วันที่ อาทิตย์ กุมภาพันธ์ 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แผนการสอนภาษาไทย ม.๑


 

หลักสูตรสาระการเรียนรู้พื้นฐาน

วิชาภาษาไทย  ท๓๑๑๐๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

 

 

 

 

โดย

พระมหาปรีชา  ปภสฺสโร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 

 

 

 

โรงเรียนแจงร้อนวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพฯ เขต ๓

 

คำนำ

          หลักสูตรสาระความรู้พื้นฐานวิชาภาษาไทย ท ๓๑๑๐๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  โรงเรียนแจงร้อนวิทยา

          จัดทำโดยยึดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก หลักสูตรรายวิชามีรายละเอียดเพิ่มเติม คือ นำสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ จัดทำเป็นหน่วยๆ แล้วพัฒนาสู่แผนการเรียนรู้และแผนภาพความคิดเพื่อทำแผนการเรียนรู้ ของผู้สอนต่อไป

 

 

 

 

(พระมหาปรีชา  ปภสฺสโร)

                                                                                      อาจารย์สอนประจำวิชา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

 

 

 

 

 

 

 

ทิศทางและภาพความสำเร็จ

“จัดการเรียนรู้  มุ่งสู่คุณภาพ”

 

วิสัยทัศน์

“พัฒนาการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ดี  ทุกมาตรฐาน”

 

พันธกิจ

“ร่วมบริหารจัดการ  ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต  คิดวิเคราะห์ มีความสามารถด้านเทคโนโลยี มีคุณธรรม รักษ์วัฒนธรรมไทยและมั่นใจในตนเอง”

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา

  1. รู้หน้าที่  มีความรับผิดชอบ

  2. รอบรู้  ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง

  3. รักษ์  และเห็นคุณค่าความเป็นไทย

  4. เต็มใจทำงานเป็นหมู่คณะ

  5. สร้างสรรค์ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 

  6. ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

วิสัยทัศน์  (  ViSion  )

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ  กระบวนการทางภาษาไทย

มีคุณธรรม  จริยธรรม  และเห็นคุณค่าของภาษาไทย

พันธกิจ  (  Mission  )

.  พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับคณะครูในหมวดวิชา

. จัดบรรยากาศและกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน   เป็นคนดี   มีความรู้

     อยู่อย่างมีความสุข

.  จัดสภาพห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

.  จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ส่งเสริมการเรียนรู้

จุดมุ่งหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

.  สามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารได้อย่างดี

.  สามารถอ่าน  เขียน  ฟัง  ดูและพูด  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

.  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผลและคิดเป็นระบบ

.  มีนิสัยรักการอ่าน  การเขียน  การแสวงหาความรู้และการใช้ภาษาในการพัฒนาตน

      และสร้างสรรค์งานอาชีพ

.  ตระหนักในวัฒนธรรมการใช้ภาษาและความเป็นไทย  ภูมิใจและชื่นชมในวรรณคดี

     และวรรณกรรมซึ่งเป็นภูมิปัญญาของไทย

.  สามารถนำทักษะทางภาษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

    ถูกต้องตามสถานการณ์และบุคล

.  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  และสร้างความสามัคคีในความเป็นชาติไทย

.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  วิสัยทัศน์  โลกทัศน์ที่กว้างไกลและลึกซึ้ง

 

 

 

คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

.  เห็นคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในภาษาไทย

.  รักในการอ่าน  เขียน  พูด  ในภาษาไทย

.  ชื่นชม  ศรัทธา  พัฒนาบุคลิกภาพด้วยภาษาไทย

 

 

 

 

 


โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนศรีสงครามวิทยา  พุทธศักราช  2545

โรงเรียนแจงร้อนวิทยา        

ช่วงชั้นที่ 3 (.1-.3)

 

เวลาเรียน

.1

.2

.3

สาระการเรียนรู้

พื้นฐาน  ชม.

เพิ่มเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พื้นฐาน  ชม.

เพิ่มเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พื้นฐาน  ชม.

เพิ่มเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. ภาษาไทย

120

 

 

80

80

 

เลือกสาระเพิ่มเติมอีก  80  ชั่วโมง

-ลูกเสือ

  เนตรนารี

-แนะแนว

-ชุมนุม

-โฮมรูม

-กิจกรรมหน้าเสาธง

-กิจกรรมอื่นๆ

120

 

 

 

80

 

เลือกสาระเพิ่มเติมอีก  120  ชั่วโมง

-ลูกเสือ

  เนตรนารี

-แนะแนว

-ชุมนุม

-โฮมรูม

-กิจกรรมหน้าเสาธง

-กิจกรรมอื่นๆ

120

 

 

 

80

 

เลือกสาระเพิ่มเติมอีก  120  ชั่วโมง

-ลูกเสือ

  เนตรนารี

-แนะแนว

-ชุมนุม

-โฮมรูม

-กิจกรรมหน้าเสาธง

-กิจกรรมอื่นๆ

2.คณิตศาสตร์

120

120

120

3.วิทยาศาสตร์

120

120

120

4.สังคม  ศาสนา  และวัฒนธรรม

80

80

80

5.สุขศึกษาและพลศึกษา

80

80

80

6.ศิลปะ

80

80

80

7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี

80

160

160

8.ภาษาต่างประเทศ

80

80

80

เวลาเรียน (ชั่วโมง)

760

240

160

840

200

160

840

200

160

รวมพื้นฐาน+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน+เพิ่มเติม

760+240+160=1,160

840+200+160

840+200+160

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

1,160

1,200

1,200

 

 

 


โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย

ช่วงชั้นที่ ๓ ( ม.๑ – ม.๓ )

 

 

สาระการเรียนรู้

ม.๑

ม.๒

ม.๓

รายวิชา

จำนวนชั่วโมง

รายวิชา

จำนวนชั่วโมง

รายวิชา

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

ท ๓๑๑๐๑

๑๒๐

๓๒๑๐๒

๑๒๐

 

๓๓๑๐๓

๑๒๐

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

-

-

-

-

-

-

 


สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

          หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดสาระและมาตรฐานการเรีนรู้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดคุณภาพของผู้เรียนเมื่อเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งกำหนดไว้เฉพาะส่วนที่จำเป็นสำหรับเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพ   สำหรับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน โดยสาระและมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ภาษาไทย

สาระที่ 1 :  การอ่าน

มาตรฐาน ท 1.1 :  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาและ

สร้างวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน

สาระที่ 2 :  การเขียน

มาตรฐาน ท 2.1 :  ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว

ในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้า

  อย่างมีประสิทธิภาพ

สาระที่ 3 :  การฟัง การดู และการพูด

มาตรฐาน ท 3.1 :  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิดความรู้

สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

สาระที่ 4 :  หลักการใช้ภาษา

มาตรฐาน ท 4.1 :  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ

พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

มาตรฐาน ท 4.2:  สามารถใช้ภาษาแสวงหาความรู้ เสริมสร้างลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ

และความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ สังคม และชีวิตประจำวัน

สาระที่ 5 :  วรรณคดีและวรรณกรรม

มาตรฐาน ท 5.1 :  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น

คุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังช่วงชั้นที่ ๓

สาระที่ ๑ : การอ่าน

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑ – ม.๓ )

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑-ม.๓)

ข้อ ๑. สามารถอ่านได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วยิ่งขึ้นเข้าใจวงศัพท์กว้างขึ้นเข้าใจสำนวนและโวหารการบรรยาย การพรรณฯ อธิบาย อุปมา และสาธก สามารถใช้บริบทการอ่านสร้างความเข้าใจการอ่านและใช้แหล่งความรู้พัฒนาประสบการณ์และความรู้กว้างขวางขึ้น

ข้อ ๒. สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์เรื่องที่อ่าน ประเมินค่าทั้งข้อดีและข้อด้อยอย่างมีเหตุผลโดยใช้แผนภาพความคิด วิเคราะห์อย่างหลากหลายพัฒนาความสารถในการอ่านเล่าเรื่อง ย่อเรื่อง ถ่ายทอดความรู้ ความคิดจากการอ่านไปใช้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและใช้การอ่านในการตรวจสอบความรู้

ข้อ ๓. สามารถอ่านในใจและอ่านออกเสียงตามลักษณะคำประพันธ์ที่หลากหลายและวิเคราะห์คุณค่าด้านภาษาเนื้อหาและสังคมจำบทประพันธ์ที่มีคุณค่านำไปใช้อ้างอิงได้ เลือกอ่านหนังสือและสื่อสารสนเทศ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างกว้างขวาง ทำรายง

นมีมารยาทการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน

๑.๑ อ่านงานเขียนประเภทต่างๆแล้วอธิบายความหมายของศัพท์ สำนวน โวหาร ได้

๑.๒ สามารถจับใจความสำคัญได้

๑.๓ ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆ

๒.๑ แสดงความคิดเห็นเรื่องที่อ่าน

๒.๒ ประเมินค่าทั้งข้อดีและข้อด้อยอย่างมีเหตุผลโดยใช้แผนภาพความคิดและกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างหลากหลาย พัฒนาการอ่าน

๒.๓ สามารถเล่าเรื่องย่อ ย่อเรื่อง ถ่ายทอดความรู้ความคิดจากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต

๒.๔ สามารถใช้การอ่านในการตรวจสอบความรู้

 

๓.๑ สามารถอ่านในใจได้

๓.๒ อ่านออกเสียงตามลักษณะคำประพันธ์ที่หลากหลาย

๓.๓ สามารถวิเคราะห์คุณค่าด้านภาษาเนื้อหาและสังคม

๓.๔ ท่องจำบทประพันธ์ที่มีคุณค่านำไปใช้อ้างอิงได้

๓.๕ เลือกอ่านหนังสือและสื่อสารสนเทศ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างกว้างขวางเพื่อพัฒนาด้านความรู้และการทำงาน

๓.๖ มีมารยาทการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน

มาตรฐาน ท ๑.๑ : ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

 

สาระที่ ๒ การเขียน

มาตรฐาน ท ๒.๑ : ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสาระสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑ – ม.๓ )

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑-ม.๓)

๑.     สามารถเขียนเรียงความ ย่อความ เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น แสดงการโต้แย้ง เขียนรายงาน และเขียนเชิงสร้างสรรค์ พัฒนางานเขียน

 

 

 

 

 

 

๒.     มีมารยาทและนิสัยรักการเขียน และการศึกษาค้นคว้า รู้จักเลือกใช้ภาษา เรียบเรียงข้อความได้อย่างประณีตสนใจการศึกษาค้นคว้า รวบรวมบันทึกข้อมูล นำวิธีการของแผนภาพความคิดจัดลำดับความคิด และพัฒนางานเขียนประเภทต่างๆ

๑.๑ สามารถเขียนเรียงความ ย่อความ

๑.๒ เขียนเรียงความ เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น แสดงการโต้แย้ง เขียนรายงาน โครงงาน

๑.๓ เขียนเชิงสร้างสรรค์ พัฒนางานเขียน เช่น เขียนโฆษณา คติพจน์ คำคม คำขวัญ

๑.๔ เขียนสะกดคำ

๑.๕ กรอกรายงาน

๑.๖ เขียนเลขไทย

๒.๑ มีมารยาทในการเขียน

๒.๒ มีนิสัยรักการเขียน

๒.๓ บันทึกข้อมูลเป็น

๒.๔ นำวิธีการของแผนภาพความคิดจัดลำดับความคิด และพัฒนางานเขียนประเภทต่างๆ อย่างกว้างขวาง

๒.๕ นำเสนองาน ในรูปแบบการเขียนประเภทต่างๆ

 

 

 

 

 

สาระที่ ๓ :  การฟัง การดู และการพูด

มาตรฐาน ท ๓.๑ : สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด ความ

รู้สึกในโอกาสต่างๆอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

 

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑ – ม.๓ )

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑-ม.๓)

๑.     สามารถสรุปความจับประเด็น วิเคราะห์ วินิจฉัย ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู สังเกตการใช้น้ำเสียง กริยาท่าทางการใช้ถ้อยคำของผู้พูดและแสดงทรรศนะจากการฟังและการดู สามารถพิจารณาสื่อและรูปแบบต่างๆอย่างมีวิจารณญาณ

 

 

๒.     สามารถพูดนำเสนอความรู้ ความคิด การวิเคราะห์ และการประเมินเรื่องราวต่างๆ พูดเชิญชวนอวยพรและพูดในโอกาสต่างๆได้อย่างเหมาะสมมีเหตุผล ใช้ภาษาถูกต้องชัดเจ น่าฟัง ตามหลักการพูด มีมารยาทการฟัง การดู และการพูด

๑.๑ สามารถสรุปความจับประเด็น วิเคราะห์ วินิจฉัย ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น

๑.๒ สามารถสรุปความจับประเด็น วิเคราะห์ วินิจฉัยจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู

๑.๓ สังเกตการใช้น้ำเสียง กริยาท่าทางการใช้ถ้อยคำของผู้พูด

๑.๔ แสดงทรรศนะจากการฟังและการดู

๑.๕ สามารถพิจารณาสื่อรูปแบบต่างๆอย่างมีวิจารณญาณ

๒.๑ สามารถพูดนำเสนอเรื่องที่ฟังได้อย่างสร้างสรรค์

๒.๒ พูดเชิญชวน

๒.๓ พูดอวยพรได้

๒.๔ อวยพรและในโอกาสต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมมีเหตุผล

๒.๕ มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด

 

 


สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษา

มาตรฐาน ท ๔.๑ : เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑ – ม.๓ )

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑-ม.๓)

๑.     เข้าใจการสร้างคำไทยตามหลักเกณฑ์ของภาษา

๒.     สามารถใช้ประโยคในการสื่อสารได้ชัดเจนและสละสลวย

๓.     สามารถใช้ภาษาแสดงความคิดเห็น สร้างความเข้าใจ โน้มน้าวใจปฏิเสธ เจราจาต่อรองด้วยภาษาและกริยาท่าทางที่สุภาพ ใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้องตามฐานะของบุคคล คิดไตร่ตรองและลำดับความคิดก่อนพูดและเขียน

๔.    เข้าใจธรรมชาติของภาษาการนำคำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยมีวงศัพท์เพิ่มขึ้นตามความเจริญทางวิชาการและเทคโนโลยี

๕.    สามารถแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ กลอน และโคลง โดยแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์

๖.     สามารถร้องเล่นหรือถ่ายทอดเพลงพื้นบ้านและบทกล่อมเด็กในท้องถิ่นอย่างเห็นคุณค่า

๑.๑ เข้าใจการสร้างคำไทยตามหลักเกณฑ์ของภาษา

๒.๑ สามารถใช้ประโยคในการสื่อสารได้

 

๓.๑ ใช้ราชาศัพท์ได้ถูกต้องตามฐานะของบุคคล

 

 

 

 

 

 

๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษา

๔.๒ บอกที่มาของภาษาต่างประเทศได้

 

 

๕.๑ สามารถแต่งกาพย์และกลอนได้

 

 

 

๖.๑ สามารถร้องเล่นหรือถ่ายทอดเพลงพื้นบ้านได้

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน ท ๔.๒ : สามารถใช้ภาษาแสวงหาความรู้ เสริมสร้างลักษณะนิสัย บาคลิกภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ สังคมและชีวิตประจำวัน

 

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑ – ม.๓ )

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑-ม.๓)

๑.     สามารถใช้ทักษะทางภาษาในการแสวงหาความรู้ ระดมความคิดการประชุม การวิเคราะห์การประเมิน การทำงานและเทคโนโลยี การสื่อสารพัฒนาความรู้และในชีวิตประจำวัน

๒.     เข้าใจระดับของภาษาที่เป็นทางการและภาษาที่ไม่เป็นทางการและการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆในการพัมนาความรู้เห็นคุณค่าการใช้ตัวเลขไทย

๓.     ใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและพัฒนาบุคลิกภาพสอดคล้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม ยกย่องผู้ใช้ภาษาไทยอย่างมีคุณธรรมและวัฒนธรรม เข้าใจการใช้ภาษาของกลุ่มบุคคลในวงการต่างๆในสังคม

๑.๑ แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้

 

 

 

 

 

๒.๑ ใช้ภาษาได้ถูกต้องตามระดับของภาษา

๒.๒ เห็นคุณค่าของการใช้ตัวเลขไทย

 

 

 

 

๓.๑ ศึกษาประวัติและผลงานของนักเขียนดีเด่น

 

 

 

 

 

 

สาระที่ ๕ : วรรณคดีและวรรณกรรม

มาตรฐาน ท ๕.๑ : เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

 

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑ – ม.๓ )

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑-ม.๓)

๑.     สามารถอ่านบทกวีนิพนธ์ ประเภท กลอน โคลง กาพย์ บทละคร บทกวีร่วมสมัยและวรรณกรรมประเภท เรื่องสั้น นวนนิยาย สารคดี บันทึก บทความ พงศาวดารและสามารถเลือกอ่านได้ตรงจุดประสงค์ของการอ่าน ใช้หลักการพินิจคุณค่าทั้งด้านวรรณศิลป์ เนื้อหาและคุณค่าทางสังคมและนำไปใช้ในชีวิตจริง

 

๑.๑ สามารถอ่านบทกวีนิพนธ์ บทกวีร่วมสมัยและเลือกอ่าน ได้ตามจุดประสงค์ของการอ่าน

๑.๒ ใช้หลักการพินิจคุณค่าทั้งด้านวรรณศิลป์ เนื้อหาและคุณค่าทางสังคมและนำไปใช้ในชีวิตจริง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑

สาระที่ ๑ การอ่าน

๑.     อ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองได้รวดเร็วชัดเจนตามหลัการอ่านออกเสียงและท่องคำประพันธ์ได้และมีประสิทธิภาพ

๒.     เข้าใจวงศัพท์กว้างขึ้น

๓.     เลือกอ่านหนังสือได้ตรงตามต้องการ

๔.    ศึกษาเพิ่มเติมจากเรื่อง

๕.    แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

๖.     วิเคราะห์ประเมินค่าเรื่องที่อ่าน

๗.    ตีความจากเรื่องที่อ่าน

๘.    มารยาทในการอ่าน

๙.    มีนิสัยรักการอ่าน

สาระที่    การเขียน

๑๐.เขียนจดหมายส่วนตัว

๑๑.                        เขียนเรียงความ

๑๒.เขียนย่อความ

๑๓. เขียนรายงาน ( นักเขียน , หนังสือนอกเวลา )

๑๔.แต่ง กาพย์ ฉบัง และกาพย์สุรางคนางศ์

๑๕. เขียนตัวเลขไทยในการเรียนวิชาภาษาไทย

๑๖. มีมารยาทในการเขียน ( เขียนบันทึกและคัดลอกข้อความ)

๑๗. มีนิสัยรักการเขียน ( เขียนตามคำบอก และอื่น ๆ)

สาระที่ ๓ การฟัง , การดู ล การพูด

       ๑๘. กล่าวสุนทรพจน์ , สนทนา รายงาน อธิบายความต้องการ เล่าเรื่องได้เหมาะสม

       ๑๙. สรุปความ จับประเด็น วิเคราะห์วินิจฉัยข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและจุดประสงค์ของเรื่องที่พูด ดู ฟัง

       ๒๐. มีมารยาทในการพูด

สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษา

       ๒๑. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้างคำไทย ตามหลักเกณฑ์ของภาษาและสามารถนำไปใช้ได้

สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม

       ๒๒. เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

เวลาเรียน ๑๒๐ ชั่วโมง / ปี                                                    ๓ ชั่วโมง / สัปดาห์

 

          ศึกษาและฝึกการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด โดยอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง จากรูปแบบงานเขียนประเภทต่างๆ ทั้งท่องจำบทประพันธ์ จับใจความสำคัญ แสดงความคิดเห็นประเมินค่า อ่านในใจและเลือกอ่านหนังสือและสื่อสารสนเทศ เพื่อสารสนเทศ เพื่อพัฒนาตนด้านความรู้และการทำงาน มีนิสัยและมารยาทในการอ่าน เขียนเรียงความ ย่อความ จดหมายและงานเขียนประเภทต่างๆ เขียนเลขไทย มีมารยาทและนิสัยรักการเขียน ฟัง ดู พูด สรุปความจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ วินิจฉัยข้อคิดเห็น ข้อเท็จจริง แสดงทัศนพิจารณาสื่อรูปแบบต่างๆ จากเรื่องที่ฟังและดู พูดนำเสนอเรื่องที่ฟัง พูดเชิญชวน พูดอวยพร พูดในโอกาสต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์เหมาะสม มีเหตุผลใช้ภาษาถูกต้องชักเจน มีมารยาท การฟัง การดู และการพูด ศึกษาเข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษา แสวงหาความรู้ ระดมความคิด การประชุมพิจารณาคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม อย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดหน่วยการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

หน่วยการเรียนรู้    หน่วย                                                     จำนวน ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี

 

หน่วยการเรียนรู้

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

เวลา ( ชั่วโมง ) 

การอ่าน

การเขียน

การฟัง – ดูและพูด

หลักการใช้ภาษา

วรรณคดีและวรรณกรรม

๗๐

๒๕

๑๕

๒๐

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

จำนวน ๑ หน่วย                                                                                  เวลา  ๗๐ ชั่วโมง

 

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

การอ่าน

๑.     มีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการอ่าน

๒.     อ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรองได้ คล่องแคล่วรวดเร็วชัดเจนตามหลักการอ่านและท่องคำประพันธ์

๓.     เลือกอ่านหนังสือได้ตรงตามต้องการ

๔.    แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้

๕.    วิเคราะห์ประเมินค่าเรื่องที่อ่านได้

๖.     มีมารยาทและนิสัยรักการอ่าน

๑. หลักการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทย

๒. หลักการอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง

๓. อ่านวรรณคดีและวรรณกรรมประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

จำนวน ๑ หน่วย                                                                                  เวลา  ๒๕ ชั่วโมง

 

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

การเขียน

๑.     เขียนเรียงความ ย่อความ จดหมายและเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.     เขียนรายงาย

๓.     เขียนคัดลอกข้อความ

๔.    เขียนตามคำบอก

๕.    เขียนจดบันทึก

๖.     เขียนคำประพันธ์

๗.    เขียนตัวเลขไทย

๘.    มีมารยาทในการเขียน

๙.    มีนิสัยรักการเขียน

หลักการเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆและเขียนเรื่องราวจากผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตั้งแต่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่เก้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

จำนวน ๑ หน่วย                                                                                  เวลา  ๑๕ ชั่วโมง

 

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

การฟัง การดูและการพูด

๑.     สรุปความจับประเด็น วิเคราะห์ วินิจฉัยข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู

๒.     กล่าวสุนทรพจน์ สนทนา รายงาน อธิบาย ความต้องการเล่าเรื่องได้เหมาะสมและมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

๑. มารยาทในการฟังการดูและการพูด

๒. ฟัง ดูหรือพูด คำอธิบาย สารคดี บทละครเรื่องสั้น ชีวประวัติ นิทาน

นิยาย บทร้อยกรอง บทความ รายงาน สุนทรพจน์ เล่าเรื่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

จำนวน ๑ หน่วย                                                                                  เวลา  ๒๐ ชั่วโมง

 

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

หลักการใช้ภาษา

มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้างคำไทยตามหลักเกณฑ์ของภาษาและสามารถนำไปใช้ได้

๑. เสียงในภาษาไทย

๒. อักษรไทยและหลักการเขียนอักษร

๓. ไตรยางค์และการผันอักษร

๔. การจำแนกคำในภาษาไทย

๕. การใช้ประโยคเพื่อการสื่อสาร

๖. พจนานุกรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

จำนวน ๑ หน่วย                                                                                  เวลา  - ชั่วโมง

 

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

วรรณคดีและวรรณกรรม

ปรากฏอยู่ในผลการเรียนรู้หน่วยที่ ๑

๑. ความสนุกในวัดเบญจมบพิตร

๒. สัตวาภิธาน

๓. นิดๆหน่อยๆ

๔. บทละครรำเรื่องพระร่วง

๕.พระยาพิชัยดาบหัก

๖. นิราศเมือง

แกลง

๗.ไขภาษา

๘. รามเกียรติ์

๙. ผู้ชนะสิบทิศ

๑๐. คุณค่าพฤกษาชาติ

๑๑. แม่ศรีเรือน

         ฯลฯ

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพความคิดหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

การอ่าน

อ่านร้อยกรอง

หลักการอ่าน

อ่านในใจ

 

 

 

อ่านออกเสียง

อ่านร้อยแก้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แผนภาพความคิดหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

เขียนคำประพันธ์

ย่อความ

เรียงความ

รายงาน

เขียนตามคำบอก

คัดลอกข้อความ

ตัวเลขไทย

จดหมาย

จดบันทึก

 

การเขียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แผนภาพความคิดหน่วยการเรียนรู้ที่ ๓

ชีวประวัติ

 

 

 

การฟัง

การดู

การพูด

บทร้อยกรอง

คำอธิบาย

เล่าเรื่อง  

นิทาน

นิยาย

บทละคร

เรื่องสั้น

บทความ

สุนทรพจน์

รายงาน

สารคดี

สนทนา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แผนภาพความคิดหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

 

หลักการใช้ภาษา

อักษรไทยและหลักการเขียนอักษร

การใช้พจนานุกรม

ไตรยางค์และการผันอักษร

เสียงในภาษา

การใช้ประโยคเพื่อการสื่อสาร

การจำแนกคำในภาษาไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แผนการจัดการเรียนรู้

ชื่อหน่วยการเรียนที่ ๑  การอ่าน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                                              เวลาการสอน ๗๐ ชั่วโมง

๑.    ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

การอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา และการสร้างวิสัยทัศน์ ในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

๒.    สาระการเรียนรู้

หลักการอ่าน อ่านในใจ  อ่านออกเสียง  อ่านร้อยแก้ว  อ่านร้อยกรอง

๓.    การจัดการเรียนรู้

๑.     สร้างความตระหนัก

๒.     สร้างความเข้าใจ

๓.     กระบวนการเรียนภาษา

๔.    กระบวนการปฏิบัติ

๕.    กระบวนการสร้างเจตคติ

๔.    สื่อและแหล่งการเรียนรู้

๑.     หนังสือทักษสัมพันธ์ เล่ม ๑

๒.     หลักการใช้ภาษาไทย เล่ม ๑

๓.     ใบความรู้

๔.    ใบงาน

๕.    แบบทดสอบ

๖.     ห้องสมุด

๗.    หนังสือเสริมการอ่าน ๔ เรื่อง

๕.    แนวทางการวัด

๑.     แบบบันทึก ๕๐ % ขึ้นไป

๒.     แบบสังเกตมีคะแนนคุณภาพ ๕ ระดับ

๓.     ผลงานหนึ่งชิ้นงานคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

๔.    แบบทดสอบผ่าน ๕๐%

๕.  แฟ้มสะสมงานคะแนนตามคุณภาพ

แผนจัดการเรียนรู้ที่ ๒  การเขียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                                              เวลาการสอน ๒๕ ชั่วโมง

๑.    ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เรียงความ ย่อความ จดหมาย และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.     สาระการเรียนรู้

เรียงความ ย่อความ จดหมาย รายงาน เขียนตัวเลขไทย เขียนคำประพันธ์ เขียนคัดลอกข้อความ เขียนบันทึก เขียนตามคำบอก

๓.     การจัดการเรียนรู้

๑.     สร้างความตระหนัก

๒.    สร้างความรู้ความเข้าใจ

๓.    กระบวนการเรียนภาษา

๔.    กระบวนการปฏิบัติ

๕.    กระบวนการเจตคติ

๔.    สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

๑.     สื่อและแหล่งเรียนรู้

๒.     ใบความรู้

๓.     ใบงาน

๔.    แบบทดสอบ

๕.    ห้องสมุด

๕.    แนวทางการวัด

๑.     แบบบันทึก

๒.     สังเกต

๓.     ตรวจผลงาน

๔.    แบบทดสอบ

๕.    แฟ้มสะสมผลงาน

 

 

 

 

แผนจัดการเรียนรู้ที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                                              เวลาการสอน ๑๕ ชั่วโมง

๑.    ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ

๒.    สาระการเรียนรู้

มารยาทในการฟัง การดู การพูด สารคดี คำบรรยาย เรื่องสั้น บทละคร ชีวประวัติ บทร้อยกรอง นิทาน นิยาย บทความ สุนทรพจน์ รายงานและเล่าเรื่อง

๓.    การจัดการเรียนรู้

๑.     สร้างความตระหนัก

๒.    สร้างความรู้ความเข้าใจ

๓.    กระบวนการเรียนภาษา

๔.    กระบวนการปฏิบัติ

๕.   กระบวนการเจตคติ

๔.    สื่อและแหล่งการเรียนรู้

๑.     หนังสือทักษสัมพันธ์  เล่ม ๑

๒.     สื่อทางโทรทัศน์  เทคโนโลยี

๓.     ห้องสมุด

๔.    ใบความรู้

๕.    ใบงาน

๖.     แบบทดสอบ

๗.    หนังสือพิมพ์ วารสาร และอื่นๆ

๕.    แนวทางการวัด

๑.     แบบบันทึก ๕๐ % ขึ้นไป

๒.     แบบสังเกตมีคะแนนคุณภาพ ๕ ระดับ

๓.     ผลงานหนึ่งชิ้นงานคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

๔.    แบบทดสอบผ่าน ๕๐%

๕.    แฟ้มสะสมงานคะแนนตามคุณภาพ

 

แผนจัดการเรียนรู้ ที่ ๔  หลักการใช้ภาษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                                                    เวลาการสอน  ๒๐  ชั่วโมง

๑.    ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้างคำไทยตามหลักเกณฑ์ของภาษาและสามารถนำไปใช้ได้ถูกต้อง

๒.    สาระการเรียนรู้

๑. เสียงในภาษา                                      ๒. อักษรไทยและหลักการเขียนอักษร

๓. ไตรยางศ์และการผันอักษร             ๔.  การจำแนกคำในภาษาไทย

๕. การใช้ประโยคเพื่อการสื่อสาร                   ๖. การใช้พจนานุกรม

๓.    การจัดการเรียนรู้

๑.     สร้างความตระหนัก

๒.     สร้างความรู้ความเข้าใจ

๓.     การเขียนภาษา

๔.    สร้างเจตคติ

๕.    สร้างความคิดรวบยอด

๔.    สื่อและแหล่งการเรียนรู้

๑.     หนังสือหลักการใช้ภาษาไทย

๒.     ใบความรู้

๓.     ใบงาน

๔.    แบบทดสอบ

๕.    ห้องสมุด

๖.     หนังสือพิมพ์ วารสาร และอื่นๆ

๕.    แนวการวัด

๑.     แบบบันทึก ๕๐ % ขึ้นไป

๒.     แบบสังเกตมีคะแนนคุณภาพ ๕ ระดับ

๓.     ผลงานหนึ่งชิ้นงานคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

๔.    แบบทดสอบผ่าน ๕๐%

๕.    แฟ้มสะสมงานคะแนนตามคุณภาพ

 

 

โดย Duplex

 

กลับไปที่ www.oknation.net