. อย่ายลเหตุแต่ใกล้ สอนเรื่องความรอบคอบ

    4. อย่ายินคำคนโลภ สอนเรื่องการฟัง


10. คำสอนใดที่อาจขัดแย้งกับวิถีชีวิตของคนในยุคที่มีความเจริญด้านวัตถุหรือยุคที่มีแต่การแข่งขัน

    1. อย่าใฝ่ตนให้เกิน

    2. หว่านพืชจักเอาผล

    3. พบศัตรูปากปราศัย

    4. ของแพงอย่ามักกิน

เมื่อทำเสร็จแล้ว มาตรวจคำตอบที่ครูหลอด

ขอขอบพระคุณ ครูภาทิพ ศรีสุทธิ์

โดย ศรีโพธิ์พันธุ์กุล

 

กลับไปที่ www.oknation.net