วันที่ เสาร์ มีนาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ชุมชนโพธิ กับการร่วมมือของ อบต.


องค์กรที่เป็นทางการ แห่งบ้านโพธิออก

อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณบ้านโพธิ์ออก โดยหน้าที่ของ อบต. มีความรับผิดชอบคือ การจัดให้หมู่บ้านมีความเป็นระบบ ซึ่ง อบต. เองก็ได้มีการจัดทำประวัติทะเบียนราษฎรเกี่ยวกับประชากรในตำบล โดยข้อมูลที่ได้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการสำรวจประชากร รายได้

         

 แบ่งหน้าที่ออกเป็นดังนี้ / ความรับผิดชอบ

        

          -การปฏิบัติหน้าที่ตามที่ทางราชการมอบหมาย คือ การจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็น คือ มีเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอ และที่สำคัญคือการนำคนภายในตำบลโพธิ์ใหญ่ เข้ามาทำหน้าที่ในการพัฒนาหมู่บ้าน

         

          -ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

          -มีกิจกรรมที่ทำร่วมกับคนในชุมชน เช่น กีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

          -จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก คือ การรักษาความสะอาดของถนน

          -มีการสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน

          -ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

          -จัดให้มีตลาด

          -การให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างภายในตำบล

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

ในหมู่บ้านโพธิ์ออกนั้นถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่แยกจากหมู่บ้านโพธิ์ตกเพื่อสะดวกในการปกครอง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทสำคัญในการเป็นสถานที่เชื่อมความสัมพันธ์ของทุกองค์กรในหมู่บ้าน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ปัจจุบันที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนอกจากเป็นแหล่งประชุมรวมกันของชาวบ้าน เมื่อครั้งที่มีเรื่องราวที่ต้องการแสดงความคิดเห็นร่วมกันของชาวบ้านแล้ว ยังเป็นสถานที่ในการทำการผลิตเห็ดอันเป็นหนึ่งในวิสาหกิจชุมชน

      

    เนื่องจากพื้นที่ในหมู่บ้านไม่เอื้อต่อการก่อตั้งสหกรณ์ และไม่มีการสร้างวิสาหกิจที่เป็นรูปธรรมเท่าไหร่นัก ทำให้พื้นที่ทำการผู้ใหญ่บ้านต้องรับบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ทำให้ชาวบ้านได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นและความเคลื่อนไหวต่อหมู่บ้านเป็นอย่างดี สร้างการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง

คณะกรรมการหมู่บ้าน

    

      ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการดำเนินงานและเป็นผู้นำในการปฏิบัติ เมื่อมีโครงการหรือการรณรงค์ขึ้นในหมู่บ้าน และมีหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้านให้เป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้อง และเหมาะสมที่สุด ตลอดถึงการสร้างความความร่วมมือให้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน

โรงเรียน

     

     เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความสำคัญกับชุมชนบ้านโพธิ์ออก เป็นแหล่งการศึกษาให้ความรู้กับบุตรหลาน โดยมีตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีบุตรหลานของชุมชนละแวกตำบลโพธิ์จะมาเรียน โดยตั้งอยู่ที่บ้านร่องก่อ หลังจากจบการศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้ก็มีการไปเรียนที่ในเมือง นอกจากนี้กิจกรรมที่ทำร่วมกันคือ การสร้างความสามัคคีภายในชุมชน เช่น การแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนโดยที่มีคนในชุมชนเข้ามาร่วมด้วย ถือเป็นการสร้างความรัก สามัคคี และเป็นการให้วัยรุ่นในหมู่บ้านห่างไกลจากยาเสพติด  นอกจากนี้ในช่วงเวลาเช้าทางโรงเรียนก็มีการให้ความรู้โดยการเปิดข่าว ถือเป็นการกระจายความรู้ให้ชาวบ้านก่อนออกไปทำงาน

วัด

    

      มีวัดเดียวที่รวมทั้งบ้านโพธิ์ออก-ตก และบ้านลิ้นไม้ โดยจะเป็นศูนย์รวมคือ มีสำนึกร่วมกันในการทำบุญในวันพระ วัดสร้างขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกให้มีความรักใคร่ปรองดองกันและการถ่ายทอดให้อนุชนรู้จักการใช้ชีวิตตามแนวทางของพุทธศาสนา เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ของคนในชุมชน และเป็นสถานที่ประกอบพิธีประเพณี และวัฒนธรรม

    

      ในปัจจุบันสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนแต่ก่อน เพราะสังคมที่มีการแข่งขันกันสูง เกิดความเครียดในการทำงาน  ดังนั้นวัดจึงเป็นสถานที่หนึ่งที่สามารถเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจได้ดีของคนในชุมชน

 

สำหรับการบริหารงานที่ไปลงพื้นที่ก็ได้รับความร่วมมือที่ดีจาก อบต. ที่ให้ข้อมูลและผู้ใหย่บ้านที่อุตส่าให้ข้อมูลและแนะนำสถานที่ต่างๆมากมายของหมู่บ้าน

ตลอดช่วงเวลาที่ไปหมู่บ้านนี้ แม้ว่าจะมีทั้งที่ให้ข้อมูลและบางครั้งก็อาจสับสนเอง แต่ที่เห็นและมีลักษณะเด่นมากคือ ชาวบ้านที่ว่างจากการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นทำไร่ ทำสวน พวกเขาก็จะมาพัฒนาวัด

วัดนี้เป็นส่วนที่สามารถเชื่อมคนทั้งบ้านโพธิออก บ้านโพธิตก และบ้านร่องก่อ

ได้เป็นอย่างดี

โดย พิมพ์ระพัฒน์

 

กลับไปที่ www.oknation.net