วันที่ อังคาร พฤศจิกายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มูลนิธิปอเต็กตึ้ง


95 ปี ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

มีรากฐานสำคัญที่เป็น
ปัจจัยแห่งการเจริญเติบโตงอกงามให้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งสามารถ
ดำรงอยู่ และขยายการช่วยเหลือสังคมออกไปอย่างกว้างขวาง คือ "กลุ่มผู้อุทิศตน"
ที่มาทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
ซึ่งนอกจากท่านเหล่านี้จะเสียสละแรงกาย
และเวลาโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้ว หลายท่านยังบริจาคทรัพย์แก่มูลนิธิฯ อีกด้วย
โดยการทำงานในรูปแบบ "คณะกรรมการ"
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมีผู้ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิฯ 4 ท่าน คือ
1. นายเหีย กวงเอี่ยม พ.ศ.2480-2482
2. นายแต้ โหงวเล้า (ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์)
    ช่วงแรก พ.ศ.2482-2484  ช่วงที่สอง พ.ศ.2515 - ปัจจุบัน
3. นายเตีย ลั่งชิ้น (นายสหัท มหาคุณ) พ.ศ.2485-2486
4. นายตัน จินเก่ง (นายจิตติน ตันธุวนิตย์) พ.ศ.2487-2514

ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์
ประธานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
คนปัจจุบัน

คณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งสมัยที่ 1
นายเหีย กวงเอี่ยม (แถวนั่งคนที่ 5 จากซ้าย)
ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ แถวนั่งซ้ายสุด
คณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สมัยที่ 32
1. ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ
2. ดร.สมาน โอภาสวงศ์ รองประธานกรรมการ
3. ดร.กำพล เตชะหรูวิจิตร รองประธานกรรมการและเลขาธิการ
4. ดร.ทรงสิน คุณัตถานนท์ รองประธานกรรมการ
5. นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ รองประธานกรรมการ
6. นายสุเทพ ตั้งตรงศักดิ์ กรรมการเหรัญญิก
7. นายสุษิร สุรัตนกวีกุล กรรมการรองเลขาธิการ
8. นายสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ กรรมการรองเหรัญญิก
9. นายอัมพร เอี่ยมสุรีย์ กรรมการตรวจสอบ
10. นายวัย วรรธนะกุล กรรมการ
11. นายกอบชัย ซอโสตถิกุล กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ อัษฎาธร กรรมการ
13. นายกำสิน เสรฐภักดี กรรมการ
14. น.พ.ยงค์ เอื้อวัฒนะสกุล กรรมการ
15. ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการ
16. นายธนา เสนาวัฒนกุล กรรมการ
จากวันวาน..ถึงวันนี้

อุดมการณ์แห่งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีรากฐานมาจากความเชื่ออันสืบเนื่องตกทอด

มายาวนาน ตั้งแต่โบราณกาลของชาวจีน ในหลักเมตตาธรรมและแนวจริยวัตรอัน
ประเสริฐของหลวง
ปู่ไต้ฮงโจวซื่อ เมื่อนายเบ๊ ยุ่นเซียง อัญเชิญรูปจำลองของหลวงปู่
ไต้ฮง ขึ้นเรือกลไฟจากซัวเถา ใช้เวลา 10 วัน มาถึงกรุงเทพฯ และประดิษฐานไว้ที่
ร้านกระจกยุ่นเซียง แถบวัดเลียบ ชาวจีนทั้งหลายในกรุงเทพฯ ซึ่งเลื่อมใสศรัทธา
ได้พากันมากราบไหว้เป็นจำนวนมาก

ในเวลานั้นได้เกิดโรคระบาดขึ้นในหมู่ชาวจีน
ที่มาเมืองไทย ทั้งกาฬโรค อหิวาตกโรค
ไข้ทรพิษ ชาวจีนจำนวนมากต่างพากันมากราบ

ไหว้หลวงปู่ไต้ฮงขอพรให้พ้นภัยหรือหายจาก
โรค
ร้าย
สะเดาะเคราะห์ด้วยการบริจาคเสื้อผ้า
เงินทอง และหีบบรรจุศพจำนวนมาก ก่อเป็น
จุด
เริ่มต้นของการบำเพ็ญกุศลตามแนว
จริยวัตรของหลวงปู่ไต้ฮง นอกจากนี้ยังมีการ
เรี่ยไรเงินเพื่อทำป่าช้าสาธารณะสำหรับผู้ป่วย
ไร้ญาติ

จนกระทั่งปี พ.ศ.2452 มีพ่อค้าชาวจีน 12 คน
นำโดยพระยาอนุวัตรราชนิยมได้จัดตั้ง " คณะ
เก็บศพไต้ฮง " จ้างพนักงานนำโลงกับเครื่อง
นุ่งห่มสำหรับศพไปหามศพและจัดการฝังศพ
ซึ่งในระยะต่อมาเมื่อเศรษฐกิจฝืดเคืองลง คณะ
เก็บศพไต้ฮงกงนี้ยังได้รับพระราชทานเงิน

อุดหนุนจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 6 ปีละ 2,000 บาท
ต่อมาได้มีการจัดซื้อที่ดินถนนพลับพลาไชย เพื่อเป็นที่ตั้งศาลเจ้าป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งสร้าง
ตามสถาปัตยกรรมจีนตอนใต้ อัญเชิญพระรูปจำลองที่นายเบ๊ ซุ่งเชียง อัญเชิญมา
จากประเทศจีน มาประดิษฐานไว้เป็นพระประธาน


ในปีพ.ศ.2480  คณะเก็บศพไต้ฮงกง ได้ขออนุญาตจัดตั้งเป็น มูลนิธิฮั่วเคี้ยว
ป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง
เป็นมูลนิธิลำดับที่ 11 ของประเทศสยาม ดำเนินกิจกรรมสังคม
สงเคราะห์ ช่วยเหลือประชาชนอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ยังคงมุ่งเน้นการ
ช่วยเหลือบรรเทาที่ ตรงจุด ทันที ทันเหตุการณ์ โดยไม่คำนึงถึง เชื้อชาติ ศาสนา

 
เพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ครบวงจร คือ
เกิด แก่ เจ็บ ตาย
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีงานดังนี้
1. การกู้ภัยและบรรเทาสาธารณภัย
2. การเก็บศพไร้ญาติและฌาปนกิจ
3. งานสวัสดิการสังคม และ สังคมสงเคราะห์ เช่น ทิ้งกระจาด
4. งานด้านการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ ได้แก่ การสร้างโรงพยาบาลหัวเฉียว
    หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ศูนย์การแพทย์ไทย-จีน
5. งานด้านทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสร้างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ณ วันนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยังคงทุ่มเทพลังอย่างเต็มที่ ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
โดยไม่เลือกเชื้อชาติ และแบ่งเบาภาระของทางราชการต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด.
 
คณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  (ปัจจุบัน)
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สมัยที่ 32
1. ดร.สมาน  โอภาสวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร
2. ดร.กำพล  เตชะหรูวิจิตร รองประธานกรรมการบริหาร
3. ดร.ทรงสิน  คุณัตถานนท์ กรรมการ
4. นายสุษิร  สุรัตนกวีกุล กรรมการ
5. นายสุเทพ  ตั้งตรงศักดิ์ กรรมการ
6. นายกอบชัย  ซอโสตถิกุล กรรมการ
7. นายกำสิน  เสรฐภักดี กรรมการ
8. นายสุทัศน์  เตชะวิบูลย์ กรรมการ
9. ดร.สม  จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการ
10. นายอัมพร  เอี่ยมสุรีย์ กรรมการ
11. นายวิเชียร  เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ

โดย 07

 

กลับไปที่ www.oknation.net