วันที่ อาทิตย์ มกราคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คุณลักษณะผู้นำ


คุณลักษณะผู้นำ (Treated Leadership)

แนวคิดของ ทนงศักดิ์ เนื่องเยาว์ ผอ.ร.ร.สุธรรมมิตรภาพฯ อ.เคียนซา สพท.สุราษฎร์ธานี เขต 3

  • ความสามารถ หมายถึง การมีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และการวางแผน ที่สำคัญจะต้องแปลงความรู้ความคิดสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลสำเร็จ

  • โอกาส หมายถึง การใช้ช่วงเลาอันเหมาะสมในการดำเนินงาน โดยมองเห็นทางสำเร็จไว้ล่วงหน้า โดยใช้ข้อมูลที่เม่นยำ

  • ผู้สนับสนุน  หมายถึง การกระทำสิ่งใด ได้รับการสนับสนุนทั้ง ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จนงานบรรลุตามวิสัยทัศน์

  • บุญวาสนา หมายถึง การสร้างความดี หรือประโยชน์ต่อสาธารณชนในอดีตที่ผ่านมา หรือเผ่าพงศ์ วงศ์ ตระกูล ได้สร้างฐานความดีเอาไว้ให้สานต่อ

แนวคิดของ  พงศักดิ์  ชุมศรี  ผอ.ร.ร.นาสาร

  • ฤๅษี หมายถึง ความเป็นผู้รู้ แสวงหาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ สามารถเป็นที่พึ่งของบุคคลอื่นได้
  • เทวดา  หมายถึง  การวางตัวให้อยู่ในพรหมวิหารสี่ กรอบของกฏหมาย เป็นผู้มีบุญบารมีพอตัว ทั้งคุณวุฒิ วัยวุฒิ และความสามารถ อีกทั้งการมีอารมณ์ขัน
  • ยักษ์  หมายถึง การใช้อำนาจอย่างเหมาะสม การแสดงความก้าวร้าวอย่างพอเหมาะ ความเฉียบขาด
  • พระ  หมายถึง การให้อภัย ตั้งตนอยู่ในหลัก มรรค 8

โดย ครูควนฮาย

 

กลับไปที่ www.oknation.net