วันที่ ศุกร์ กุมภาพันธ์ 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แนวข้อสอบพระพุทธศาสนา


แนวข้อสอบพระพุทธศาสนา

 

1. ข้อใดแสดงว่า พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ ?

       ก. ชาวพุทธเชื่อถือในเรื่องเดียวกัน                   ข. ทุกบ้านมีพระพุทธรูปตั้งบูชา

       ค. ชาวพุทธไปวัดในวันสำคัญทางศาสนา            ง. ชาวพุทธปฏิบัติตามคำสอนด้วยความเลื่อมใส

2. อุปติสสะได้ฟังธรรมจากสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ใด ?

       ก. พระวัปปะ                                             ข. พระอัสสชิ

       ค. พระมหานามะ                                        ง. พระโกณฑัญญะ

3. เหตุใดความสามัคคีกันจึงทำให้เกิดความสุข ?

       ก. ทำให้ทำการงานต่าง ๆ สำเร็จลงได้ง่าย          ข. ทำให้ได้พบปะคนมากมาย

       ค. ทุกคนได้มีโอกาสแสดงความเห็น                 ง. ทุกคนต่างเป็นคนกลุ่มเดียวกัน

4. พุทธศาสนสุภาษิต ที่ตรงกับเมตตาธรรมค้ำจุนโลก ?

       ก. สัจจังเว  อะมะตา  วาจา                            ข.  อัตตา  หะเว  ชิตัง  เสยโย

       ค. นัตถิ   สันติปะรัง  สุขัง                              ง. โลโกปัตถัมภิกา  เมตตา

5. ข้อใด คือ นักพรตที่บูชาไฟ ?

       ก. ฤาษี                                                   ข. ชฎิล

       ค. นักบวช                                                ง. พราหมณ์

6. ชาดกเป็นวรรณกรรมที่นำมาจากที่ใด ?

       ก. พระไตรปิฎก                                         ข. ไบเบิล

       ค. อัล-กุรอาน                                            ง. นิทานอีสป

7. ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง นกขมิ้นสองลิงพาล คือข้อใด ?

       ก. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน                                 ข. เข็นครกขึ้นภูเขา

       ค. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว                               ง. คนพาลเป็นผู้ที่สอนยาก

8. ผู้ที่จะแสดงตนเป็นพุทธมามกะได้ต้องมีอายุเท่าไร ?

       ก. 15 ปีขึ้นไป                                           ข. 13 ปีขึ้นไป

       ค. 7   ปีขึ้นไป                                           ง.   5  ปีขึ้นไป

9. การตั้งใจสวดมนต์จะเกิดผลดีอย่างไร ?

       ก. ไม่นอนตื่นสาย                                       ข. จิตใจสงบ

       ค. มีความจำดี                                           ง. เรียนหนังสือเก่ง

10. ข้อใดแสดงว่าเราเป็นคนดี ?

       ก. คิดถึงเรื่องต่าง ๆ ขณะเรียนหนังสือ               ข. ก่อนจะทำอะไรต้องบอกพ่อแม่ก่อน

       ค. ทำงานคล่องแคล่วว่องไว                           ง. ก่อจะพูดอะไรต้องคิดก่อน

11. เมื่อยืนต่อหน้าพระสงฆ์ ควรปฏิบัติอย่างไร ?
       ก. ยืนตัวตรง มือกุมท้ายทอย                          ข. ยืนตัวตรง ยกมือไขว้หลัง

       ค. ยืนตัวตรง ยกมือเท้าเอว                            ง. ยืนตัวตรง มือประสานกันไว้ด้านหน้า

12. เราใช้การกราบเบญจางคประดิษฐ์กราบใคร ?

       ก. พระสงฆ์                                              ข. ครูอาจารย์

       ค. พ่อแม่                                                 ง. ญาติผู้ใหญ่

13. สมาธิโดยธรรมชาติ เกิดจากสาเหตุใดเป็นส่วนใหญ่ ?

       ก. ความขยัน                                            ข. ความสนใจ

       ค. ความรู้                                                 ง. ความดี

14. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการฝึกสมาธิในด้านบุคลิกภาพ ?

       ก. ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ                     ข. มีจิตใจจดจ่อกับงานที่ทำ

       ค. รู้จักระงับอารมณ์                                     ง. มีความจำแม่นยำ

15. การเวียนเทียนต้องวนรอบอุโบสถ 3 รอบเพื่อระลึกถึงสิ่งใด ?

       ก. พระรัตนตรัย                                          ข. ไตรลักษณ์

       ค. ไตรสิกขา                                             ง. โอวาท 3

16. พระภิกษุที่มาประชุมในวันมาฆบูชามีความสำคัญอย่างไร ?

       ก. เป็นพระบวชใหม่                                     ข. เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า

       ค. เป็นผู้ออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา             ง. เป็นพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้

17. การอาราธนา หมายถึงข้อใด ?

       ก. การเทศน์                                             ข. การตั้งจิตอธิษฐาน

       ค. การนิมนต์                                             ง. การขอพร

18. ในวันธรรมสวนะ ชาวพุทธควรทำสิ่งใดมากที่สุด ?

       ก. ฟังธรรม                                               ข. ตักบาตร

       ค. พัฒนาวัด                                             ง. เวียนเทียน

19. วิปปัตติปะฎิพาหายะ เป็นการสวดเพื่ออาราธนาสิ่งใด ?

       ก. อาราธนาธรรม                                        ข. อาราธนาศีล

       ค. อาราธนาพระรัตนตรัย                               ง. อาราธนาพระปริตร

20. เหตุใดจึงถือว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย ?

       ก. เกิดในทวีปเอเชีย                                    ข. เผยแผ่เข้ามาในไทยนานแล้ว

       ค. มีคนไทยส่วนใหญ่นับถือ                           ง. เป็นศาสนาที่ถือหลักเหตุและผล

21. ข้อใดแสดงว่า พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ ?

       ก. ชาวพุทธไปวัดในวันสำคัญทางศาสนา            ข. ชาวพุทธปฏิบัติตามคำสอนด้วยความเลื่อมใส

       ค. ชาวพุทธเชื่อถือในเรื่องเดียวกัน                   ง. ทุกบ้านมีพระพุทธรูปตั้งบูชา

22. ชาวพุทธที่เป็นชายมีค่านิยมเกี่ยวกับพิธีกรรมใด ?

       ก. การแต่งงาน                                          ข. การทำบุญ

       ค. การบวช                                               ง. การเวียนเทียน

23. หลักธรรมที่เป็นความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบคือข้อใด ?

       ก. พรหมวิหาร 4                                        ข. อิทธิบาท 4

       ค. อริยสัจ 4                                             ง. สังคหวัตถุ 4

24. ถิ่นกำเนิดเดิมของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันอยู่ในประเทศใด ?

       ก. อินเดีย                                                ข. ปากิสถาน

       ค. เนปาล                                                ง. ภูฏาน

25. วัดแรกในพระพุทธศาสนา คือ วัดอะไร ?

       ก. วัดเชตวัน                                             ข. วัดพระเชตุพน

       ค. วัดญาณเวศกวัน                                     ง. วัดเวฬุวัน

26. วันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาฏิโมกข์คือวันอะไร ?

       ก. วันมาฆบูชา                                           ข. วันวิสาขบูชา

       ค. วันอาสาฬหบูชา                                     ง. วันธรรมสวนะ

27. เด็กที่ชอบรักแกสัตว์อยู่เป็นประจำแสดงว่าขาดคุณธรรมข้อใด ?

       ก. ความใฝ่รู้                                             ข. ความขยันหมั่นเพียร

       ค. ความเมตตากรุณา                                   ง. ความอดทน

28. เมื่อมีปัญหาแล้วพิจารณาใคร่ครวญถึงสาเหตุแล้วจึงแก้ไข เป็นการปฏิบัติตามข้อใด ?

       ก. ศีล                                                     ข. สมาธิ

       ค. ปัญญา                                                ง. เมตตา

29. ข้อใดเป็นผลดีของการมีมุทิตาและอุเบกขา ?

       ก. เรียนหนังสือเก่ง                                     ข. จิตใจสงบสุข

       ค. มีคามจำดี                                             ง. ผู้อื่นชื่นชม

30. สิ่งใดที่บ่งชี้ว่าเป็นการทำดีหรือไม่ดี ?

       ก. เจตนา                                                 ข. วาจา

       ค. กรรม                                                  ง. กิริยา

31. เราควรแสดงความเคารพพ่อแม่ เพราะเหตุใดมากที่สุด ?

       ก. เพราะท่านมีอายุมากกว่าเรา                        ข. เพราะท่านมีความรู้มากกว่าเรา

       ค. เพราะท่านให้เงินเราใช้                             ง. เพราะท่านมีพระคุณต่อเรา

32. ถ้าเพื่อนทำการบ้านไม่ได้ เราช่วยสอนการบ้านให้เพื่อนแสดงว่าเรามีคุณธรรมข้อใด ?

       ก. เมตตา                                                ข. กรุณา

       ค. มุทิตา                                                 ง. อุเบกขา

33. ผลของการทำความดีที่แท้จริง คือ อะไร ?

       ก. ร่ำรวยมากขึ้น                                         ข. จิตใจสงบสุข

       ค. มีคนนิยมยกย่อง                                     ง. มีเกียรติยศชื่อเสียง

34. หลักธรรมต่าง ๆ ที่บันทึกในพระไตรปิฎกเป็นภาษาอะไร ?

       ก. ภาษาไทย                                            ข. ภาษาอังกฤษ

       ค. ภาษาบาลี                                            ง. ภาษาอาหรับ

35. อุเบกขา อยู่ในหลักธรรมข้อใด ?

       ก. พรหมวิหาร  4                                       ข. สังคหวัตถุ  4

       ค. ฆราวาสธรรม  4                                      ง. สติปัฏฐาน  4

36. ความสามัคคีเกี่ยวข้องกับเรื่องใด ?

       ก. ความสำเร็จ                                           ข. ความขยัน

       ค. ความซื่อสัตย์                                         ง. ความประหยัด

37. ชาดกเป็นวรรณกรรมที่นำมาจากที่ใด ?

       ก. คัมภีร์                                                  ข. พระไตรปิฎก

       ค. สมุดข่อย                                             ง. ใบลาน

38. ถ้าเราตั้งใจสวดมนต์ จะเกิดผลดีอย่างไร ?

       ก. จิตใจสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน                                ข. เรียนหนังสือเก่ง

       ค. มีความจำดี                                           ง. ไม่นอนตื่นสาย

39. ข้อใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบภายในวัด ?

       ก. โบสถ์                                                 ข. ร้านค้า

       ค. หอระฆัง                                              ง. เจดีย์

40. หน้าที่ในการพัฒนาวัดควรเป็นของใคร ?

       ก. สามเณร                                              ข. พระสงฆ์

       ค. เจ้าอาวาส                                            ง. ชาวพุทธ

41. เราแสดงคนเป็นพุทธมามกะ เพื่ออะไร

       ก. ประกาศตนว่านับถือพระพุทธศาสนา              ข. ให้พุทธศาสนิกชนคนอื่นยอมรับ

       ค. ปฏิบัติตามประเพณีนิยม                            ง. ให้พ่อแม่เกิดความภาคภูมิใจ

42. นักเรียนจะปฏิบัติตนเป็นคนดีได้อย่างไร ?

       ก. บำเพ็ญประโยชน์เพื่อประเทศชาติ                 ข. ประกอบอาชีพที่สุจริต

       ค. บริจาคทรัพย์บำรุงศาสนา                           ง. เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่

43. เราควรทำดีเพราะอะไร ?

       ก. เพราะจะได้รับผลตอบแทนที่ดี                     ข. เพราะจะได้มีคนยกย่องชื่นชม

       ค. เพราะเป็นสิ่งที่ควรทำ                               ง. เพราะทำให้เรามีความสุข

44. ถ้าเรายืนอยู่ริมถนนแล้วเห็นพระสงฆ์เดินผ่านมา เราควรทำอย่างไร ?

       ก. รีบเดินหนี                                             ข. ยืนหันหลังให้ท่าน

       ค. ก้มลงกราบท่าน                                      ง. ยกมือไหว้ท่าน

45. เวลาใส่บาตรพระสงฆ์ ควรทำอย่างไร ?

       ก. สวดมนต์ขณะใส่ของลงในบาตร                   ข. นั่งย่อตัวลงตอนใส่บาตร

       ค. ถอดรองเท้าก่อนใส่บาตร                           ง. ใส่ของโดยไม่ให้มือถูกบาตร

46. เราควรใช้คำใดแทนตัวพระสงฆ์ ขณะที่เราสนทนากับท่าน ?

       ก. อาตมา                                                ข. โยม

       ค. หลวงพ่อ                                              ง. พระคุณเจ้า

47. เวลาผู้หญิงประเคนของถวายพระสงฆ์ควรปฏิบัติอย่างไร ?

       ก. ให้วางไว้ตรงหน้าท่าน                               ข. ให้ส่งต่อให้ผู้ชายก่อน

       ค. ให้วางบนผ้ารองรับของ                             ง. ให้ส่งให้ถึงมือท่าน

48. ขณะกำลังเดินลงบันได ถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะอาจเกิดผลในข้อใด ?

       ก. ลงบันไดได้ช้ากว่าปกติ                             ข. อาจเหยียบขั้นบันไดพลาด

       ค. ไม่กล้าเดินลงบันไดคนเดียว                       ง. ขาสั่นเวลาก้าวเดิน

49. การที่สภาพจิตใจของเราเปลี่ยนไปตลอดเวลาแสดงว่า ขาดสิ่งใด ?

       ก. ศีล                                                     ข. สมาธิ

       ค. ปัญญา                                                ง. สัญญา

50. ข้อใด ไม่ใช่ หนทางในการพัฒนาปัญญา ?

       ก. ฟังมาก                                                ข. ทำมาก

       ค. เที่ยวมาก                                             ง. คิดมาก

51. การหมั่นฝึกสมาธิมีประโยชน์ต่อการเรียนอย่างไร ?

       ก. มีหน้าตาผ่องใส                                      ข. มีจิตใจสงบเยือกเย็น

       ค. มีความจำดีขึ้น                                        ง. มีอารมณ์มั่นคง

52. ก่อนฝึกสมาธิต้องทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก ?

       ก. ตัดกังวล                                              ข. สมาทานศีล

       ค. แผ่เมตตา                                             ง. กำหนดลมหายใจ

53. ใครคือพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา ?

       ก. พระราหุล                                             ข. พระพุทธเจ้า

       ก. ปัญจวัคคีย์                                           ง. พระโกณฑัญญาะ

54. วันทำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดที่ชาวพุทธถือว่าสำคัญที่สุด ?

       ก. วันมาฆบูชา                                           ข. วันวิสาขบูชา

       ค. วันอาสาฬหบูชา                                     ง. วันอัฏฐมีบูชา

55. วันถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้า เรียกว่าวันอะไร ?

       ก. วันเทโวโรหณะ                                      ข. วันธรรมสวนะ

       ค. วันวิสาขบูชา                                          ง. วันอัฏฐมีบูชา

56. การอาราธนาศีล มีจุดประสงค์เพื่ออะไร ?

       ก. ให้ทุกคนทำจิตให้ตั้งมั่น                            ข. เชื้อเชิญพระสงฆ์แสดงศีล

       ค. ประกาศตนเป็นพุทธมามกะ                        ง. ให้เริ่มต้นดำเนินพิธีกรรมได้

57. การอาราธนาธรรม  จะทำตอนไหน ?

       ก. เมื่อทุกคนรับศีลเรียบร้อยแล้ว                      ข. หลังจากพระสงฆ์ฉันอาหารเสร็จแล้ว

       ค. เมื่อทุกคนพร้อมที่จะฟังธรรม                      ง. เมื่อตั้งมะโม

58. การอาราธนา  หมายถึงข้อใด ?

       ก. การนิมนต์                                             ข. การเทศน์

       ค. การตั้งจิตอธิษฐาน                                   ง. การระลึกถึงพระรัตนตรัย

59. ก่อนเริ่มศาสนพิธีใด ๆ พุทธศาสนิกชนจะต้องทำสิ่งใดก่อน ?

       ก. อาราธนาศีล                                          ข. อาราธนาธรรม

       ค. อาราธนาพระปริตร                                   ง. บูชาพระรัตนตรัย

60. ในคำอาราธนาธรรม ใครเป็นผู้กราบทูลพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมแก่สัตว์โลก ?

       ก. ท้าวเวชสุวรรณ                                       ข. ท้าวสหัมบดีพรหม

       ค. ท้าวสักกะ                                            ง. ท้าวมหาราช

โดย Duplex

 

กลับไปที่ www.oknation.net