วันที่ พฤหัสบดี มกราคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กิจกรรมวันเด็ก & วันครู


~วันเด็ก - วันครู...2551

วันเด็กปีที่ผ่านๆมา

..^0^..

 

 วันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุด

ราชการที่มิได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป (วันจันทร์) มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดย

นายกรัฐมนตรี

          งานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ.

2498 ตามคำเชิญชวนขององค์การสหพันธ์ เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่ง

สหประชาชาติ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อ

กระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาท อันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วน

ร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ

          งานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นทุกปีในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมจนถึง พ.ศ. 2506

 หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม เพราะเป็นช่วงหมดฤดูฝนและ

เป็นวันหยุดราชการ จนถึงทุกวันนี้

 ปี 2551 กับกิจกรรมวันเด็ก

   เนื่องว่าข่าวในพระราชสำนัก รายงาน สำนักพระราชวัง มีประกาศเรื่อง สมเด็จพระเจ้าพี่

นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์ เมื่อเวลา

02.54 น. วันที่ 2 ม.ค.2551 รวมพระชันษา 84 ปี

ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์ ลงวันที่ 2 มกราคม 2551  รัฐบาลได้รับ

ทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง และได้พิจารณาเห็นว่า โดยที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีพระมหากรุณาธิคุณใหญ่หลวงต่อ

พสกนิกรชาวไทยตลอดมา จึงเห็นสมควรประกาศดังต่อไปนี้

- ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษา ทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสามีกำหนด 15 วัน

ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2551 เป็นต้นไป 

- ให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจไว้ทุกข์ มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม

2551 เป็นต้นไป 


นี้...

   ฉันซึ่งในฐานะเด็กคนหนึ่ง ใคร่ขอเสนอความเห็นว่า กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวัน

เด็กปีนี้ผู้ใหญ่ควรจะจัดแบบเน้นคุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ให้กับโรงเรียน หรือชุมชนต่อ

ตนเอง เพื่อไว้อาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางฯ

            1. ให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่าบทบาท และความสำคัญของตนเอง

            2. ได้ฝึกให้เด็กรู้จักเสียสละ พัฒนาบ้านเมือง และมีคุณธรรมในตนเอง

ถึงกิจกรรมจะไม่สนุกอย่างปีที่ผ่านๆมาแต่ฉันคิดว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมที่ได้ประโยชน์สูงสุด...เลยทีเดียว


วันครูปีนี้

ส่วนการจัดงานวันครูควรได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ให้สอดคล้องกับการรำลึกถึง

พระคุณครูอย่างแท้จริง หรือจัดงานในการแข่งขันทางวิชาการ

อาจจะจัดรูปแบบการจัดงานวันครู จะมีกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมทางศาสนา


2. พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ประกอบด้วยพิธีปฏิญาณตน การกล่าวคำระลึกถึงพระ

คุณบูรพาจารย์


3. กิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครู ส่วนมากเป็นการแข่งขันกีฬา หรือทางวิชาการ

*** ฉัน.. ขอถวายความไว้อาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์...ขอส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย... ***

ที่มา -ภาพ จาก อินเตอร์เน็ต

- ความเป็นมาของวันเด็ก  http://www.zabzaa.com/event/childrenday.htm

- ทางศึกษาธิการประกาศออกมาแล้วว่าปีนี้งดกิจกรรมรื่นเริงในวันเด็ก 12 ม.ค.ที่จะถึง

โดย ChiffonCake

 

กลับไปที่ www.oknation.net