วันที่ จันทร์ มกราคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บันทึกหนังสือ : ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น


สม สุจีรา. ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์, 2550.

เรื่อง "ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น" เป็นเรื่องที่อธิบายถึงความสัมพันธ์ของสิ่งที่พระพุทธเจ้าครัสรู้ กับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ โดยผู้เขียนได้นำทฤษฎีต่าง ๆ ของไอน์สไตน์ที่ชาวโลกยอย่องว่าเป็นอัจฉริยะ มาเปรียลเทียบกับพระไตรปิฎก ก็พบว่า มีส่วนที่มีเนื้อหาอยู่เหมือนกันอย่างน่าอัศจรรย์ และในพระไตรปิฎก ยังมีพระพุทธวจนะที่กล่าวถึงความจริงในจักรวาลของเราซึ่งไอน์สไตน์ก็ยังคิดไม่ถึง แต่ที่พระพุทธเจ้าไม่เผยแผ่สิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ด้านวิทยาศาสตร์กเพราะว่ามันไม่ใช่ทางที่นำไปสู่การดับทุกข์ แต่ทรงกล่าวบางเรื่องที่มีพระสาวกจดจำไว้และบันทึกลงไปในพระไตรปิฎก

นอกจาการแสดงความคล้ายคลึงระหว่างทฤษฎีของไอน์สไตน์กับสิ่งที่พระพุทธเจ้าครัสรู้แล้ว ผู้เขียนยังอธิบายว่า ไอน์สไตน์เป็นผู้ที "พบ" ความจริงบางส่วนของจักรวาล เนื่องจากไอน์สไตน์มีจิตที่นิ่งมาก จึงสามารถใช้จินตนาการค้นพบได้ ส่วนพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ "เห็น" ความจริงทั้งปวงของจักรวาล เพราะว่าพระองค์ทรงตรัสรู้แล้ว และเลือกที่จะเผยแผ่ธรรมเพื่อความสงบสุขของมนุษยชาติ

โดย Hikaru

 

กลับไปที่ www.oknation.net