วันที่ อังคาร เมษายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ลางบอกเหตุ...อายุขัยของคนสมัย....


ลางบอกเหตุ..อายุขัยของคน...
**********************

ใน พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม 11
จาก จักกวัตติสูตร
กล่าวไว้ว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับภิกษุ เมื่อคราวประทับที่
มาตุลนคร เขตมคธรัฐ ให้มีตนเองเป็นที่พึ่ง และมีธรรมเป็นที่พึ่ง
อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง

ต่อจากนั้นพระองค์ได้เล่านิทานดึกดำบรรพ์ให้ฟังว่า สมัยนั้นอายุขัย
ของคนแปดหมื่นปี แต่คนยุคนั้นผิดศีล ๕ ข้อลักขโมย เป็นจุดเริ่มต้น
ทำให้อายุคนรุ่นต่อ ๆ มาลดลงตามลำดับเนื่องจากผิดศีลฆ่าผู้อื่นบ้าง
พูดเท็จ พูดส่อเสียด ผิดลูกผิดเมียเขาบ้าง จนอายุขัยคนบนโลกมนุษย์
เหลือเพียง ๑๕๐ ปี

คนในยุคนี้มีความไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นมา ๓ อย่าง คือ ความกำหนัด
ยินดีในสิ่งที่ไม่ชอบธรรม เช่น การร่วมประเวณีกับ มารดา บิดา พี่
ป้า น้า อาของตน ประการที่สอง มีความโลภไม่เลือก และประการสุด
ท้ายคือ ความเห็นผิด เช่นมีความกำหนัดยินดีในหญิงชายที่ไม่ใช่
คู่ครองของตน ทั้งสามประการนี้ทำให้อายุขัยบุตรธิดาลดลงไปเหลือ
เพียง ๒๕๐ ปีก็มี ๒๐๐ ปีก็มี หรือ ๑๕๐ ปีก็มีเป็นอย่างสูง

r

A

ในยุคของคนที่มีอายุ ๑๕๐ ปี บุตรธิดาทั้งหลายไม่ปฏิบัติบำรุงมารดา
บิดาของตน ทั้งสมณพราหมณ์ก็จะไม่ได้รับการบำรุงเช่นเดียวกัน
ตลอดถึงการไม่เคารพยำเกรงในผู้เฒ่าผู้แก่ การเกิดมากขึ้น ในระหว่าง
ยุคนี้อายุบุตรธิดาของเขาจะลดน้อยลงไปอีกเหลือเพียง ๑๐๐ ปี

ยุคคนอายุสิบปี

ในยุคของคนที่มีอายุ ๑๐๐ ปีเป็นอายุขัยนั้น พฤติกรรมไม่ดีต่าง ๆ
สะสมเป็นแรงกรรมหนักในสังคมของเขา บุตรธิดาของเขาจะมีอายุลด
ลงไปตามลำดับ จนกระทั่งเหลืออายุขัยเพียง ๑๐ ปีเป็นอย่างสูง เป็น
อายุขัยที่เด็กหญิงที่มีอายุ ๕ ปีก็แต่งงานกันได้(ตามสมัยนิยม)

r

ในยุคคนมีอายุ ๑๐ ปีเป็นอายุขัยนั้น เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง
น้ำอ้อย และเกลือ ซึ่งมีรสดีและเป็นที่นิยมกัน จะหายไปหมด ข้าว
ไม่ดีเหมือนข้าวสุก ข้าวสาลี จะเข้ามาแทนที่ ทางแห่งความดี ๑๐
ประการ ก็เสื่อมไปหมด และทางแห่งความชั่ว จะเจริญรุ่งเรืองแทนที่
เต็มที่ ไม่มีผู้ที่เอ่ยถึงบุญกุศล ทำให้ไม่มีผู้ทำบุญกุศลในสังคม พวก
ที่ไม่ทำคุณงามความดี เป็นต้นว่า บำรุงบิดามารดา สมณพราหมณ์
และเคารพผู้ใหญ่ในตระกูล กลับได้รับการบูชา ยกย่อง สรรเสริญ
เหมือนกับผู้ปฏิบัติบำรุงบิดามารดาสมณพราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่สมัยนี้

ในยุคคนอายุขัย ๑๐ ปี มนุษย์จะไม่มีความเคารพนับถือกันโดยฐาน
เป็นมารดา พี่ ป้า น้า อา ภรรยา อาจารย์ และครู จะร่วมประเวณีปน
คละกันไปหมดเหมือนกับสัตว์ต่าง ๆ เช่น แพะ แกะ ไก่ สุกร และ
หมา เป็นต้น

ดังนั้นคนยุคนี้จะมีความอาฆาต พยาบาท ขุ่นแค้น ความคิดร้ายต่อ
กันและกันรุนแรงขึ้น ไม่เลือกว่าใครเป็นใคร จะเป็นมารดากับบุตร
หรือบิดากับบุตรก็ตาม ทุกคนจะมีความอาฆาตพยาบาทปองร้ายต่อ
กันไปหมด จะหาความสงบสุขได้ยาก เหมือนกับนายพรานกับเนื้อ
คิดแต่จะฆ่าเอาเนื้อมาเป็นอาหารถ่ายเดียว

แล้วในที่สุดศาสตราวุธที่คมแหลมก็จะมีขึ้นในยุคนี้เพื่อจะเอาเข้าห้ำ
หั่นกันและกันให้ล้มหายตายจากไปเหมือนการฆ่าสัตว์ และถือว่ายุค
นี้เป็นยุคมิคสัญญี เพราะเห็นมนุษย์เป็นเหมือนสัตว์ไปหมด

ลางบอกเหตุที่มีเสนอในหน้าหนังสือพิมพ์นั้นเป็นเพียงส่วนน้อย
และเกิดกับคนทุกศาสนา มิใช่ในศาสนาพุทธเท่านั้น
ที่ยังไม่เปิดเผย เช่นมารดากับบุตรชายก็เคยมี

มนุษย์เราก่อกรรมชั่วเพื่อเดินทางเข้าสู่คำตรัสเล่าของพระพุทธเจ้า

ถ้าใครต้องการจะไปเกิดในยุคอายุขัยคน ๑๐ ปี ยุคแดนคนชั่ว
จงพยายามประพฤติผิดศีล ๕ ให้ได้ทุก ๆ วัน จะสมหวัง

ใครไม่เชื่อก็ลองสังเกตสังคมในทุกวันนี้ ให้ดี แบบใช้สติปัญญา
มีอะไรบางอย่างสื่อมาให้เห็นบ้างแล้วทีละอย่าง ๆ

อะไรที่ไม่เคยเห็น ก็จะได้เห็น เช่นคนมีสองใบหน้า
อะไรที่ไม่น่าเกิด ก็จะเกิด ไม่ยกเว้นโรคชนิดใหม่ที่รักษาไม่หาย

y

a

สถานการณ์ตอนนี้กำลังเดินไปสู่เขตแดนคนมีอายุขัย ๑๐ ปีทุกขณะ
คนที่ปฏิบัติตามข้อห้ามศีล ๕ อย่างเคร่งครัด

จงหันมาสวดมนต์ไหว้พระ ปฏิบัติธรรม กันดีกว่า
ขอจงเชื่อมั่นในคติที่ว่า

ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
( ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจาริ ํ )

อ้างอิง  *ภาพพาดหัว จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


โดย sodaaban

 

กลับไปที่ www.oknation.net