วันที่ เสาร์ พฤศจิกายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เรียน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผ่านเนชั่นบล็อก


 

For Bleeders’ Need
E-mail: 
hemophilia07@gmail.com
Website:
http://hemophilia07.googlepages.com/index.htm

ด่วนมาก   (สำเนาคู่ฉบับ)                                         

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์แจ้งข่าวสารให้ประชาชนทราบ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

เรียน  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง  Website http://hemophilia07.googlepages.com/index.htm

ตามอ้าง ผู้เป็นโรคฮีโมฟิเลียซึ่งกระจายกันอยู่ทั่วประเทศ กำลังได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ในด้านการรักษาและการศึกษาโดยที่บุคคลเหล่านั้นไม่รู้ตัว เช่นมีสิทธิ์ได้รับการดูแลรักษาเบื้องต้นรายละ ๘๐,๐๐๐ บาท จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  และ กำลังจะได้รับการศึกษาฟรีในเคหสถานที่ตนเองอยู่อาศัย หรือ Home School อย่างในประเทศพัฒนาแล้ว จากสำนักงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อให้งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์พิเศษดังกล่าวเป็นรูปธรรมมากขึ้นทันกาล ไปสู่ชีวิตที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น ทุเลาความทุกข์ทรมาน เป็นที่พึ่งของตนเองและสังคมได้ กระผมมีความเห็นว่าหากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งให้ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชา เช่น นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านรับทราบ เพื่อช่วยกันคนละไม้คนละมือ ในการกระจายสารสนเทศนี้ ไปสู่ประชาชน ลูกบ้าน ได้ทั่วประเทศ ก็จักเป็นประโยชน์อย่างหาที่เปรียบมิได้

ส่วนแนวทางการพิจารณาว่า ผู้ใดอยู่ในข่ายควรสงสัยนั้น ท่านจะดูได้จากสังเขปอนุกรมแนวทาง  (Questionnaires)ที่  Website http://www.oknation.net/blog/hemophilia1 หากท่านได้รับทราบผลคืบหน้าในเรื่องนี้ โดยเฉพาะผู้มีความพิการหรือข้อจำกัดทางกายแม้แต่รายเดียว ขอได้โปรดกรุณาแจ้งกระผมได้ทุกเวลา ตามที่อยู่และวิธีการติดต่อที่ปรากฏในเอกสารนี้ เพื่อการประสานงานกับหน่วยราชการที่ให้การสนับสนุนงานนี้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ และ ขอแสดงความขอบพระคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
 
(นายณรงค์ ภู่พงศ์)
ผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศอิสระเพื่อผู้เป็นฮีโมฟิเลีย
๓๗๙ ถนนพัทยากลาง ซอย ๑๒
เมืองพัทยา ๒๐๒๖๐
โทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๒๘๖๕๙, โทรสาร ๐๓๘ ๔๒๘๑๓๙

 

สำเนาเรียน:  เลขาธิการคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช.   
                  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
        

หมายเหตุ:  ขอเชิญประชาชนทั่วไป ร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้เป็นโรคนี้ ด้วยการประชาสัมพันธ์ข่าวสารนี้ และขอให้ท่านผู้มีกุศลจิตทุกท่านมีสุขภาพดีทั้งกายและใจตลอดไป

ท่านที่อยู่ต่างจังหวัดกรุณาแจ้งชื่อจังหวัดของท่านด้วย

โดย คนสองแผ่นดิน

 

กลับไปที่ www.oknation.net