วันที่ พฤหัสบดี เมษายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ไม่อยากเห็นพระสงฆ์แสดงความยึดมั่นถือมั่นออกทีวี


เห็นภาพพระสงฆ์ออกมาเรียกร้องให้บรรจุ คำว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแล้วก็รู้สึกเป็นห่วงประเทศไทย และพระพุทธศาสนา

เพราะหัวใจหลักของคำสอนในพุทธศาสนาคือการมุ่งกำจัดกิเลส มุ่งดับไฟ 3 กอง คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นหลัก โดยพุทธองค์ทรงสอนให้ทุกคนรู้จักที่จะละวางกิเลส ตัณหาไปโดยลำดับๆ

ใครจะทำได้น้อยได้มากนั้นเป็นบุญเป็นกรรมของแต่ละคน สังคมโดยรวมจะมีความสงบสุขมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ หากในสังคมประกอบด้วยคนที่มีจิตใจดี คือ มีความโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่อย่างเบาบางแล้ว สังคมนั้นย่อมสงบสุขและมากขึ้นทุกทีๆ ตามระดับความเบาบางลงของกิเลสตัณหา

ฉะนั้นการรู้จักละวางกิเลสย่อมเป็นแนวทางที่ควรถือปฎิบัติตามหลักธรรมในทางพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าพึงน้อมนำเข้ามาใส่ตน

การที่มีการเคลื่อนไหวของปุถุชนทั่วไปให้มีการบัญญัติให้มีคำว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินั้น มิได้สร้างความแปลกประหลาดเท่าใดนัก เนื่องจากแต่ละท่านแต่ละคนก็ยังอุดมด้วยไปด้วยกิเลส ตัณหา และอาจมิได้เข้าใจหลักธรรมหรือแนวทางที่แท้จริงตามหลักพุทธศาสนา หรืออาจกล่าวได้ว่ายังนับถือพุทธศาสนาแต่เฉพาะในบัตรประชาชนเท่านั้น

แต่การที่มีนักบวชในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า พระสงฆ์ ออกมาเรียกร้องนั้นย่อมเป็นเรื่องที่น่าสังเวชใจมากทีเดียว เพราะพระสงฆ์คือผู้ที่ประกาศตนว่าเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติ และนำหลักธรรมคำสอนนี้มาเทศนาอบรมชาวโลก ยังไม่รู้จักละวาง ยังแสดงตนอย่างชัดเจนถึงความยึดมั่นถือมั่นแม้กระทั่งกับตัวหนังสือไม่กี่ตัว แล้วอย่างนี้ทิศทางของสังคมเราจะเดินไปในทิศทางใด

ศีลธรรมเป็นเรื่องที่สูงส่งเหนือกฎหมาย เหนือกว่ารัฐธรรมนูญ แค่ตัวหนังสือไม่กี่ตัวไม่ได้ทำให้สังคมดีขึ้นแต่อยู่ที่การนำหลักธรรมที่แท้จริงมาประพฤติ ปฏิบัติต่างหาก

ไม่เช่นนั้นต่อไป อาจมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญว่า ลูกต้องกตัญญูต่อพ่อแม่ หรือ ลูกศิษย์ต้องเคารพเทิดทูนครูบาอาจารย์ กระนั้นหรือ...

โดย ชาวป่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net