วันที่ ศุกร์ เมษายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประเพณี แนวปฏิบัติที่อยู่ในระบบความเชื่อต่างกัน


ประเพณี


 

 

ประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาในแต่ละสังคมนั้นบางอย่างมีลักษณะเฉพาะในสังคมนั้นๆ บางอย่างก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับที่ปฏิบัติกันในสังคมอื่น  การที่ประเพณีของแต่ละสังคมมีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือต่างกันนั้นมาจากเหตุ 3 ประการคือ
     1. สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ
     2. สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ได้แก่ ชีวิตความเป็นอยู่ ภาษา ความเชื่อ
     3. สภาพแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ การติต่อกันระหว่างสังคม การประสมกลมกลืนกับคนต่างเผ่า


ประเภทของประเพณี
       เสถียรโกเศศ แบ่งประเพณีออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. จารีตประเพณี Mores เป็นประเพณีเกี่ยวกับศีลธรรม เข้มงวดในเรื่องจารีต ประเพณี การทำผิดจารีตประเพณี สังคมจะลงโทษ หนักหรือเบาแล้วแต่ความผิดนั้น เช่น การไปข่มขืน ทำให้ผู้หญิงเสียพรหมจรรย์ อาจถูกรุมประชาทัณฑ์ได้  ที่เป็นเช่นนี้เพราะถือว่าสังคมส่วนรวมจะได้รับผลลัพธ์จากความผิดนั้นๆ  นอกจากนี้ชาวล้านนายังเชื่อว่าหากทำผิดจารีตประเพณีอาจก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วย
2. ขนบประเพณี Customs คือประเพณีที่วางแบบแผนสำหรับการปฏิบัติไว้ในสังคม มีข้อกำหนดชัดเจนหรือบางที อาจเป็นที่รู้กันเอง เช่น การรดน้ำสังข์ในพิธีแต่งงาน หรือมีแนวปฏิบัติโดยรวม เช่น ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต (การเกิด การตาย)
3. ธรรมเนียมประเพณี Folkways ส่วนมากเกี่ยวกับวิธีที่จะปฏิบัติตน เช่น เรื่องของกิริยามารยาทในสังคม ว่านิยมให้คนในสังคมนั้นทำอย่างไร เช่น การกิน การแสดงความเคารพ การพูด เป็นต้น เป็นการกระทำตามๆกันไป

 

          สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม ปลูกข้าวเป็นพืชหลัก คนจำเป็นต้องอาศัยซึ่งกันและกันในด้านแรงงานอย่างเช่น การลงแขกเกี่ยวข้าว และยังต้องพึ่งพาธรรมชาติ และหวังพึ่งสิ่งเหนือธรรมชาติ ก่อนรับพระพุทธศาสนา คนไทยมีความเชื่อเรื่องขวัญ เรื่องผี เชื่ออำนาจของปรากฏการณ์ธรรมชาติ และยังเชื่อเรื่องจำนวนนับ ลางสังหรณ์ สี จนทำให้เกิด หมอขวัญ หมอผี หมอสะเดาะเคราะห์ หมอเมือง หมอเมื่อ หมอทรง หมอสมุนไพร เป็นต้น หลังจากรับพระพุทธศาสนาทั้งมหายานและเถรวาทแล้ว การประพฤติตนก็มักปะปนกันระหว่างคำสอนทางศาสนาและความเชื่อดั้งเดิม


         นอกจากนี้สังคมไทยยังเป็นสังคมที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อเนื่องกันมาหลายร้อยปี กษัตริย์มีบทบาทสำคัญในการปกครอง และมีความสัมพันธ์กับประชาชนอย่างใกล้ชิดมาตลอด
          ประเพณีในสังคมไทยมีความเกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกับการทำนา ประเพณีเกี่ยวกับอำนาจเหนือธรรมชาติ ประเพณีพุทธศาสนา และประเพณีเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ และยังมีประเพณีอีกหลายอย่างที่เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคม

 

     ความเชื่อเรื่องผีสาง ทรงเจ้า

ประเพณีไทยมีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาอย่างแยกไม่ออก

 การละเล่นและวิถีชีวิตความเป็นอยู่

ขนบประเพณีเกี่ยกับวิถีชีวิต โกนจุก

ธรรมเนียมประเพณี และจารีตที่นับถือผู้อาวุโส และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

พิธีกรรมทางศาสนา และ การบวชทดแทนคุณบิดา มารดา

พิธีกรรมเวียนเทียน

ธรรมเนียมประเพณี การลกแขกเกี่ยวข้าว

ขออนุญาตนำรูปภาพสวยๆรูปภาพสุดท้ายนี้จากคุณไทยไทยมาโพสนะคะ

โดย artemis-tai

 

กลับไปที่ www.oknation.net