วันที่ พฤหัสบดี มีนาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรอง


เรียนเพื่อนชาวบล็อกทุกท่านครับ

       วันนี้ผมขอเสนอผลงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปดของคุณครูท่านหนึ่ง

ซึ่งน่าจะมีประโยชน์กับผู้สนใจบางท่านนะครับ  โดยนำเสนอผลของการวิจัยก่อนครับ

การสร้างแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปด

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางลั่นทม ศิริวัฒโณ

ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านช่องช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

2. สะพานกวี ซึ่งหมายถึงใบความรู้ที่ใช้คู่กับแบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปด

3.แผนการสอนประกอบแบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปด

กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. แบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปด จำนวน 45 แบบฝึก

ระยะเวลาที่ใช้

ประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 ของโรงเรียนบ้านช่องช้าง จำนวน 17 คน

1 ภาคเรียน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 1 มีนาคม 2549 

การดำเนินการวิจัยใช้วิธีให้นักเรียนทำแบบทดสอบ และแต่งบทกลอนก่อนการใช้แบบฝึกทักษะต่อจากนั้นให้นักเรียนใช้แบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปดตามขั้นตอนที่กำหนด โดยใช้เวลาฝึกทักษะรวมทั้งหมด ประมาณ 40 ชั่วโมง เมื่อนักเรียนฝึกครบทุกขั้นตอนแล้ว ให้นักเรียนทำแบบทดสอบชุดเดิม และแต่งบทกลอน ซึ่งมีผลความแตกต่างของคะแนนจากการทำแบบทดสอบโดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 37.64 และความแตกต่างของคะแนนการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปดมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.00 และจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้แบบฝึกทักษะนี้ปรากฏผลความพึงพอใจในระดับมากที่สุด.

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

บทกวีที่เขียนพากเพียรสร้าง

เปิดแนวทางจินตนามาสวยหรู

แต่งอักษรฟ้อนคำเลิศดำรู

ไร้คนอ่านเชิดชู

เขียนไว้อ่านคนเดียวเปล่าเปลี่ยวนัก

ต้องรู้จักถ่ายทอดตลอดช่วง

ได้แลกเปลี่ยนเวียนอ่านซ่านแดดวง

เป็นผลพวงให้อิ่มรสบทกวี

คำเรียงร้อยถ้อยหวานตระการค่า

ดั่งเพชรนิลจินดาเปล่งค่าสี

หากร้างคำชื่นชมคมวาที

คำกวีดั่งกรวดทรายไร้ราคา

 อดสูทรวง

ลั่นทม

 ศิริวัฒโณ

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สะพานกวี ซึ่งหมายถึงใบความรู้ที่ใช้คู่กับแบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปด

3.แผนการสอนประกอบแบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปด

กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. แบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปด จำนวน 45 แบบฝึก

ระยะเวลาที่ใช้

ประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 ของโรงเรียนบ้านช่องช้าง จำนวน 17 คน

 

 

 

 

 

1 ภาคเรียน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 1 มีนาคม 2549

การดำเนินการวิจัยใช้วิธีให้นักเรียนทำแบบทดสอบ และแต่งบทกลอนก่อนการใช้แบบฝึกทักษะต่อจากนั้นให้นักเรียนใช้แบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปดตามขั้นตอนที่กำหนด โดยใช้เวลาฝึกทักษะรวมทั้งหมด ประมาณ 40 ชั่วโมง เมื่อนักเรียนฝึกครบทุกขั้นตอนแล้ว ให้นักเรียนทำแบบทดสอบชุดเดิม และแต่งบทกลอน ซึ่งมีผลความแตกต่างของคะแนนจากการทำแบบทดสอบโดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 37.64 และความแตกต่างของคะแนนการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปดมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.00 และจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้แบบฝึกทักษะนี้ปรากฏผลความพึงพอใจในระดับมากที่สุด.

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

บทกวีที่เขียนพากเพียรสร้าง

เปิดแนวทางจินตนามาสวยหรู

แต่งอักษรฟ้อนคำเลิศดำรู

ไร้คนอ่านเชิดชู

เขียนไว้อ่านคนเดียวเปล่าเปลี่ยวนัก

ต้องรู้จักถ่ายทอดตลอดช่วง

ได้แลกเปลี่ยนเวียนอ่านซ่านแดดวง

เป็นผลพวงให้อิ่มรสบทกวี

คำเรียงร้อยถ้อยหวานตระการค่า

ดั่งเพชรนิลจินดาเปล่งค่าสี

หากร้างคำชื่นชมคมวาที

คำกวีดั่งกรวดทรายไร้ราคา

 อดสูทรวง

ลั่นทม

 ศิริวัฒโณ

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาในเรื่องการแต่งบทร้อยกรอง จึงทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยสร้างนวัตกรรมเพื่อฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปด ซึ่งเป็นบทร้อยกรองที่เป็นพื้นฐานของบทร้อยกรองอื่น ๆ และรู้จักกันแพร่หลาย

การวิจัยมีจุดประสงค์ ดังนี้

  นวัตกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้พัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้

 1. เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปดสำหรับนักเรียนชั้น ม. 3
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปด
 3. การสร้างแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปด

  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  นางลั่นทม ศิริวัฒโณ

  ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านช่องช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

  จากการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาในเรื่องการแต่งบทร้อยกรอง จึงทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยสร้างนวัตกรรมเพื่อฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปด ซึ่งเป็นบทร้อยกรองที่เป็นพื้นฐานของบทร้อยกรองอื่น ๆ และรู้จักกันแพร่หลาย

  การวิจัยมีจุดประสงค์ ดังนี้

   นวัตกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้พัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้

  1. เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปดสำหรับนักเรียนชั้น ม. 3
  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปด
  3. โดย กรศิริวัฒโณ

    

   กลับไปที่ www.oknation.net