วันที่ ศุกร์ มีนาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปริญญา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ปริญญา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สตรีศึกษา)
ศศ.ม. (สตรีศึกษา)

        

วัตถุประสงค์


1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตในสาขาวิชาที่หายากและขาดแคลนของประเทศบนพื้นฐานปรัชญาการพึ่งตนเอง
2. เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านสตรีและบทบาทหญ ิงชายศึกษาในบริบทสังคมไทยและกระตุ้นให้นำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การศึกษาวิจัยและการให้บริการวิชาการแก่สังคม
3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะในการวิเคราะห์วิจารณ์ปรากฏการณ์ทางสังคมจากแนวคิดและมุมมองแบบสตรีนิยม ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างเพศที่สะท้อนผ่านปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมอันสลับซับซ้อน
4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ความคิดแนวสตรีนิยมไปประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างงานของตนเองหรือศึกษาต่อในระดับสูง


ระบบการศึกษา

เป็นการศึกษาภาคค่ำในระบบทวิภาค
มี 2 แผนการศึกษา คือ
แผน ก.  ศึกษาลักษณะวิชาและทำวิทยานิพนธ์
แผน ข.  ศึกษาลักษณะวิชา ทำโครงการวิจัยส่วนบุคคล  
              และสอบประมวลวิชา

ระยะเวลาการศึกษา


หลักสูตร 2 ปี (39 หน่วยกิต) ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 7 ปีการศึกษา

วิชาบังคับ
สต.601 ฐานแนวคิดสู่ศาสตร์สตรีศึกษา      สต.602 ความรู้เบื้องต้นทางสตรีศึกษา
สต.603 วิวัฒนาการแนวคิดและทฤษฎีสตรีนิยม สต.661 ระเบียบวิธีวิจัยในแนวสตรีศึกษา
สต.662 สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ / โครงการวิจัยส่วนบุคคล
วิชาเลือก
สต.615 ประวัติศาสตร์ของผู้หญิงและการวิเคราะห์ในแนวสตรีนิยม
สต.616 ร่างกาย ความเป็นหญิงชาย และเรื่องทางเพศ
สต.617 บุรุษศึกษา
สต.618 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบเรื่องการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้หญิง
สต.625 ภาวะผู้นำทางสังคมและการเมืองของผู้หญิง
สต.626 ผู้หญิงกับกฎหมาย
สต.627 ผู้หญิงกับเศรษฐกิจ
สต.628 ผู้หญิงกับสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สต.629 ผู้หญิงกับศิลปวัฒนธรรม
สต.645 มิติหญิงชายกับนโยบายสังคม
สต.646 มิติหญิงชายกับการวางแผน
สต.647 มิติหญิงชายกับการบริหารความขัดแย้ง
สต.665 สัมมนาประเด็นปัญหาปัจจุบันด้านสตรีศึกษา
สต.666 การศึกษาเอกเทศ
วิชาแทนวิทยานิพนธ์ / วิทยานิพนธ์
สต.700 โครงการวิจัยส่วนบุคคล        สต.800 วิทยานิพนธ์ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีโดยไม่จำกัดสาขา จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ อนึ่ง    ผู้มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสตรี 2 ปี ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาประกอบ
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2541

รายชื่อคณาจารย์  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้

ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านสตรีศึกษาทั้งจากในและต่างประเทศ

รวมทั้งอดีตนักเรียนทุนรัฐบาลด้านสตรีศึกษา  นักเคลื่อนไหวสตรี อาทิ


รศ.มาลี   พฤกษ์พงศาวลี

รศ.ดร.ชลิดาภรณ์   ส่งสัมพันธ์

รศ.ดร.ภาวดี   ทองอุไทย
รศ.ดร.กฤตยา   อาชวนิจกุล

รศ.ดร.นภาภรณ์   หะวานนท์

รศ.ปาริชาติ    วลัยเสถียร


รศ.ดร.พิมพวัลย์   บุญมงคล

รศ.ดร.สุวรรณา   สถาอานันท์

รศ.ดร.อมรสิริ   สัณห์สุรัติกุล

รศ.ดร.มัทนา   พนานิรามัย


รศ.เนื่องน้อย   บุญยเนตร

รศ.สุชีลา   ตันชัยนันท์

ผศ.ดร.วิลาสินี   พิพิธกุล

ผศ.ดร.ธเนศ   อาภรณ์สุวรรณ

ผศ.ดร.นลินี     ตันธุวนิตย์


ผศ.ดร.สุวจี   จันทร์ถนอม  กู๊ด

ผศ.ธเนศ   วงศ์ยานนาวา


ผศ.เพ็ญศรี   กวีวงศ์ประเสริฐ

ผศ.สุรัสวดี   หุ่นพยนต์


อ.ดร.ฐิติพร   ศิริพันธ์   พันธเสน


อ.ดร.ปฐมาภรณ์  บุษปธำรง


อ.ดร.อู่ทอง   โฆวินทะ


อ.ดร.ชัยวัฒน์   บุนนาค  

อ.ดร.ชุติมา   ประกาศวุฒิสาร

อ.ดร.กรวิภา  บุญซื่อ


อ.ดร.สุภัควดี   อมาตยกุล

อ.วราภรณ์   แช่มสนิท

อ.วณี  บางประภา   ธิติประเสริฐ 

อ.วิภา  ดาวมณี

 

 

โดย มาลัยอิสรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net