วันที่ จันทร์ มกราคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ธัมมาธิปไตย


                                            ธัมมาธิปไตย

        คุณค่าประโยชน์ของสุริยา             สว่างฟ้าดินทั้งโลกา
ไม่ต้องเพิ่มเสริมแสงสุริยา                     บกพร่องหามิได้มิใช่หรือ
        ประโยชน์สุขสาธารณ์ชนดี             บารมีโลกรับยอมนับถือ
ธัมมิกราชาดีเต็มชื่อ                             คุณค่าคือเปรียบแจ้งแสงสุริยา
        เกลือเค็มไม่ต้องเพิ่มเติมความเค็ม   ดีร้อยเต็มคงมั่นไร้ปัญหา
พิสูจน์ภูมิพลเปรียบสุริยา                       อมตสัจจาอกาลิกาล
        สัจธรรมหนีจริงสิ่งนี้ยาก                 เสียงธรรมฝากพิพากษาฎีกาศาล
ราชดำรัสปฏิบัติบูชาท่าน                       ห้าธันวาศกผ่านสองห้าห้าศูนย์
        สัพเพสังฆภูตานัง                        สามัคคีตัวตั้งพลังหนุน
ชาติอยู่หรือไม่ สามัคคีทุน                     หกสิบล้านใจหนุนสามัคคี
        ร.๙ ก้าวหน้ามหาราชันย์                อยู่เย็นเป็นสุขนั้นธรรมวิถี
ทศพิธราชธรรมบารมี                            พระองค์มีคุณค่าสามประการ
        วิสุทธิ์ กรุณา ปัญญาคุณ                สามกองทุนสติบริหาร
วิสุทธิ์ จาคะ ทาน ธรรมทาน                   พระองค์ท่านไม่หวังผลตอบแทน
        พระปิดทองหลังพระหกสิบปี            บารมีดีพุทธประเสริฐแสน
พระมหากรุณา เป็นแก่น                         เมตตาแน่น บำบัดทุกข์บำรุงสุข
        แก้ปัญหาต้นเหตุด้วยปัญญา            หญ้าแฝกมาแก้ดินกรด ชนหมดทุกข์
ประโยชน์สามคุณนี้ชนมีสุข                     กายใจทุกข์ คุณค่านำมูลค่า
        สังคหวัตถุ ครบทั้งสี่                      สมานฉันท์ สามัคคี ไร้ปัญหา
สมานฉันท์ มาจากสองคาถา                   จากบาลีภาษา อย่าสังเก
        อักโกเธน ชิเน โกธัง                      อสาธัง สาธุนา ชิเน
ชนะความโกรธ ไม่โกรธ ชนสัพเพ             ชนะไม่ดีเก ด้วยความดี
        หิริโอตตัปปา จริยธรรม                   โปรดใช้ธรรมนำคน ผลสักขี
โจรสามัคคี มิใช่ สามัคคี                         บารมี มิใช่ อิทธิพล
        ธรรมคุณค่าปุพพการีชน                  ไม่หวังผลตอบแทนใจแสนดี
นิมิตตัง สาธุ รูปานัง                               ตอบแทนบุญคุณตั้งเป็นสักขี
        สัพพัญเช ปฐวิง ทัชชา-ผี                 เนรคุณ ไม่ดี พุทธห้ามคุณ
มงคลสามสิบแปด ควรมีไว้                       น้ำเงินเหนือน้ำใจ น้ำเน่าศพ
        สัจเจนะ กิตติง ปัปโปติ-ครบ              เกียรติก้องพบมนัสด้วยสัจจา
ธัมมิกราชามหาราช                                จิตเลิกทาสภัยพิษจิตตัณหา
        ครองแผ่นดินโดยธรรมพระสัมมา        สุดยากหา ทั้งโลกา บารมี
เศรษฐกิจพอเพียงเสียงสันโดฏฐ์               ในหลวงโปรดเศรษฐกิจปลอดพิษหนี้
        ใจพอเพียงไม่ขัด ปัจจัยใจสี่              อยู่กินดี พอใช้ ให้ประหยัด
อัตตา หิ อัตตโน นาโถ                            ตนพึ่งตน พุทโธ ไม่ข้องขัด
        ปลูกพืชผลพอเพียง พร้อมเลี้ยงสัตว์    อุ อา กะ สะ ชัดปฏิบัติธรรม
ขยัน ประหยัด คบมิตรดีแท้                        สัมมาชีพแน่ตามสามกรรม
        ซื่อสัตย์สุจริตคิดพูดทำ                     คบคนดีมีธรรม ไปที่ดี
ยัง เว เสวติ ตาทิโส                                 คนปัญญา หรือโง่ เครื่องวัดชี้
        กรรมพันธุ์ดี สิ่งแวดล้อมไม่ดี              สื่อเสรีมอมเมาเยาวชน
คบยาบ้า สุรา อบายมุข                             คลับบาร์ สนุก ทุกแห่งหน
        เพศสัมพันธุ์ ร้ายแรงเยาวชน               เกิดโรคเอดส์ ฆ่าคน ตนฆ่าตน
ไก่เยาว์วัย เมียไม่ไข่ ผู้ไม่ขัน                      ไม้อ่อนนั้นไม่ผลิดอกไม่ออกผล
        ตะวันตก นำมาฆ่าเยาวชน                  หลงตามก้มความชั่วฆ่าตัวตาย
ไทยโบราณ แฟชั่นไม่ทันสมัย                     วัฒนธรรมไทย ใครทำหาย
        โลกาภิวัตน์สากลใช้                          วันพระหาย กลายอาทิตย์ คิดวิจัย
พอเพียงหรือไม่ ทำลายสิทธิ์                       ไร้เสรี คุณค่าหนี มูลค่าไหล
        สิทธิ์มนุษย์ ไม่มี ดีหรือไม่                   เกิด แก่ ตาย โมฆะน่าทุเรศ
จิตเป็นเหตุ กิเลสเป็นปัจจัย                          จิตเป็นใหญ่ คิดค้น เป็นต้นเหตุ
        คุณธรรมเสียหายทำลายประเทศ           หิวเหมือนเปรตนรกอเวจี
อำนาจเก่า น้ำเน่าเราไม่เลือก                       มีแต่เปลือก ไร้แก่น แน่นกระพี้
        อธิปไตย ซื้อขาย ชนไม่มี                    สิทธิ์เสรี หนีหาย ไร้คุณค่า
ธัมมาธิปไตย ใหญ่ไม่มา                             ปลอมประชาธิปไตย ใหม่ขวดเก่า
        ร้อยสิบเอ็ดเผด็จการ ศาลยุบพรรค         ฝ่าฝืนหนักกติกาพรรคผ่าเหล่า
พลังชนใหม่ไทยรักไทยเก่า                         หางเครื่องเหมาจัดม็อบต้าน กกต.
        กฎหมู่สู้กฎหมาย คอรัปชั่น                   ชนรู้ทันกรรมชั่วคนหัวหมอ
ธนาธิปไตยซื้อเสียงไม่พอ                           กกต. คมช. ก็หนักใจ
        ประโยชน์สูงสุด ชนเป็นใหญ่                 อธิปไตยธัมมาธิปไตย
เจ็ดสิบไม่เลือกน้ำเน่า เก่าใหม่                      สูญพันธุ์ไปอมนุษย์ไม่ผุดเกิด
 
        ลูกไม่ทำตามพ่อใจพอเพียง                 สันโดฏฐ์เสียงราชันย์อันประเสริฐ
ธัมมิกราชา มหาราชเลิศ                              สุดประเสริฐทรงธรรมพระสัมมา
       สติแก้ปัญหาต้นเหตุ                             จินต์จิตเจตน์รู้ทันแก้ปัญหา
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา                              พระสงฆ์มาพร้อมกัน ไชยันโตฯ


                                                  

                                                  ธรรมพริ้ม  ขาวแก้ว
                                                   ๖ ธันวาคม ๒๕๕๐

***********************************************

ของขวัญวันเกิดให้ลูกหลาน พี่น้องทุกคน

สาธุ ๆ มีสุขๆ ทุกคน

ดาวน์โหลดไฟล์ MP3  หนุ่มน้อย ปลักควายเมืองลุง >>>>

1. ลุงเพื่อลุง-ธรรมพริ้ม ขาวแก้ว

2. บุพพการี กตัญญู-ธรรมพริ้ม ขาวแก้ว

3. คุณค่านำมูลค่า-ธรรมพริ้ม ขาวแก้ว

4. ธรรมเหนือคน คนเหนือโลก-ธรรมพริ้ม ขาวแก้ว

5. ธัมมาธิปไตย-ธรรมพริ้ม-ขาวแก้ว

เอาไปฟัง ช่วยกันเอาไปเผยแพร่ ได้บุญๆ

โดย นายธรรมพริ้ม_ขาวแก้ว

 

กลับไปที่ www.oknation.net