วันที่ อังคาร ตุลาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปิยมหาราช รำลึก


.........................................................

ปิยมหาราช รำลึก

..........................................................

.

.

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2453 เป็นวันที่พระมหาราชอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ทั้งในอดีต และปัจจุบัน เสด็จสวรรคต พวกเราจะไม่มีวันนี้ ถ้าไม่ใช่เพราะพระองค์ท่านทรงประทานไว้
ผมจึงใคร่ขอเชิญชวนพวกเราทุกคนร่วมกันระลึกถึงพระองค์ท่านด้วยกัน

.

.
พระราชกรณียกิจโดยสังเขป

.
ทรงจัดระเบียบการปกครองของประเทศให้ทันสมัย มีการตั้งกระทรวงทบวงกรมต่างๆ เช่นกระทรวงยุติธรรม ตั้งกรมรถไฟ กิจการรถราง  กิจการประปา ตั้งโรงไฟฟ้า กรมไปรษณีย์โทรเลข กรมธนบัตร ตั้งศาลโปริสภา(ศาลแขวง) ตราข้อบังคับลักษณะการปกครองหัวเมือง เป็นต้น จนอาจกล่าวได้ว่าพระองค์ท่านทรงเป็นผู้วางรากฐานการปกครองของไทยสมัยใหม่โดยแท้

.

.

.
ทรงเป็นผู้ปรีชาทางการทหารและการเมือง ทรงนำประเทศสยามให้พ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษ และฝรั่งเศส ทั้งๆที่ประเทศอื่นๆในสุวรรณภูมิต่างตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศมหาอำนาจไปจนหมดสิ้นแล้ว ทรงจัดทัพปราบฮ่อ (จีนไท่ผิง) ปราบเงี้ยว (แพร่) ปราบผีบุญ (อุบล) กบฏแขก ( 7 หัวเมืองปัตตานี ) โดยมีการนำกลวิธีแนวทางการรบแบบยุโรปมาใช้

.
ทรงวางรากฐานการศึกษาสมัยใหม่อย่างเป็นระบบ อาทิเช่น ทรงก่อตั้ง โรงเรียนสวนกุหลาบ (โรงเรียนหลวงแห่งแรก )  โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม(โรงเรียนราษฎร์แห่งแรก)  มหามกุฎราชวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โรงเรียนนายร้อยทหารบก  โรงเรียนนายร้อยตำรวจที่นครราชสีมา โรงเรียนนายเรือ กรมพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ฯ

.

.

.

.
ทรงใฝ่ใจในการทำนุบำรุงศาสนาพุทธ ทรงก่อสร้าง บูรณะวัดวาอาราม พระพุทธรูปมากมาย รวมทั้งพระพุทธชินราชจำลอง ที่วัดเบญจมบพิตร แม้จะทรงเป็นพุทธมามกะแต่ก็ทรงให้โอกาสประชาชนนับถือศาสนาโดยอิสระ

.

.
ทรงเลิกทาส ทรงประกาศให้ลูกทาสเป็นไททั้งหมด ด้วยพระราชบัญญัติลักษณะทาส รัตนโกสินทร์ศก ๑๓๐ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๔ นับแต่นั้นทาสทั้งหมดก็สิ้นจากราชอาณาจักรไทย

.

.
พระเมตตา พระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาชาญ พระราชกรณียกิจ ของพระองค์ท่านยังมีอีกมากมาย สุดที่จะพรรณนาได้ครบถ้วนหมดสิ้น

.
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ในรัชสมัยของพระองค์ ประชาชนชาวสยามสามารถอยู่อย่างสงบสุข อิสระ เป็นไทแก่ตนเอง สิ่งต่างๆที่พระองค์ท่าน ทรงพระราชทาน ดำริ ก่อสร้าง วางรากฐานไว้  เป็นผลทำให้ประเทศไทยและประชาชนไทย อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองจวบจนปัจจุบัน

.
พระองค์ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทย ทั้งในอดีต และปัจจุบัน พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า สมเด็จพระปิยมหาราช

.

littlewizard Oct 23, 2007

........................................

ภาพจากอินเตอร์เนท

โดย littlewizard

 

กลับไปที่ www.oknation.net