วันที่ จันทร์ ธันวาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ผู้นำที่ดี(7)พระพุทธทาส


                            .

            พุทธทาสภิกขุ  (Buddhadasa)

ผู้นำทางพุทธศาสนาที่มุ่งมั่น ค้นคว้า  ทดลอง ประพฤติปฎิบัติตามหลักพุทธธรรม  ผสมผสานกับการเผยแพร่คำสอนที่รู้แจ้งแก่ชาวโลกแบบอุทิศตนเองตลอดชีวิต

                                 

ท่านพุทธทาสภิกขุ  มีเป้าหมายชีวิตที่มุ่งอุทิศชีวิตและร่างกายถวายแด่พระพุทธเจ้า นับแต่ปี พ.ศ.2477 แม้ว่าในวัยหนุ่ม ได้มุ่งประกอบธุรกิจตามรอยบิดา มารดา ครั้นเมื่อได้บวชพระเมื่ออายุได้ 20 ปีตามประเพณีนิยม มีกำหนดเวลาประมาณ 3 เดือน 

ท่านกลับมีความสนใจมุ่งมั่นศึกษาพุทธธรรมให้ชัดเจนแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นจนถึงขั้นพลิกผันเป้าหมายปลายทางชีวิตเป็นการบวชตลอดชีวิต

    

แต่เมื่อท่านได้เดินทางเข้า กรุงเทพฯเพื่อศึกษาเพิ่มเติมถึง 2 ครั้ง ผลกลับไม่เป็นไปตามความมุ่งหวังตั้งใจ “พุทธทาส”กลับเบื่อหน่ายชีวิตในเมืองหลวงและปรับแต่งเป้าหมายชีวิตโดยมุ่งศึกษาค้นคว้าสและทดลองการปฎิบัติธรรมด้วยตัวของท่านเอง

พร้อมทั้งก่อตั้ง  "สวนโมกขพลาราม" (แปลว่า สวนป่าเป็นกำลังแห่งความหลุดพ้นจากความทุกข์ หรือสิ่งอันไม่พึงปรารถนา) หรือ สวนโมกข์ แห่งแรกขึ้น โดยมีพุทธทาสจำพรรษาเพียงท่านเดียว

       

พุทธทาส ได้ใช้เวลาศึกษาพุทธธรรมทั้งภาคทษษฎีและภาคปฎิบัติจนพบแก่นของพุทธศาสนา โดยประจักษ์ชัดถึงความเป็นอนิจจัง  ทุกขัง และอนัตตาแห่งชีวิต จึงเผยแพร่พุทธธรรมให้ชาวพุทธได้ ลด ละ เลิก  ความยึดมั่นถือมั่นที่ท่านมักใช้คำว่า “ตัวกู  ของกู” โดยฝึกลด  ฝึกละให้ได้ก่อน  ถ้าจะยังไม่สามารถเลิก “ตัวกู  ของกู”ลงได้

                                       

พร้อมกับกล่าวให้สติชาวโลกว่า “ถ้าธรรมะไม่กลับมา    โลกาจะวินาศ”

           

ตลอดชีวิตของการครองสมณเพศ  ท่านพุทธทาสไม่เพียงเทศน์สอนแต่ได้ประพฤติปฎิบัติตนให้เป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐตามรอยพระอรหันต์ในพุทธศาสนา

       

ท่านเจ้าคุณพุทธทาส ดับขันธ์เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม  2536 อายุ 86 ปี พรรษา 66

             อย่าเชื่อโดยฟังตามกันมา
             อย่าเชื่อโดยคิดสืบทอดมา
             อย่าเชื่อโดยตื่นข่าวลือ
             อย่าเชื่อโดยอ้างตำรา
             อย่าเชื่อโดยการคาดเดา

            อย่าเชื่อโดยคาดคะเนเทียบเคียง
            อย่าเชื่อโดยตรึกตรองตามอาการ
            อย่าเชื่อโดยตรงกับความเห็นของตน
            อย่าเชื่อโดยผู้ที่พูดน่าเชื่อถือ
            อย่าเชื่อโดยเห็นว่าเป็นครูอาจารย์

                  

โดย ขุนศึกอหิงสา

 

กลับไปที่ www.oknation.net