วันที่ เสาร์ ธันวาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พ่อแห่งแผ่นดิน


พ่อแห่งแผ่นดิน

          ฉันจำได้ว่า  เมื่อตอนยังเด็กที่สายตาพอได้มองภาพเป็นรูปเป็นร่าง  ฉันเห็นภาพชาย

สวมแว่นอยู่ในกรอบเก่าๆ  ติดอยู่ที่ฝาบ้านเหนือประตูทางออก   หลายครั้งเห็นพ่อกับแม่ทำ

ความเคารพภาพนั้นด้วยใบหน้าอิ่มเอิบ  ฉันแฝงความสงสัยอยู่ในใจว่า  ชายในภาพมีความ

สำคัญอย่างไร  หรือเป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายพ่อหรือแม่กัน  ท่านทั้งสองจึงให้ความเคารพ ศรัทธา

ชายผู้นั้นเหลือเกิน  จนเมื่อฉันโตรู้จักที่จะเรียนรู้   ฉันจึงได้คำตอบที่มีความหมายยิ่งใหญ่มาก

ในความรู้สึก   ว่าคนทั้งประเทศไทยเรียกชายในภาพว่า   "พ่อแห่งแผ่นดิน"

          พ่อแห่งแผ่นดิน  พระองค์เป็นกษัตริย์ลำดับที่ ๙  แห่งราชจักรีวงศ์   ทรงเป็นประมุข

ปกครองประเทศไทยให้อยู่ร่มเย็นมากว่า  ๖๐  ปี    ทรงมีพระปรีชาสามารถทั้งด้านศาสตร์

และศิลป์  เป็นต้นว่า  เป็นนักวิชาการ  นักภาษาศาสตร์  นักวิทยาศาสตร์  นักกีฬา  นัก

ดนตรี  และยังทำองค์เป็นนักศึกษา  ซึ่งเป็นแบบอย่างอันดีงามอยู่ตลอดเวลา  ฉันเห็น

จากกล้องที่คล้องพระศอ  สมุดบันทึกและปากกาที่พร้อมเก็บบันทึกข้อมูล  แล้วแปรเปลี่ยนมา

เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ    พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อ

ปวงชนชาวไทยนั้น  สุดจะพรรณาได้หมดสิ้น   ทั้งโครงการในพระราชดิริที่ยังประโยชน์ต่อ

สิ่งแวดล้อมจนถึงปากท้องของประชาชน   พระองค์เป็นพ่อที่สอนให้ลูกรู้จักใช้ชีวิตแบบพอ

อยู่พอกิน  ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  ฉันเห็นท่านทำงานทุกวัน  เดินย่ำไปทุกที่

บนผืนแผ่นดินไทยไม่ว่าจะทุรกันดารสักเพียงไหน  ฝนจะตก แดดจะจ้า  ภาพความทรงจำที่ยิ่ง

ใหญ่ที่ฉันมองผ่านจอโทรทัศน์แคบๆ  นั้น   พระพักตร์ของพระองค์เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่

จะแก้ปัญหาความเดือดร้อน  และแนะนำสิ่งดีๆ    เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ทัดเทียมนานา

อารยประเทศ   พระองค์ทรงปลูกฝังให้คนในชาติมีความรักสามัคคีกัน  ไม่แบ่งเผ่าพันธุ์ 

ศาสนา  ไม่รู้เหมือนกันว่าพระองค์ทรงนำเรี่ยวแรงมาจากไหน  ดูแลลูกๆ  ทั้งหกสิบล้านคน

ได้  ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยให้เป็นสุขอยู่ใต้บารมีถึงทุกวันนี้

          หลายคนเคยบนบานร้องขอสิ่งที่ตนอยากมีอยากได้อย่างเพ้อฝันไปกับเทวดาที่อยู่แสน

ไกล   ไร้ซึ่งตัวตน  เพียงเพราะสิ้นหนทาง  แล้ววันหนึ่งก็มีพ่อผู้ยิ่งใหญ่  พ่อแห่งไทย ผู้

เปรียบเสมือนเทวดาเดินดิน  นำทุกอย่างที่ไม่มีใครร้องขอมาประทานให้   โดยไม่หวังผลตอบ

แทน   พ่อต้องการเพียงแค่ลูกทุกคนพออยู่พอกิน  เศษดินอย่างฉัน  คงทำประโยชน์ยิ่งใหญ่

ใดไม่ได้  สิ่งที่ฉันสัญญาและตั้งใจ  คือ  การประพฤติตนเป็นคนดี  ทำความดี  และจะชัก

ชวนลูกๆ  บนแผ่นดินไทยทำดีถวาย  "พ่อแห่งแผ่นดิน" 

โดย ครีจู

 

กลับไปที่ www.oknation.net