วันที่ จันทร์ เมษายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประวัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย


แนวความคิดในการจัดตั้งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
มีขึ้นเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2537 เมื่อรัฐบาลไทยได้ลงนาม
ในโครงการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่ายระหว่างอินโดนิเซีย
มาเลเซีย, ไทย (Indonesia, Malaysia, Thailand : Growth
Triangle) หรือที่เรียกว่า "โครงการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ"
โดยโครงการดังกล่าวรัฐบาลไทยเป็นฝ่ายรับผิดชอบในการ
จัดทำแผนพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการเฉพาะ
เพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงในโครงการดังกล่าว

เนื่องจากประชากรในพื้นที่โครงการของทั้งสามฝ่ายเป็นชาว
มุสลิมส่วนใหญ่ที่ดำเนินชีวิตตามหลักการอิสลาม ดังนั้น จึงได้มี
ข้อเสนอให้มีการจัดตั้งธนาคารอิสลามขึ้นเพื่อเป็นช่องทางทาง
ด้านการเงินสำหรับชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ของโครงการด้วย
รัฐบาลไทยจึงได้ให้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วม
กับสำนักงานเศษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ศึกษาความ
เป็นไปได้ในการจัดตั้งธนาคารตามหลักการอิสลามหลังจากที่ได้
ทำการศึกษาในด้านต่าง ๆแล้วจึงได้ข้อสรุปว่าการจัดตั้งธนาคาร
อิสลามมีความเป็นไปได้ และมีตัวอย่างธนาคารอิสลามเกิดขึ้นมา
แล้วในหลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศมาเลเซียที่มีส่วนร่วม
ในโครงการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจร่วมกับไทย

ดังนั้น เพื่อเป็นการผลักดันให้ธนาคารอิสลามเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง
รัฐบาลได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ คือ

(1) เชิญชวนให้ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ของไทยเปิดช่องบริการทางด้านการเงินตามหลักการอิสลามซึ่ง
ธนาคารศรีนครได้ตอบสนองด้วยการเปิดช่องบริการในด้านนี้ขึ้นในปลายปี พ.ศ. 2540 แต่เนื่องจาก
ต้องประสบปัญหาวิกฤติทางการเงินจนต้องปิดตัวตามไปด้วยโดยผู้ฝากเงินในด้านนี้ได้รับเงินฝากคืน
ครบถ้วน

(2) รัฐบาลได้ให้ธนาคารของรัฐเปิดบริการทางด้านการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม เพื่อเป็นการนำร่อง
ไปสู่การจัดตั้งธนาคารอิสลามอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลธนาคาร
ออมสินจึงได้เปิด "บริการทางเงินตามหลักศาสนาอิสลาม" ขึ้นใน 5 จังหวัด ชายแดนใต้โดยเริ่มที่สาขา
อำเภอเมืองสตูลเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2541 หลังจากนั้นก็ขยายไปเปิดบริการที่ปัตตานี, ยะลา,
นราธิวาส, สงขลา (อ. สะบ้าย้อย และ อ. หาดใหญ่) และในกรุงเทพฯ ที่เขตหนองจอกนอกจากนั้นแล้ว
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็ได้จัดตั้ง "กองทุนธนาคารอิสลาม"ขึ้นและเปิดสาขา
หลายสิบแห่งในแหล่งที่มีมุสลิมอาศัยอยู่ และในปี พ.ศ. 2545 ธนาคารกรุงไทยก็ได้เปิดให้บริการ
ทางด้านการเงินตามหลักอิสลามด้วยเช่นกัน

(3) เพื่อให้ธนาคารอิสลามถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นเอกเทศและถูกต้องตามกฎหมายรัฐบาลได้ให้กระทรวง
การคลังจัดเตรียมพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนำเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
ผ่านออกมาเป็นกฎหมายได้สำเร็จในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2545

ดังนั้น ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จึงเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2545 โดยอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง

โดยมีสำนักงานใหญ่ที่คลองตัน และเปิดบริการสาขาคลองตันขึ้นเป็นสาขาแรก เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2546 หลังจากนั้นเปิดให้บริการ อีก 5 สาขา ในปีเดียวกัน คือสาขา ทุ่งครุ สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ปี 2547 เปิดให้บริการ 2 สาขา คือสาขาหาดใหญ่ และสาทร ในปี 2548 ได้เปิด สาขากระบี่ เป็นสาขาล่าสุด รวมทั้งสิ้น 9 สาขา

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 ได้มีพิธีลงนามสัญญาโอนกิจการบริการทางการเงินตามหลักชาริอะฮ์ ระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามนโยบายการควบรวมกิจการ ของกระทรวงการคลัง และมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 วันที่ 26 ตุลาคม 2548 ที่มีมติให้ซื้อกิจการบริการทางการเงินตามหลักชาริอะฮ์ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เป็นผลให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีสาขาเพิ่มขึ้นอีก 18 สาขา เป็น 27 สาขา เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

จากความมุ่งหวังของชาวไทยมุสลิม ในระยะแรกของการดำเนินการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เน้นลูกค้าเป้าหมายเป็นชาวไทยมุสลิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ แต่ธนาคารตระหนักอยู่เสมอว่า บริการตามแนวทางอิสลามนี้ สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนทั่วไปได้โดยไม่ถูกจำกัดให้อยู่ในระบบธนาคารพาณิชย์ซึ่งอิงกับระบบดอกเบี้ย ธนาคารจึงมุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์และการให้บริการสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป และมีทางเลือกมากขึ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและธนาคาร ภายใต้หลักคุณธรรมที่ใส่ใจ และห่วงใยทุกกลุ่มสังคม โดยธนาคารยืดหลักให้บริการตามหลักศาสนาอิสลาม เต็มรูปแบบ บนพื้นฐานของความเป็นธรรม ยึดคำมั่นสัญญาที่ตกลงกัน และบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ด้วยเหตุนี้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จึงเป็นธนาคารที่แตกต่าง และทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าทุกคน โดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา

  
  
 

โดย บินมูซา

 

กลับไปที่ www.oknation.net