วันที่ จันทร์ ธันวาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย


4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย

สืบเนื่องจากเมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำรัส พระราชทาน แก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลา ดุสิดาลัย พระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน ใจความเกี่ยวกับสถานการณสิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลกที่มีความรุนแรงขึ้น และทรง ห่วงใยต่อปัญหา สิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทยกำลังประสบ อยู่ในปัจจุบันพร้อมทั้งตรัสเตือนพสกนิกร ให้ร่วม มือกัน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังด้วยความสุขุมรอบคอบ โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องปฏิบัติ มิใช้เพียงเพื่อประเทศไทยเท่านั้น หากเพื่อความอยู่รอด ปลอดภัยของโลกด้วย

จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังกล่าว นับเป็นจุดเริ่มของการเคลื่อนไหวในการ ดำเนินงาน เพื่อสิ่งแวดล้อมของทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานของรัฐบาลและ เอกชนในการสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ เพื่อสร้างความรู้สึกร่วมกัน ของประชาชน ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้น คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จึงได้นำเสนอความเห็น ขอมติคณะรัฐมนตรีเห็นควร ถือเป็นนิมิตหมายอันดียิ่ง ที่จะกำหนดให้ วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อให้พสกนิกร ชาวไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและตระหนักถึงความสำคัญได้ร่วมกัน ผนึกกำลังในการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่ต่อไปและคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2534 ประกาศให้ วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปีเป็นวัน สิ่งแวดล้อมไทย

ที่มา : http://www.deqp.go.th/info/envDayDetail.jsp?id=57&languageID=th

วันสิ่งแวดล้อมไทย 2550

รณรงค์ลดโลกร้อนตามแนวพระราชดำริ

     กรุงเทพฯ 23 พ.ย. - กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เตรียมจัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธ.ค. ชวนคนไทยลดโลกร้อน น้อมนำพระราชดำรัสและแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดหลักในการจัดงาน เปิดโอกาส ทสม.50,000 คนทั่วประเทศ แสดงพลังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

     --นางมณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แถลงข่าวการจัดงาน “4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย คนไทย ร่วมใจลดโลกร้อน” ว่า ในวันสิ่งแวดล้อมไทยปีนี้ กรมฯ ได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ซึ่งพระราชทานตั้งแต่ปี 2532 และแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวคิดหลักในการจัดงาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งสิ่งแวดล้อมไทย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

     นางมณทิพย์ กล่าวว่า งานดังกล่าวยังจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกร่วมกันลดภาวะโลกร้อนด้วยวิธีง่าย ๆ ที่ทุกคนสามารถช่วยกันได้จริง และเปิดโอกาสให้เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ซึ่งมีกว่า 50,000 คนทั่วประเทศได้แสดงพลังและผลงานโครงการอนุรักษ์ ที่ร่วมดำเนินการโดยเสียสละมาอย่างต่อเนื่อง รวมกว่า 80 โครงการ

     งานวันสิ่งแวดล้อมไทย 2550 จะจัดขึ้นในวันที่ 3-5 ธ.ค.นี้ ที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี มีกิจกรรมสำคัญ เช่น พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณในการร่วมลดภาวะโลกร้อน มีนายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ร่วมกับตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศ การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแสดงนิทรรศการเรื่องภาวะโลกร้อน การเสวนาระดมความคิดในการขับเคลื่อนงาน ทสม.การแสดงลิเกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการประกาศรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม และการเปิดตัวหนังสือรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในรอบปี 2550 “เมื่อปลาจะกินดาว เล่ม ของชมรมผู้สื่อข่าวสิ่งแวดล้อม

ที่มา : ตัดมาบางส่วนจาก http://news.mcot.net/environment/inside.php?value=bmlkPTQ1MzImbnR5cGU9dGV4dA==

โดย PlaPinky

 

กลับไปที่ www.oknation.net