วันที่ จันทร์ มกราคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

งานเกษตรอินทรีย์


เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551 ที่ผ่านมาที่โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ดอนเมือง จัดสัมมนาเกษตรอินทรีย์ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ตลาดโลก

ในงานท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา 

กล่าวเปิดงานสัมมนา พร้อมท่านวิทยากรมากความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญเฉพาะทางให้ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์อย่างถูกต้อง เกษตรอินทรีย์คือ การที่คำนึงสภาพแวดล้อมและรักษาสมดุลทางธรรมชาติและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยทีมีส่วนผสมของเคมี สารกำจัดศัตรูพืช ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยชีวภาพ และนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตร เพื่อผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารเคมีทำให้ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภต

 วิทยากรรับเชิญมาบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น   เช่น คุณ ชนวน รัตนวราหะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่ปรึกษา GTZ สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน ได้กล่าวในหัวข้อ “เส้นทางสู่ภาคเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน”  ,ดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ หัวหน้าภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน ให้ความรู้เพื่อการพัฒนาในหัวข้อ “การปรับตัวเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน”   ,คุณปริญญา พรศิริชัยวัฒนา ผู้จัดการบริษัท รังสิตฟาร์ม  ได้เสนอแนะแนวทางหัวข้อ “เกษตรอินทรีย์ทางเลือกใหม่เกษตร” , ผศ.สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล และ คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  พูดกล่าวหัวข้อ  “แหล่งเงินทุนสนันสนุนทำเกษตรอินทรีย์”  , คุณวัลลภ พิชญ์พงศ์ศา สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย กล่าวหัวข้อ "ก้าวหาตลาดเป้าหมายได้อย่างไร

การสัมมนาในภาคบ่าย ได้เสนอแนะวิธีการทำเกษตรอินทรีย์แบบเร่งรัด จากปราชญ์ความรู้ของชาวบ้านสาขาต่างๆที่ทำเกษตรอินทรีย์ที่ประสบความสำเร็จ  โดยคุณ เจริญวิทย์ เสน่หา , คุณปรเมษฐ์ ปันสิทธิ , คุณรัช รุจิวรรธน์  รองประธานกรรมการมูลนิธิ เกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , คุณสมณะเสียงศิล ชาตะวโร ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนอิทร์บุรี กสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย , คุณสุทธินันท์ ปรัญพฤธิ์ ปราชญืชาวบ้านที่ไม่ยอมหยุดเรียนรู้ , คุณทองเหมาะ แจ่มแจ้ง สถาบันการพัฒนาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ในหัวข้อ " เรียนลัดสู่สูครสำเร็จ" ผู้ดำเนินการสัมมนาในช่วงบ่าย คุณศุนันทวดี อุทาโย เกษตรอินทรีย์คือทางเลือกใหม่ของการทำเกษตรเพื่อประโยชน์ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

โดย nuunoon

 

กลับไปที่ www.oknation.net