วันที่ ศุกร์ มกราคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คณะยอดนิยม * มหาวิทยาลัยในฝัน


มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดโครงการเพื่อสำรวจและแก้ปัญหาอย่างอิสระตามที่นักศึกษาสนใจขึ้นในรายวิชา การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์หรือ มมศท. 101  เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาให้กับสังคมเป็นกลุ่มๆไป โดยกลุ่มที่ 28 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสอบในระบบแอดมิชชั่น จึงได้จัดทำโครงการ “ มหาวิทยาลัยในฝัน ” ซึ่งจะทำการสำรวจความคิดเห็นของน้องๆมัธยมปลายที่มีต่อระบบแอดมิชชั่น และความนิยมในแต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัย โดยสุ่มตัวอย่างจากทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดแบบแยกเพศประมาณ 1000 คน ซึ่งได้ผลดังนี้

เพศชาย

คณะยอดนิยมอันดับ 10 : คณะเภสัชศาสตร์  2.7 %
คณะยอดนิยมอันดับ 9 : คณะนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน 3 %
คณะยอดนิยมอันดับ 8 : คณะบริหารธุรกิจ 3.1 %
คณะยอดนิยมอันดับ 7 : คณะอักษรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะมนุษย์ศาสตร์ 5 %
คณะยอดนิยมอันดับ 6 : คณะวิทยาศาสตร์ 5.6 %
คณะยอดนิยมอันดับ 5 : คณะรัฐศาสตร์ 7.4 %
คณะยอดนิยมอันดับ 4 : คณะนิติศาสตร์ 7.9 %
คณะยอดนิยมอันดับ 3 : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8.4 %
คณะยอดนิยมอันดับ 2 : คณะแพทย์ศาสตร์ 15 %
คณะยอดนิยมอันดับ 1 : คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16.2 %

อื่นๆ 27.7 %

เพศหญิง

คณะยอดนิยมอันดับ 10 : คณะวิทยาศาสตร์ 1.5 %
คณะยอดนิยมอันดับ 9 : คณะนิติศาสตร์ 2.7 %
คณะยอดนิยมอันดับ 8 : คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3.1 %
คณะยอดนิยมอันดับ 7 : คณะแพทย์ศาสตร์ 4.6 %
คณะยอดนิยมอันดับ 6 : คณะครุศาสตร์ 4.8 %
คณะยอดนิยมอันดับ 5 : คณะพยาบาลศาสตร์ 4.6 %
คณะยอดนิยมอันดับ 4 : คณะรัฐศาสตร์ 5.2 %
คณะยอดนิยมอันดับ 3 : คณะบัญชี 7.6 %
คณะยอดนิยมอันดับ 2 : นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน 17.3 %
คณะยอดนิยมอันดับ 1 : คณะอักษรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะมนุษย์ศาสตร์ 20.4 %

อื่นๆ 27.8 %

มหาวิทยาลัยยอดนิยม

อันดับ 10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด)
อันดับ 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อันดับ 8. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อันดับ 7. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อันดับ 6. มหาวิทยาลัยศิลปากร
อันดับ 5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อันดับ 4. มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับ 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อันดับ 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับ 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอบด้วยระบบแอดมิชชั่น โอเน็ท 8 วิชา

เห็นด้วย 31 %
ไม่เห็นด้วย 64 %
เฉยๆ  อย่างไรก็ได้ 5 %

หากท่านไม่ผ่านการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการ ท่านจะ

เข้ามหาวิทยาลัยเอกชน 52 %
เข้ามหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 31 %
ซิ่ว 10 %
เรียนต่อต่างประเทศ 4 %
อื่นๆ 3 %

ขอบคุณข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย toww*

 

กลับไปที่ www.oknation.net