วันที่ พุธ กุมภาพันธ์ 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ชี้ชาวกรุงไม่เชื่อน้ำยา “หมัก 1”


     ผลสำรวจ “กรุงเทพโพลล์” ชี้ชาวกรุงไม่เชื่อน้ำยา “หมัก 1” แก้ปัญหาคอร์รัปชัน-ดับไฟใต้ รวมทั้งไม่เชื่อมั่นการทำงานของผู้นำรัฐบาล ขณะเดียวกัน ยี้ “เหลิม” มากที่สุด
       
       วันนี้ (13 ก.พ.) ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนในกรุงเทพฯ เรื่อง “ประชาชนคิดอย่างไรกับ ครม.ชุดใหม่” ผลสรุปออกมาโดยมีรายละเอียดดังนี้
       
       1. ความพึงพอใจต่อรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ในภาพรวม พบว่า
       - พอใจ ร้อยละ 50.0 (โดยแยกเป็น พอใจมาก ร้อยละ 14.0 ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 36.0)
       - ไม่พอใจ ร้อยละ 35.0 (โดยแยกเป็น ไม่พอใจเลย ร้อยละ 14.4 ค่อนข้างไม่พอใจ ร้อยละ 20.6)
       - ไม่แสดงความเห็น ร้อยละ 15.0
       
       2. รัฐมนตรีในคณะรัฐบาลชุดใหม่ที่ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นในการทำงาน
       สูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่
       (จากคะแนนเต็ม 10)
       - นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงพาณิชย์...ได้คะแนน 5.49
       - นายสุวิทย์ คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม.........ได้คะแนน 5.26
       - นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงกลาโหม ...................ได้คะแนน 5.24
       - นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์......................ได้คะแนน 5.24
       
       3. รัฐมนตรีในคณะรัฐบาลชุดใหม่ที่ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นในการทำงาน
       ต่ำที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่
       (จากคะแนนเต็ม 10)
       - ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมว.กระทรวงมหาดไทย ....ได้คะแนน 4.70
       - พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี...............ได้คะแนน 4.84
       - นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม....ได้คะแนน 4.90
       
       4. ความเชื่อมั่นว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะสามารถดำเนินการในเรื่องสำคัญต่อไปนี้ให้สำเร็จเห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรมได้
       
       เชื่อว่าทำได้ (ร้อยละ) เชื่อว่าทำไม่ได้ (ร้อยละ) ไม่แน่ใจ (ร้อยละ)
       การแก้ปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ 9.6 / 53.9 / 36.5
       การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน 15.2 / 53.0 / 31.8
       การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 33.9 / 22.5 / 43.6
       การสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 25.5 / 32.4 / 42.1
       การทำให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในเวทีโลก 36.0 / 23.1 / 40.9
       การปราบปรามยาเสพติด 35.7 / 30.4 / 33.9
       
       5. กระทรวงที่ประชาชนเป็นห่วงในภารกิจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
       (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)
       กระทรวงการคลัง ร้อยละ 20.0
       กระทรวงมหาดไทย ร้อยละ 18.0
       กระทรวงกลาโหม ร้อยละ 9.4
       กระทรวงพาณิชย์ ร้อยละ 9.4
       กระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 7.6
       
       6. ความคาดหวังกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี
       - คาดหวัง ร้อยละ 41.6 (โดยแยกเป็น คาดหวังมาก ร้อยละ 13.4 ค่อนข้างคาดหวัง ร้อยละ 28.2)
       - ไม่คาดหวัง ร้อยละ 48.7 (โดยแยกเป็น ไม่คาดหวังเลย ร้อยละ 21.0 ไม่ค่อยคาดหวัง ร้อยละ 27.7)
       - ไม่มีความเห็น ร้อยละ 9.7
       
       7. เรื่องที่ต้องการให้รัฐบาลชุดใหม่ดำเนินการเร่งด่วน 5 อันดับแรก ได้แก่
       (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)
       แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ร้อยละ 40.5
       แก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดภาคใต้ ร้อยละ 12.9
       แก้ปัญหาค่าครองชีพ ปัญหาหนี้สิน ร้อยละ 12.9
       แก้ปัญหายาเสพติด ร้อยละ 6.8
       สร้างความสมานฉันท์ระหว่างคนในชาติ ร้อยละ 5.1
       
       8. ความเห็นต่อการจัดตั้ง “รัฐบาลเงา” ของพรรคประชาธิปัตย์
       - เห็นด้วย ร้อยละ 34.5
       เพราะ ถือเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่ต้องตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล จะทำให้รัฐบาลทำงานรอบคอบมากขึ้น ฯลฯ
       - ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 18.8
       เพราะ ไม่ได้มาจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน เป็นการไม่ให้เกียรติกัน ทำให้เกิดความแตกแยก ฯลฯ
       - ไม่มีความเห็น ร้อยละ 46.7
       
       9. ความรู้สึกที่มีต่อสถานการณ์การเมืองในขณะนี้
       รู้สึกวิตกกังวล ร้อยละ 34.9
       รู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจ ร้อยละ 22.7
       รู้สึกหดหู่เศร้าหมอง ร้อยละ 15.8
       รู้สึกสับสนไม่แน่ใจ ร้อยละ 17.0
       รู้สึกเบิกบานเป็นสุข ร้อยละ 4.8
       อื่นๆ เช่น รู้สึกเฉยๆ และจะคอยดูผลงาน ร้อยละ 4.8
       

โดย บิ๊กกัน191

 

กลับไปที่ www.oknation.net