วันที่ ศุกร์ พฤศจิกายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

...มงคลชีวิต แด่ พ่อหลวง *มอบความดียิ่งใหญ่เพื่อพ่อหลวง

เราทั้งปวงประชารักสมาน

ดำรงตนในมงคลโพธิญาณ

สามสิบแปดประการจารในจิต


หนึ่ง-ไม่คบคนพาลให้ใจเขว

สอง-ร่วมเสวนาธรรมกับบัณฑิต

สาม-บูชาคนควรเคารพเป็นนิตย์

สี่-สถิตย์อยู่ในที่สังคมงาม


ห้า-สะสมคุณความดีเอาไว้

หก-ตั้งตนในจริยะไม่ผลีผลาม

เจ็ด-พหูสูตเรียนไว้ไห้ได้ความ

แปด-ศิลปะงามนำพาอาชีวะ


เก้า-วินัยดีมีพร้อมในจริต

สิบ-พูด-คิดสมกาลเทศะ

สิบเอ็ด-เฝ้าดูแลเอาใจอย่าได้ละ-

เลยต่อพระบิดรแลมารดา


สิบสอง-เลี้ยงดูบุตรสุดสวาท

ให้โอวาทสั่งสอนพรปรารถนา

สิบสาม-สงเคราะห์ซึ่งสามี-ภริยา

ร่วมฝันฝ่าอุปสรรครักนิรันดร์


สิบสี่-เร็วรี่ทำงานไม่ค้างคา

สิบห้า-บำเพ็ญทานวานลงขัน

สิบหก-พกธรรมไว้นั้นดีครัน

ทุกวี่วันประพฤติดีมีทางเดิน


สิบเจ็ด-เกร็ดพงศาคณาญาติ

จุนเจืออย่าให้ขาดไม่ห่างเหิน

สิบแปด-งานไม่ดีขอให้เมิน

หลงเพลิดเพลินงานชั่วพาตัวตาย


สิบเก้า-ละเว้นการทำบาปหนา

ยี่สิบ-งดสุราพาเงาหาย

ทั้งน้ำเมาดื่มไปก็เปล่าดาย

ยิ่สิบเอ็ด-ทิ้งท้ายไม่ประมาท


ยี่สิบสอง-ต้องมีความเคารพ

น้อมนบในสิทธิและบทบาท

ยิ่สิบสาม-ทำการใดไม่อุกอาจ

ฆราวาสควรมีความถ่อมตน


ยี่สิบสี่-พึงมีความพอใจ

พอเพียงไว้ชาติใดไม่ขัดสน

ยี่สิบห้า-กตัญญูรู้คุณคน

ยี่สิบหก-กมลงามยามฟังธรรม


ยี่สิบเจ็ด-เคล็ดลับต้องอดทน

อย่าเพิ่งบ่นงานหนักหากถลำ

ยี่สิบแปด-ว่าง่ายเร่งจดจำ

ฟังคำท่านสั่งสอนอย่าดื้อดึง


ยี่สิบเก้า-ก้าวตามสมณะ

เข้าพบปะฟังธรรมไม่ขังขึง

สามสิบ-สนธนาธรรมตามควรพึง

ลึ้กซึ้งเกิดปัญญาเห็นทางแจ้ง


สามสิบเอ็ด-เด็ดทิ้งซึ่งสังเวช

เผากิเลสด้วยตบะการแสวง

สามสิบสอง-สำรวมกามการแสดง

พรมจรรย์งามแจ้งสว่างพลัน


สามสิบสาม-เห็นในอริยสัจ

เร่งขจัดสาเหตุในทุกข์ขัน

รู้เห็นดับทุกข์โศกให้ครบครัน

จิตสุขสันต์หมดสิ้นความแคลงใจ


สามสิบสี่-อริยสัจให้รู้แจ้ง

ผลแสดงทางนิพพานอันสุขใส

สามสิบห้า- ไม่หวั่นเหตุใดๆ

โลกธรรมนั้นไซร้ของคู่กัน


สามสิบหก-จิตไม่ตกไม่โศกเศร้า

สามสิบเจ็ด-จิตสกาวราวแก้วฝัน

ไร้ธุลีกิเลสมาโรมรัน

สามสิบแปด-กระเษมสันต์ทั้งใจเอย.


หกสิบล้าน-กระเษมสันต์ทั่วไทยเอย.

*ไม่เคยเขียนกลอนยาวขนาดนี้มาก่อน

เนื่องจากได้รับ tag ความดีแด่พ่อหลวงจากคุณระจันมา

เลยอยากจะแต่งกลอนเพื่อพ่อหลวงสักบทนึง

มงคลชีวิต 38 ประการ

ความดีแด่พ่อหลวงของเรา

โดย ดาวปลาตะเพียน

 

กลับไปที่ www.oknation.net