วันที่ ศุกร์ ธันวาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อานิสงส์ธรรมทาน ๑๐ ประการ


อานิสงส์ธรรมทาน ๑๐ ประการ

             ธรรมทาน เป็นเครื่องเตือนสติให้เราระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ ของสรรพสิ่งทั้งหลาย ทั้งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิต เป็นหนทางหนึ่ง อย่างเช่นการรู้คุณของพ่อแม่ รู้คุณแผ่นดินเกิด คุณธรรมทั้งหลายนี้ ถือว่าเป็นต้นน้ำแห่งพระธรรม(ความเป็นจริง) ที่สามารถฉุดช่วยผู้คนให้พ้นภัยเวียนได้ทัน เพราะการชี้แนะ จะด้วยกุศโลบายใดๆ ถือเป็นเป็นมหากุศลยิ่งกว่าสร้างเจดีย์แก้วเจ็ดชั้น

            ขอให้พระธรรมอันลึกซึ้ง จงสถิตอยู่ทุกดวงจิต คอยติดตามปกป้องคุ้มครอง ช่วยเตือนสติให้บังเกิดความสำนึกรู้คุณของเหตุและรู้คุณของผล จากเจตนาด้วยกาย วาจา ใจ อันเป็นผลตอบแทนแก่บุพการีให้สมกับความเป็นมนุษย์ทั้งหลายอย่างแท้จริง

อานิสงส์ธรรมทาน ๑๐ ประการ

           ๑.  กรรมเวรจากอดีตชาติจะได้ลบล้างมลายหายให้สิ้น

           ๒.  ความเป็นสิริมงคลย่อมจะมีมาสู่ครัวทุกบ้านเรือน

           ๓.  บุตรหลานที่พาลเกเรจะกลับตัวเป็นคนดี

           ๔.  วงศ์สกุลจะมีผู้สืบทอดและเจริญรุ่งเรืองทุกๆ ชั่วอายุ

           ๕.  คิดจะทำการอันใดจะมีคนมาให้ความช่วยเหลือ

           ๖.  ขจัดเคราะห์ภัย ภัยใหญ่จะกลายเป็นภัยเล็ก

           ๗.  คนป่วยเรื้อรังจะหายจากโรคภัย

           ๘.  วิญญาณทุกข์ของบรรพชนจะพ้นจากถูกทรมานไปสู่สุคติ

           ๙.   เป็นบารมีคุ้มครองลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข

          ๑๐.  บังเกิดบุญวาสนาและให้มีอายุยืนยาว

          อานิสงส์จากการให้ธรรมทาน จะเป็นไปตามความมุ่งมั่นศรัทธาและความบริสุทธิ์ใจ ซึ่งผู้ให้จะสัมผัสรับรู้ได้เอง.

Be Happy!

วัชร

โดย วัชร

 

กลับไปที่ www.oknation.net