วันที่ พุธ มกราคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประวัตินายกรัฐมนตรี คนที่ 25


ประวัตินายกรัฐมนตรี คนที่ 25
ประวัติโดยย่อของนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี คนที่ 25

นายสมัคร สุนทรเวช

นายกรัฐมนตรี คนที่ 25

วันเดือนปีเกิด 13 มิถุนายน 2478

สถานที่เกิด    กรุงเทพมหานคร – บ้านหน้าวังบางขุนพรหม ถนนสามเสน

บิดา-มารดา    เสวกเอกพระยาบำรุงราชบริพาร (เสมียน สุนทรเวช)

                    คุณหญิงบำรุงราชบริพาร (อำพัน – สกุลเดิม จิตรกร)

พี่น้องร่วมบิดา-มารดา

- พ.อ.แพทย์หญิงมยุรี (สุนทรเวช) พลางกูร อดีตรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

- นางเยาวมาลย์ (สุนทรเวช) ราชวังเมือง ประกอบธุรกิจส่วนตัว

- พล.อ.อ.สมมต สุนทรเวช รองเจ้ากรมช่างอากาศ, ที่ปรึกษากองทัพอากาศ (ถึงแก่กรรม)

- นายสมัคร สุนทรเวช

- นายมโนมัย สุนทรเวช - อดีตพนักงานรัฐวิสาหกิจ

- นายสุมิตร สุนทรเวช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร

สถานภาพ  สมรสกับคุณหญิงสุรัตน์ สุนทรเวช (สกุลเดิม "นาคน้อย")

ประวัติการศึกษา

ก่อนประถมศึกษา       โรงเรียนสตรีบางขุนพรหม

ประถมศึกษา             โรงเรียนเทเวศร์ศึกษา

มัธยมศึกษา              โรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล

อาชีวะ                    โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์

อุดมศึกษา                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศึกษาเพิ่มเติม

-คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-BRYANT &STRATTON INSTITUTE, CHICAGO, U.S.A.

ประกาศนียบัตร

- ประกาศนียบัตร A.C.C. (โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์) และปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพมัคคุเทศก์ (คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

- DIP. IN ACCOUNTING AND BUSINESS ADMINISTRATION.

ประวัติการทำงาน

- สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ (พ.ศ. 2511-2519)

- กรรมการผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มหนุ่มพรรคประชาธิปัตย์

- สมาชิกสภาเทศบาลนครกรุงเทพ (ได้รับเลือกตั้งเมื่อ 15 ส.ค. 2519)

- สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 10 ธ.ค. 2516)

- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 23 ธ.ค. 2516)

- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ได้รับเลือกตั้งเมื่อ 25 ม.ค. 2518, 4 เม.ย. 2519 , 22 เม.ย.2522 , 18 เม.ย. 2526 , 27 ก.ค. 2529 , 24 ก.ค. 2531 , 22 มี.ค. 2535 , 13 ก.ย. 2535 , 2 ก.ค. 2538 และ 17 พ.ย. 2539)

- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2518)

- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2519)

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2519-2520)

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2526-2529)

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2533-2534)

- รองนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2535)

- รองนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2538-2539)

- รองนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2539-2540)

- ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2543-2547)

- สมาชิกวุฒิสภา กทม. (พ.ศ. 2549)

และเคยเป็น - กรรมาธิการตรวจรายงานการประชุม (พ.ศ. 2516-2518)

- ประธานคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
(พ.ศ. 2523-2526)

- ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง (พ.ศ. 2529-2531)

- ประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2531-2533)

- ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม (พ.ศ. 2535-2538)

- กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2518, 2519, 2520, 2521, 2523, 2524, 2526, 2527 และ 2528

- เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (เขต1) ดุสิต

- เป็นหัวหน้าพรรคประชากรไทย (2522-2543)

- เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชาชน (2550)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ.2517 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

พ.ศ.2519 ตริตาภรณ์ช้างเผือก

พ.ศ.2519 ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย

พ.ศ.2520 รัตนาภรณ์ (ขั้นที่2)

พ.ศ.2522 ประถมภรณ์มงกุฎไทย

พ.ศ. 2524 ประถมภรณ์ช้างเผือก

พ.ศ. 2526 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

พ.ศ. 2527 ทุติยจุลจอมเกล้า

พ.ศ. 2527 มหาวชิรมงกุฎ

พ.ศ. 2540 ประถมดิเรกคุณาภรณ์

พ.ศ. 2545 ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

 

ที่มา : http://media.thaigov.go.th/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=471&directory=1779&contents=15143

หวังว่าท่านนายกรัฐมนตรีคนใหม่ จะทำงานเพื่อชาติอย่างจริงจัง พัฒานาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้ก้าวหน้าขึ้นนะคะ

โดย PiMMeKo

 

กลับไปที่ www.oknation.net