วันที่ พฤหัสบดี กุมภาพันธ์ 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เลขไทย...กำลังหมดที่ยืนในสังคมไทย


เรื่อง การอนุรักษ์เลขไทย

เรียน ท่านประธานและกรรมการ ในคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

 

ในความเห็นของกระผมวัฒนธรรมเชิงรูปธรรมที่สำคัญที่สุดของชาติใดก็คือ ภาษา เพราะภาษาคือเครื่องร้อยรัดให้คนในประเทศรู้สึกว่าเป็นชนชาติเดียวกันได้มากที่สุด มากกว่าสีผิว การแต่งกาย ศาสนา เสียอีก ดังจะเห็นว่าการที่เรามีปัญหาที่ภาคใต้มากนั้นจุดสำคัญเป็นเพราะพูดกันคนละภาษา ในขณะที่อเมริกามีหลายชนเผ่า และหลายศาสนา แต่ก็ไม่มีปัญหามากนัก เพราะพูดภาษาเดียวกัน

 

ทุกวันนี้ภาษาไทย โดยเฉพาะเลขไทย ได้ถูกกัดกร่อนลงไปมากจากการรุกคืบของวัฒนธรรมตะวันตก ดังจะเห็นได้ว่าหน่วยงานของรัฐจำนวนมาก โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย ต่างพากันขึ้นป้ายหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ บางหน่วยไม่มีภาษาไทยเลย หลายหน่วยใช้คำย่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆ เช่น NECTEC MTEC  BIOTEC (หน่วยงานสังกัด สวทช. ของกระทรวงวิทย์ฯ) NEPO (ของกระทรวงพลังงาน) กระทรวงICT สื่อของรัฐก็มักใช้คำย่ออังกฤษ เช่น MCOT Modern9 TPBS ชื่อรายการต่างๆในโทรทัศน์เป็นภาษาอังกฤษเกือบหมด ชื่อโครงการ งาน มหกรรม ต่างๆของหน่วยงาน ก็เช่นเดียวกัน เช่น จัดงานวิ่งการกุศลก็อาจใช้คำว่า Run for Your Health 2008 ทั้งนี้ไม่ต้องเอ่ยถึงชื่อบริษัทร้านค้าที่ตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นชื่ออังกฤษหมดแล้ว

 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยและเลขไทย กระผมใคร่ขอเสนอแนวคิดให้กระทรวงวัฒนธรรมออกหนังสือขอร้องหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ (ถ้าออกเป็นมติ. ครม. หรือ กฎหมายได้ยิ่งดี)

        ป้ายชื่อหน่วยงานขอให้ใช้อักษรไทย ถ้าประสงค์จะให้มีอักษรต่างประเทศด้วย ตัวอักษรนั้นไม่ควรใหญ่เกินกึ่งหนึ่งของอักษรไทย

       คำย่อเรียกหน่วยงานขอให้เป็นอักษรไทยเท่านั้น ยกเว้นในกรณีติดต่อกับต่างประเทศอนุโลมให้ใช้ต้วย่ออักษรต่างประเทศได้

        ในหัวหนังสือราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ ให้ใช้อักษรไทยในการกำหนดเลขที่หนังสือ และ  ในการกำหนดวันเดือนปี ส่วนในเนื้อความหนังสือหากจะใช้เลขอารบิคก็อนุโลมได้

       หัวหนังสือและท้ายหนังสือประจำหน่วยงาน ถ้าจะมีคำขวัญหรือสัญลักษณ์ใดที่เป็นอักษรต่างประเทศ ขอให้ใช้หลักเกณฑ์ในข้อ ๑

       ในโรงเรียนรัฐบาลระดับประถมและมัธยมขอให้ใช้การเขียนวันเดือนปีในสมุดการบ้าน รายงาน เป็นตัวเลขไทย

 

ทั้งห้าประการนี้ไม่ได้ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติแต่ประการใด แต่จะช่วยให้ผู้ใช้ได้ซึมซับสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยได้มากขึ้น โดยเฉพาะตัวเลขไทยนั้น บรรพชนได้คิดค้นไว้แบบเป็นสากลกว่าระบบเลขของโรมัน จีน เสียอีก เราจึงน่าจะอนุรักษ์ไว้ อย่างน้อยบนหัวหนังสือราชการ หากเราต่างพากันละเลยด้วยเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อย นานวันไปก็จะยิ่งกร่อนจนไม่เหลืออะไรไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งความภูมิใจของชนชาติไทย และชนชาติที่ไม่ภูมิใจในวัฒนธรรมอันดีงามของตนนั้น ย่อมขาดพลังไปส่วนหนึ่งในการพัฒนาชาติให้เจริญทัดเทียมชนชาติอื่น

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายริบหรี่)

โดย ริบหรี่

 

กลับไปที่ www.oknation.net