วันที่ ศุกร์ ตุลาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คุณค่านำมูลค่า


    ธัมมิก ราชา มหาราช                     พระเลิกทาส ภัยพิษ จิตตัณหา

ครองแผ่นดิน โดยธรรม พระสัมมา         ทั้งโลกา หายาก พระบารมี

    เศรษฐกิจ พอเพียง เสียงสันโดษ      ในหลวงโปรด เศรษฐกิจ ปลอดพิษหนี้

พระปิดทอง หลังพระ หกสิบปี              พระองค์มี คุณค่า นำมูลค่า

    วิสุทธิ์ กรุณา ปัญญาคุณ                 สามกองทุน สติทัน รู้ตัณหา

อยากได้ อยากมี เห็นอนัตตา               จิตตัณหา หนีหาย ไร้ปัจจัย

    หกสิบปี พิสูจน์ ธัมมิกราช               พระนำชาติ สุขเย็น ธรรมเป็นใหญ่

ไม่ปกครอง ธนาธิปไตย                      คุณค่าใหญ่ ชอบธรรม นำมูลค่า

    ทุนนิยม บริโภคนิยม                      ปลอมประชา นิยม จมปัญหา

มรรคแปดทาง สายกลาง สว่างปัญญา    จิตอัจฉริยา สัมมาทิฏฐิ

    สติฝึก คุมจิต จิตคุมกาย                 จิตคิด มิจฉาหาย ทำลายหนี้

พระปิดทอง หลังพระ หกสิบปี              บารมี คุณค่า นำมูลค่า

    มูลค่าไม่ฆ่า คุณค่า ปัญหาลด          โปร่งใสสด สุจริต ปิดปัญหา

ทศพิธราชธรรม พระสัมมา                  นำโลกา นำคน กรรมผลดี

    ธัมมิก ราชา มหาราช                     พระเลิกทาส อกุศล ผลสักขี

อิทธิพล ไม่ใช่ บารมี                         จิตบุพพการี มีแต่ให้

    ลูกต้องเห็น กุศลบุญ คุณของพ่อ      ตอบแทนพ่อ ทำตาม คุณทั้งหลาย

ลูกรักพ่อ ทำตาม คุณพ่อได้                ทำตามให้ เพื่อชาติ ศาสน์กษัตริย์

    ไตรรงค์ ธงสามสี นี้เป็นหลัก           หวงแหนรัก ศักดิ์ศรี ปฏิบัติ

บริโภค นิยม ล่มจ่มชัด                      พอเพียงหัด สันโดษ พ่อโปรดปราน

    ทุนนิยม จมหาย ไม่วายวุ่น             คุณค่าหนุน มูลค่า สามประการ

วิสุทธิ์ กรุณา ปัญญาคุณ                    สามกองทุน สติ บริหาร

    เศรษฐกิจ สังคม ธัมมาภิบาล          บริหาร การเมือง โดยคุณค่า

เพิ่มน้ำมัน ราดไฟ เพิ่มใจอยาก            เหตุจนยาก เป็นหนี้ มีปัญหา

    ดับต้นเหตุ ดับปลายเหตุ เวทนา       สร้างปัญหา มากกว่า ปัญหาแก้

คอรัปชั่น มูลค่า ฆ่าคุณค่า                  ทุจริต การค้า ธัมมาแพ้

    เศรษฐกิจ สังคม การเมืองแย่          ธัมมาแพ้ อธรรม ซ้ำไม่ลด

ทำตามพ่อ ลูกดี นี้ตอบแทน               สติแก่น ปัญญา ลูกปรากฏ

    ทัพพีในหม้อแกง ไม่รู้รส                แกงจืดลด นึกหา คุณค่าเกลือ

พุทธมามกะ เพียงแต่นาม                   ไม่ชอบธรรม ชังธรรม ลำบากเหลือ

    สติจิต คิดหา ปัญญาเชื่อ                คุณค่าเหนือ คนเห็น เป็นมนุษย์

ตั้งใจเรียน ฟังรับรอง ว่าต้องรู้              ศีลห้าคู่ ธรรมห้า ธัมมาพุทธ

    สื่อธรรมออก อากาศ ฉลาดมนุษย์     คลื่นไม่ผุด คนโง่ โฆษณา

มูลค่า ฆ่าคุณค่า ใจมนุษย์                   รัฐไร้พุทธ สังคม จมปัญหา

    รักพ่อ ไม่ตามพ่อ ตามปากว่า           เพิ่มภาระ ให้พ่อ หนักหนอใจ

รักพ่อเปลื้องภาระ หนักเป็นเบา             ลูกหายเขลา แทนคุณ บุญพ่อใหญ่

    ไม่รักพ่อ แต่ปาก รักจากใจ              รักชาติไทย กษัตริย์ มนัสพุทธ

สัญญาประชาคม ศีลธรรมห้า                ลดปัญหา คนเห็น เป็นมนุษย์

    ลูกที่ดี มีใจ เป็นไทยพุทธ                อมนุษย์ หลุดหาย ได้สันติ

ธรรมนำคน เหตุให้ ผลคุณค่า               มูลค่ามา ให้คน เกิดผลผลิ

    ไตรปิกฎ ยกให้ หนึ่งสติ                  จิตสัมมาทิฏฐิ อริยมรรค

จิตเป็นเหตุ กิเลส เป็นปัจจัย                 ใจเป็นใหญ่ สั่งกาย ดีร้ายหนัก

    สติแก้ จิตได้ ให้ประจักษ์                 พ่อเป็นหลัก ธรรมยก หกสิบปี

เศรษฐกิจ พอเพียง เสียงสันโดษ           ใจพ่อโปรด เศรษฐกิจ ปลอดพิษหนี้

    พระปิดทอง หลังพระ หกสิบปี           คุณค่ามี ดีงาม สามประการ

วิสุทธิ์ กรุณา ปัญญาคุณ                      สามกองทุน สติ บริหาร

    อมตสัจจา อกาลิกาล                      พุทธนิพพาน ธรรมมั่น อนันต์ปี

หน้าที่พระ นำวิญญาณ ต่ำให้สูง            มนุษยธรรม นำจูง สูงศักดิ์ศรี

    สื่อเสียงธรรม นำพุทธ สดุดี              ดีไม่ดี ตัวตน เป็นคนทำ

ใครทำ ใครได้ ไม่ทำ ไม่ได้                  ศาลกรรม ให้กำหนด กฎแห่งกรรม

    รักพ่อ ทำตามพ่อ ขอให้ทำ              คุณค่านำมูลค่า สติปัญญา

พุทธไทยทำ เพื่อชาติ ศาสน์กษัตริย์       ธรรมมนัส สติทัน แก้ปัญหา

    ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา                  พระสงฆ์มา พร้อมกัน ชยันโต

                         ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

                     ข้าพระพุทธเจ้า นายธรรมพริ้ม ขาวแก้ว

         ประพันธ์ในนาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                                             ธันวาคม ๒๕๔๙         

 

 

 

โดย นายธรรมพริ้ม_ขาวแก้ว

 

กลับไปที่ www.oknation.net