วันที่ พฤหัสบดี ธันวาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง


 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

                        ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.   มีสัญชาติไทย (ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี)

 

2.   มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง

3.   มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

 

            นอกจากนี้ ในวันเลือกตั้งยังต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

1.   วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

2.   เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

3.   ต้องคุมขับอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

4.   อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

 

การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

            ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง ให้ไปแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปลงคะแนนเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นหรือ ผอ.เขต ของ กทม. หรือปลัดเมืองพัทยา หรือทำเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลใดไปยื่นแทนหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้

 

            หลังวันเลือกตั้ง 30 วัน กกต. ประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปลงคะแนนและไม่ได้แจ้งเหตุอันควร เพื่อให้ผู้ไม่ไปลงคะแนนมาแจ้งเหตุต่อบุคคลซึ่ง กกต. แต่งตั้งภายใน 60 วัน นับแต่วันประกาศ คราวนี้หากไม่ไปแจ้งเหตุอันควรจะเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ

โดย โซฮก

 

กลับไปที่ www.oknation.net