วันที่ จันทร์ กุมภาพันธ์ 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แนวข้อสอบ ป.๖ วิชาพุทธศาสนา


แนวข้อสอบ

1. ศาสนาใดเป็นศาสนาประจำชาติไทย

        ก. ศาสนาพุทธ

        ข. ศาสนาคริสต์

        ค. ศาสนาอิสลาม

        ง. ศาสนาพราหมณ์

2. คนไทยส่วนมากนับถือศาสนาอะไร

        ก. ศาสนาพุทธ

        ข. ศาสนาคริสต์

        ค. ศาสนาอิสลาม

        ง. ศาสนาพราหมณ์

3. วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยเกี่ยวข้องกับศาสนาใด

        ก. ศาสนาพุทธ

        ข. ศาสนาคริสต์

        ค. ศาสนาอิสลาม

        ง. ศาสนาพราหมณ์

4. ใครเป็นผู้ก่อตั้งพระพุทธศาสนา

        ก. พระพุทธเจ้า

        ข. พระปัจเจกพระพุทธเจ้า

        ค. พระเจ้าจักรพรรดิ

        ง. พุทธบริษัท 4 (ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา)

5. ใครคือพระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ

        ก. พระเจ้าโทโตทนะ

        ข. พระเจ้าสุกโกทนะ

        ค. พระเจ้าสุทโธทนะ

        ง. พระเจ้าสุปปะพุทธะ

6. ข้อใดจัดเป็นเทวทูต  4

        ก. เกิด  แก่  เจ็บ  ตาย

        ข. คนแก่  คนเจ็บ  คนตาย  สมณะ

        ค. รัก  โลภ  โกรธ  หลง

        ง. จิต  เจตสิก  รูป  นิพพาน

 

7. เหตุใดเจ้าชายสิทธัตถะจึงตัดสินพระทัยออกบรรพชา

        ก. เบื่อการครองเรือน

        ข. เบื่อการปกครองแผ่นดิน

        ค. เบื่อนางสนมในพระราชวัง

        ง. เพื่อแสวงหาทางดับทุกข์

8. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร

        ก. ทุกข์  สมุทัย  นิโรธ  มรรค

        ข. ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  วิมังสา

        ค. เมตตา  กรุณา มุทิตา  อุเบกขา

        ง. สัจจะ  ทมะ  ขันติ  จาคะ

9. ใครเป็นปัจฉิมสาวก

        ก. อานนท์

        ข. สัญชัย

        ค. สุภัททะ

        ง. กัสสปะ

10. ข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่า  “ดับขันธปรินิพพาน”

        ก. เกิด

        ข. แก่

        ค. เจ็บ

        ง. ตาย

11. ข้อใดจัดอยู่ในสังเวชนียสถาน

        ก. สถานที่ประสูติ  สถานที่บรรทม  สถานที่ประทับ

        ข. สถานที่ประสูติ  สถานที่บรรทม  สถานที่ตรัสรู้

        ค. สถานที่ประสูติ  สถานที่ประทับ  สถานที่ปรินิพพาน

        ง. สถานที่ประสูติ  สถานที่ตรัสรู้  สถานที่แสดงธรรมจักร  สถานที่ปรินิพพาน

12. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน  ณ เมืองใด

        ก. เมืองกุสินารา

        ข. เมืองสาวัตถี

        ค. เมืองราชคฤห์

        ง. เมืองกบิลพัสดุ์

13. ใครเป็นประธานสงฆ์ในการจัดพิธีถวายพระเพลิงพุทธสรีระ

        ก. พระอานนท์

        ข. พระอนุรุทธะ

        ค. พระมหากัสสปะ

        ง. พระอัญญาโกณฑัญญะ

14. ใครเป็นผู้ที่ทำหน้าที่แจกพุทธสารีริกธาตุ

        ก. อสิตดาบส

        ข. กาฬเทวินดาบส

        ค. ราธะพราหมณ์

        ง. โทณพราหมณ์

15. พระบรมสารีริกธาตุถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วน

        ก. 5  ส่วน

        ข. 6  ส่วน

        ค. 7  ส่วน

        ง. 8  ส่วน

16. ข้อใดจัดเป็นแก้วอันประเสริฐของชาวพุทธ

        ก. โอวาท  3

        ข. ไตรสิขา

        ค. เบญจศีล

        ง. พระรัตนตรัย

17. คำขึ้นต้นว่า  อรหํ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ภควา  เป็นคำบูชาใคร

        ก. พระพุทธ

        ข. พระธรรม

        ค. พระสงฆ์

        ง. พระอรหันต์

18. ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระวินัย  หมายถึงใคร

        ก. พระพุทธ

        ข. พระธรรม

        ค. พระสงฆ์

        ง. อุบาสก  อุบาสิกา

19. คำขึ้นต้นว่า  สุปฏิปนฺโน  ภควโต  เป็นคำบูชาคุณของใคร

        ก. พระพุทธ

        ข. พระธรรม

        ค. พระสงฆ์

        ง. พราหมณ์

20. ศีล  สมาธิ  ปัญญา  รวมเรียกว่าอะไร

        ก. ไตรรัตน์

        ข. ไตรสิกขา

        ค. ไตรลักษณ์

        ง. ไตรภูมิพระร่วง

21. ผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบาน” หมายถึงใคร

        ก. พระพุทธเจ้า

        ข. พระธรรม

        ค. พระสงฆ์

        ง. พระอรหันต์

22. “เนื้อนาบุญของโลก” หมายถึงข้อใด

        ก. พระพุทธ

        ข. พระธรรม

        ค. พระสงฆ์

        ง. สมณะชีพราหมณ์

23. “การรักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย”เป็นคุณลักษณะของข้อใด

        ก. ศีล

        ข. สมาธิ

        ค. ปัญญา

        ง.สติสัมปชัญญะ

24. “โอวาท  3” เป็นโอวาทของใคร

        ก. พระสงฆ์

        ข. พระมหากษัตริย์

        ค. พระพุทธเจ้า

        ง. พระปัจเจกพุทธเจ้า

25. คัมภีร์หลักของพระพุทธศาสนา  เรียกว่าอะไร

        ก. ไบเบิล

        ข. ไตรเพท

        ค. อัลกุรอาน

        ง. พระไตรปิฎก

26. พระสุตตันตปิฎก  เป็นปิฎกว่าด้วยเรื่องอะไร

        ก. พระสูตร

        ข. พระวินัย

        ค. พระอภิธรรม

        ง. จารีตประเพณี

27. พระวินัยปิฎก  เป็นปิฎกว่าด้วยเรื่องอะไร

        ก. ศีล

        ข. พระสูตร

        ค. ธรรมะชั้นสูง

28. พระไตรปิฎกแบ่งออกเป็นกี่หมวด

        ก. 2  หมวด

        ข. 3  หมวด

        ค. 4  หมวด

        ง. 5  หมวด

29. คำว่า “ยถาวาที  ตถาการี” แปลว่าอะไร

        ก. คนได้เกียรติ  ด้วยสัจจะ

        ข. ทำดีได้ดี  ทำชั่วได้ชั่ว

        ค. ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า

        ง. พูดเช่นไร  ทำเช่นนั้น

30. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า “ตัณหา”

        ก. ความพอใจ

        ข. ความชอบใจ

        ค. ความยินดี

        ง. ความทะยานอยาก

31. ข้อใดเรียกว่าโอวาท  3

        ก. ศีล  สมาธิ  ปัญญา

        ข. พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์

        ค. โลภ  โกรธ  หลง

        ง. เว้นชั่ว  ทำดี  ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

32. โอวาท  3  เรียกอีกอย่างว่าอะไร

        ก. หัวใจเศรษฐี

        ข. หัวใจนักปราชญ์

        ค. หัวใจนักเรียน

        ง. หัวใจพระพุทธศาสนา

33. วันใดเกี่ยวข้องกับพระรัตนตรัย

        ก. วันมาฆบูชา

        ข. วันวิสาขบูชา

        ค. วันอาสาฬหบูชา

        ง. วันเข้าพรรษา

34. วันใดเกี่ยวข้องกับโอวาท  3

        ก. วันมาฆบูชา

        ข. วันวิสาขบูชา

        ค. วันเข้าพรรษา

        ง. วันอาสาฬหบูชา 

35. พระวินัย  พระสูตร  พระอภิธรรม  รวมเรียกว่าอะไร

        ก. ไตรรัตน์

        ข. ไตรสิกขา

        ค. ไตรเทพ

        ง. พระไตรปิฎก

36. ใครเป็นผู้บวชให้พระราธะ

        ก. พระสารีบุตร

        ข. พระอานนท์

        ค. พระมหากัสสปะ

        ง. พระมหาโมคคัลลานะ

37. พระสารีบุตรได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศด้านใด

        ก. มีความอดทน

        ข. มีความซื่อสัตย์

        ค. มีความอดทน

        ง. มีความเสียสละ

38. พระราธะได้รับการยกย่องจากพระสารีบุตรว่าเป็นผู้เลิศด้านใด

        ก. มีความขยัน

        ข. มีความอดทน

        ค. มีความถ่อมตน

        ง. มีความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย

39. พระราธะได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระประเภทใด

        ก. มีความขยัน

        ข. มีปฏิภาณ

        ค. มีความอดทน

        ง. มีความเสียสละ

40. สรณคมน์  หมายถึงอะไร

        ก. ศีล  สมาธิ  ปัญญา

        ข. โลภ  โกรธ  หลง 

        ค. ทาน  ศีล  ภาวนา

        ง. พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์

41. ชาดก  หมายถึงอะไร

        ก. เรื่องเล่าในอดีต

        ข. เรื่องเล่าต่อๆกันมา

        ค. นิทานท้องถิ่นในอดีต

        ง. เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าที่ทรงถือกำเนิดในชาติต่างๆ

42. คติธรรมที่ว่า  “เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร” ได้จากชาดกเรื่องใด

        ก. วัณณุปถชาดก

        ข. สัพพทาฐิชาดก

        ค. สุวรรณสามชาดก

        ง. ทีฆีติโกสลชาดก

43. คติธรรมที่ว่า “ผู้มักใหญ่ใฝ่สูงเกินตัวย่อมพินาศ”ได้จากชาดกเรื่องใด

        ก. วัณณุปถชาดก

        ข. สัพพทาฐิชาดก

        ค. สุวรรณสามชาดก

        ง. ทีฆีติโกสลชาดก

44. ทีฆาวุกุมาร  ในเรื่อง  “ทีฆีติโกสลชาดก”เป็นโอรสของใคร

        ก. พระเจ้าพิมพิสาร

        ข. พระเจ้าสุทโธทนะ

        ค. พระเจ้าพรหมทัต

        ง. พระเจ้าทีฆีติโกสล

45. ข้อใดหมายถึงสถานที่ประหารชีวิต

        ก. ตะแลงแกง

        ข. ตะเบ็งบาน

        ค. ตะลิงปลิง

        ง. ตะล่อมป้อม

46. พระราธะสมัยเป็นพราหมณ์อาศัยอยู่กับพระภิกษุสงฆ์ในวัดใด

        ก. เวฬุวนาราม

        ข. พระวิหารเชตวัน

        ค. พระวิหารเวฬุการาม

        ง. พระวิหารโพธิยาราม

47. เหตุใดพระราธะสมัยเป็นพราหมณ์ร่างกายจึงซูบซีดผิวพรรณไม่ผ่องใส

        ก. เพราะคิดถึงภรรยา

        ข. เพราะคิดถึงบ้านเกิด

        ค. เพราะคิดถึงบุตรธิดา

        ง. เพราะอยากจะบวช

48. เพราะเหตุใดพระสารีบุตรจึงบวชให้พระราธะ

        ก. เพราะพระพุทธเจ้าสั่ง

        ข. เพราะมีความสงสาร

        ค. เพราะพระภิกษุสงฆ์ขอร้อง

        ง. เพราะนึกถึงอาหารทัพพีหนึ่งที่ราธะเคยใส่บาตรท่าน

19. คำว่า  สัทธิวิหาริก  มีความหมายตรงกับข้อใด

        ก. ลูกศิษย์

        ข. ลูกกำพร้า

        ค. ลูกเลี้ยง

        ง. ลูกเจ้านาย

50. คำว่า  สัตบุรุษ มีความหมายตรงกับข้อใด

        ก. คนดี

        ข. คนเลว

        ค. คนพาล

        ง. คนอกตัญญู

51. วัดโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

        ก. 2  ประเภท

        ข. 3  ประเภท

        ค. 4  ประเภท

        ง. 5  ประเภท

52. วัดที่ได้รับอนุญาตถูกต้องและมีการฝังลูกนิมิตแล้ว  เรียกว่าอะไร

        ก. สำนักสงฆ์

        ข. อารามสงฆ์

        ค. เขตสังฆาวาส

        ง. วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา

53. ที่อยู่อาศัยของพระภิกษุ  คือที่ใด

        ก. วิหาร

        ข. เจดีย์

        ค. โบสถ์

        ง. กุฎิ

54. ผู้ชายที่มีอายุครบ  20  ปีบริบูรณ์จะต้องบวชเป็นพระเรียกว่าอะไร

        ก. บรรพชา

        ข. อุปสมบท

        ค. บวชพราหมณ์

        ง. บวชตามประเพณี

55. กิจกรรมประเภทใดกำหนดเพศของผู้เข้าร่วม

        ก. การเข้าค่ายคุณธรรม

        ข. การเข้าค่ายจริยธรรม

        ค. การรักษาศีลอุโบสถ

        ง. การบรรพชาภาคฤดูร้อน

56. การประกาศตนว่าเป็นผู้รับนับถือพระพุทธศาสนาเรียกว่าอะไร

        ก. การบรรพชา

        ข. การอุปสมบท

        ค. การแสดงตนเป็นชาวพุทธ

        ง. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

57. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  นิยมนิมนต์พระภิกษุอย่างน้อยกี่รูป

        ก. 2  รูป

        ข. 3  รูป

        ค. 4  รูป

        ง. 5  รูป

58. ข้อใดจัดเป็นวัตถุอนามาส

        ก. เงินทอง

        ข. ยารักษาโรค

        ค. อาหารบิณฑบาต

        ง. อาหารยามวิกาล

59. ใครเป็นผู้รับพระพุทธศาสนามาเป็นศาสนาประจำชาติไทย

        ก. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

        ข. พระนเรศวรมหาราช

        ค. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

        ง. พระเจ้าตากสินมหาราช

60. สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส  เป็นพระสังฆราชองค์ที่เท่าใดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

        ก. องค์ที่  5

        ข. องค์ที่ 6

        ค. องค์ที่ 7

        ง. องค์ที่ 8

61. วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา  คือวัดอะไร

        ก. วัดเชตวันมหาวิหาร

        ข. วัดเวฬุวันมหาวิหาร

        ค. วัดจันทรารามมหาวิหาร

        ง. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

62. สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา  คือใคร

        ก. สามเณรราหุล

        ข. สามเณรบัณฑิต

        ค. สามเณรสังกิจจะ

        ง. สามเณรกัจจายนะ

63. พระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาคือใคร

        ก. พระสารีบุตร

        ข. พระมหากัสสปะ

        ค. พระมหาโมคคัลลานะ

        ง. พระอัญญาโกณฑัญญะ

64. ใครเป็นอุบาสกอุบาสิกาคนแรกที่แสดงตนยอมรับนับถือพระรัตนตรัย

        ก. บิดามารดาของพระยส

        ข. บิดามารดาของพระสารีบุตร

        ค. บิดามารดาของพระมหากัสสปะ

        ง. บิดามารดาของพระมหาโมคคัลลานะ

65. พระพุทธศาสนาเกิดขึ้น    ที่ใด

        ก. ประเทศไทย

        ข. ประเทศพม่า

        ค. ประเทศอาหรับ

        ง. ประเทศอินเดีย

66. นักเรียนควรใช้สติเวลาใด

        ก. เวลายืน

        ข. เวลานั่ง

        ค. เวลาเดิน

        ง. ทุกเวลา

67. ข้อใดเป็นความหมายของสติ

        ก. ระลึกได้

        ข. รอบรู้

        ค. รู้ชอบ

        ง. รู้ตัวเสมอ

68. ข้อใดเป็นความหมายของสัมปชัญญะ

        ก. รู้รอบ

        ข. รอบรู้

        ค. รู้แจ้ง

        ง. รู้ตัวเสมอ

69. คำโบราณที่ว่า “ก่อนจะทำอะไรลงไปให้นับหนึ่งถึงสิบก่อน”หมายความว่าอย่างไร

        ก. ให้ใช้สติ

        ข. ให้ใช้ขันติ

        ค. ให้ใช้สมาธิ

        ง. ให้ใช้ปัญญา

70. การทำอะไรก็ตามที่ขาดสติยั้งคิดจะเกิดผลอย่างไร

        ก. งานเสร็จรวดเร็ว

        ข. งานเสร็จเรียบร้อย

        ค. งานเสร็จตามกำหนด

        ง. งานล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จ

71. สมาธิ  เกี่ยวข้องกับอะไร

        ก. กาย

        ข. วาจา

        ค. ใจ

        ง. ข้อ  ก.  และ  ข.

72. ชาวพุทธนิยมฝึกสมาธิท่าใดมากที่สุด

        ก. ท่ายืน

        ข. ท่านั่ง

        ค. ท่าเดิน

        ง. ท่านอน

73. ข้อใดเป็นความหมายของสมาธิ

        ก. จิตตั้งมั่น

        ข. จิตเรรวน

        ค. จิตกังวล

        ง. จิตเหม่อลอย

74. การสวดมนต์ก่อนนอน  มีผลดีอย่างไร

        ก. ทำให้หลับสบาย

        ข. ทำให้ฝันดีตลอด

        ค. ทำให้ฝันดีแต่สิ่งที่ดีๆ

        ง. ทำให้ฝันเห็นเลขเด็ด

75. การสวดมนต์ก่อนเรียน  มีผลดีอย่างไร

        ก. มีสมาธิในการเรียน

        ข. ตัดความกังวลต่างๆได้

        ค. พระเจ้าจะช่วยให้เรียนเก่ง

        ง. ข้อ ก. และ ข.

76. การจำสิ่งต่างๆ ได้อย่างแม่นยำเป็นคุณลักษณะของข้อใด

        ก. สติ

        ข. สมาธิ

        ค. ปัญญา

        ง. สัมปชัญญะ

77. ไม่ว่าทำหรือพูดอะไรก็ตาม  จะรู้ตัวอยู่เสมอเป็นคุณลักษณะของข้อใด

        ก. สติ

        ข. สมาธิ

        ค. ปัญญา

        ง. สัมปชัญญะ

78. เวลาคัดไทย  นักเรียนคัดได้อย่างสวยงามและไม่ผิดพลาด เป็นคุณลักษณะของข้อใด

        ก. สติ

        ข. สมาธิ

        ค. ปัญญา

        ง. สัมปชัญญะ

79. โบราณท่านว่า “เวลามีปัญหาอุปสรรคอะไรให้เรานับหนึ่งถึงสิบก่อน”นั่นหมายความว่าอะไร

        ก. ให้เราตั้งสติ

        ข. ให้เรามีสมาธิ

        ค. ให้เรามีปัญญา

        ง. ให้เรามีสัมปชัญญะ

80. ผู้เรียนได้ดีและเข้าใจบทเรียนในขณะที่ครูสอนได้อย่างดี  เป็นคุณลักษณะของข้อใด

        ก. สติ

        ข. สมาธิ

        ค. ปัญญา

        ง. สัมปชัญญะ

81. วันใดตรงกับวันคล้ายวันประสูติ  วันตรัสรู้และวันปรินิพพาน

        ก. วันวิสาขบูชา

        ข. วันอัฏฐมีบูชา

        ค. วันมาฆบูชา

        ง. วันอาสาฬหบูชา

82. วันใดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์

        ก. วันวิสาขบูชา

        ข. วันอัฏฐมีบูชา

        ค. วันมาฆบูชา

        ง. วันอาสาฬหบูชา

83. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาในวันใด

        ก. วันวิสาขบูชา

        ข. วันอัฏฐมีบูชา

        ค. วันมาฆบูชา

        ง. วันอาสาฬหบูชา

84. วันใดตรงกับวันถวายพระเพลิงพุทธสรีระ

        ก. วันวิสาขบูชา

        ข. วันอัฏฐมีบูชา

        ค. วันมาฆบูชา

        ง. วันอาสาฬหบูชา

85. ศีลข้อใดที่ชาวพุทธควรรักษาเป็นประจำ

        ก. ศีล  5

        ข. ศีล  8

        ค. ศีล  10

        ง. ศีล  227

86. คำว่า  “อาราธนา” มีความหมายว่าอย่างไร

        ก. ขอ

        ข. ให้

        ค. ต้องการ

        ง. เชื้อเชิญ

87. อาราธนาธรรม  นิยมใช้เมื่อใด

        ก. ก่อนรับศีล

        ข. ก่อนพระสวด

        ค. ก่อนพระแสดงธรรม

        ง. ก่อนพระสวดให้พร

88.  ข้อใดจัดเป็นงานมงคล

        ก. ทำบุญ  7  วัน

        ข. ทำบุญ  50  วัน

        ค. ทำบุญ  100  วัน

        ง. ทำบุญครบรอบ  20  ปีวันแต่งงาน

89. ข้อใดจัดเป็นงานอวมงคล

        ก. ทำบุญวันเกิด

        ข. ทำบุญขึ้นบ้านใหม่

        ค. ทำบุญวันขึ้นปีใหม่

        ง. ทำบุญ  100  วัน

 

โดย Duplex

 

กลับไปที่ www.oknation.net